Novica

V pripravi celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo glede izvajanja NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Države članice EU so dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Evropski komisiji. Slovenija je dolžna do 15. marca 2023 predložiti tako imenovano Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo (NEPP), čigar priprava že poteka.

Poleti 2022 je bilo skladno s sklepom Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pripravljeno Poročilo o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji. Poročilo je upoštevalo zadnje razpoložljive podatke in ocene (predvsem za leto 2020) in na kratko podalo ključne ugotovitve po posameznih razsežnostih energetske unije, tj. glede: a) ciljev, b) zadnjega stanja ter c) ocene izvajanja. Poročilu je bil priložen seznam ukrepov iz NEPN z informacijo o izvajanju posameznih ukrepov. Poročilo je sprejela Vlada RS 19. oktobra 2022 in ga posredovala Državnemu zboru v seznanitev. Poročilo o izvajanju NEPN je dostopno na spletni strani NEPN. Jeseni 2022 je bila pripravljena Evalvacija priprave Poročila o izvajanju NEPN, ki podaja kratko oceno procesa priprave poročila o izvajanju NEPN za Državni zbor Republike Slovenije ter na podlagi teh izkušenj oblikuje priporočila in predloge za uspešno izvedbo poročanja Komisiji o izvajanju NEPN do 15. marca 2023 ter priporočila za kvalitetno spremljanje izvajanja NEPN v Sloveniji. Evalvacijsko poročilo je dostopno na spletni strani NEPN.

Države članice so dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Komisiji. Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo (NEPP) bo pripravljeno skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 in izvedbeno uredbo Komisije, ki je bila sprejeta 15. novembra 2022 (Regulation MS reporting of information in the governance of the energy union; Annex - Regulation MS reporting of information in the governance of the energy union). Komisija bo pripravila tudi elektronsko platformo, prek katere bodo posredovana NEPP. Rok za predložitev prvega NEPP je 15. marec 2023.

V pripravo NEPP bo vključen čim širši nabor akterjev odgovornih za izvajanje NEPN in spremljanje izvajanja. Proces bo v čim večji meri prepleten tudi z vzporedno pripravo posodobljenih strokovnih podlag in scenarijev NEPN. Poleg poročanja Evropski komisiji bo pripravljeno tudi krajše zbirno poročilo, ki bo predstavljeno spomladi 2023.

Vse informacije o procesu posodobitve NEPN so na voljo na spletni platformi »Nacionalni energetski in podnebni načrt«.

Za ažurno prejemanje informacij o procesu posodobitve NEPN zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic na Portalu Energetika.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika