Spremljanje izvajanja NEPN

Spremljanje in poročanje o izvajanju NEPN predstavlja izredno pomembno aktivnost za pripravo posodobitve NEPN, ki mora temeljiti na dobri oceni stanja, ovir in priložnosti, s katerimi se soočamo v Sloveniji.

V Sloveniji smo v okviru letnega Podnebnega ogledala že vzpostavili kakovosten in širok nabor kazalcev za spremljanje izvajanja podnebne in energetske politike, nekateri od njih pa so že vključeni tudi v Kazalce okolja v Sloveniji, ki jih objavlja ARSO. Poleg izdelanih kazalcev bo za učinkovito spremljanje, ki ga bo sicer potrebno razširiti še na nekatere razsežnosti energetske unije (energetska varnost in trgi energije – to področje v veliki meri pokriva Agencija za energijo), ključna tudi njihova ustrezna interpretacija ter podana priporočila za izboljšanje prihodnjega izvajanja ukrepov.

Jeseni 2022 bo sprejet izvedbeni akt Evropske komisije, ki bo točno opredelil zahteve glede poročanja NEPN (celovito dvoletno poročanje Evropski komisiji). Dobra interpretacija stanja na podlagi zahtevanih kazalcev ter priporočila bodo bistvena za uspešno izvajanje in posodobitev NEPN.


Predvideni rezultati in okvirna časovnica*

Delovni sklop Rezultati Časovnica
Poročanje o
izvajanju
NEPN
Rezultat 2.1: Osnutek poročila o stanju izvajanja NEPN* v Sloveniji (po osnutku predloge Komisije za NEPP*)
*NEPN – Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt
*NEPP – Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo
1. julij 2022 
Rezultat 2.2: Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji September 2022
Rezultat 2.3: Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej 30. oktober 2022
Rezultat 2.4: Osnutek NEPP 15. januar 2023
Rezultat 2.5: Javna predstavitev NEPP Marec 2023
Rezultat 2.6: Evalvacija priprave osnutka NEPP in priporočila za naprej 1. september 2023

* Časovnica je okvirna in se bo sproti prilagajala izvedbi projekta


POROČILO O IZVAJANJU 2022

Poleti 2022 je bilo pripravljeno poročilo o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji. Pri tem so bili upoštevani zadnji razpoložljivi podatki, upoštevajoč tudi zadnje razpoložljive ocene (npr. Podnebno ogledalo). Poročilo na kratko podaja ključne informacije po posameznih razsežnostih energetske unije, tj. glede: a) ciljev, b) zadnjega stanja ter c) ocene izvajanja. Poročilu je priložen seznam ukrepov iz NEPN z informacijo o izvajanju posameznih ukrepov.

Poročilo o izvajanju NEPN (2022)

Po sprejemu in seznanitvi s strani Vlade Republike Slovenije je bilo Poročilo o izvajanju Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije tudi Državnemu zboru v seznanitev.


Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji

Javna predstavitev, ki je potekala 28. septembra 2022, je bila odlična priložnost za prvo vključitev širše strokovne javnosti in vzpostavljanje podnebno energetskega dialoga v Sloveniji. Poleg predstavitve ocene stanja so bili predstavljeni glavni izzivi in usmeritve pri posodobitvi NEPN (oblikovanje nacionalnih ciljev 2030, strateška zanesljivost oskrbe z energijo, dolgoročno razogljičenje oskrbe z energijo idr.). Več informacij o javni predstavitvi in predstavljena gradiva so na voljo na podstrani Preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022).


Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej

Cij evalvacije je poskusiti identificirati pomanjkljivosti povezane s poročanjem o izvajanju NEPN, kot to določa Uredba EU 2018/1999 (dvoletno poročanje Komisiji), in predvideti rešitve za njihovo odpravo, ki bi prispevale k tekočemu in celovitemu prvemu dvoletnemu poročanju Komisiji o izvajanju NEPN.


CELOVITO DVOLETNO POROČILO 2023

V pripravo Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega poročila o napredku (NEPP), skladno z izvedbenim aktom Evropske komisije, bo vključen čim širši nabor akterjev odgovornih za izvajanje NEPN in spremljanje izvajanja (ministrstva, Agencija za energijo, SURS, ARSO, ELES, Plinovodi, Lokalne energetske agencije idr.). Že v procesu vzpostavljanja spremljanja izvajanja bomo skušali okrepiti odgovornost vseh deležnikov za izvajanje in spremljanje izvajanja ukrepov NEPN. Proces bo v čim večji meri prepleten tudi z vzporedno pripravo posodobljenih strokovnih podlag in scenarijev NEPN.


Javna predstavitev NEPP

Javna predstavitev NEPP in zaključkov poročila se v čim večji meri poveže z izdelanimi izhodišči in prvimi rezultati priprave posodobitve NEPN.


Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej

Cij evalvacije je dvojen:

  1. identificirati pomanjkljivosti povezane s poročanjem o izvajanju NEPN, kot to določa Uredba EU 2018/1999 (dvoletno poročanje Komisiji), in predvideti rešitve za njihovo odpravo,
  2. predlagati poenotenje spremljanja izvajanja NEPN v Sloveniji, ki bo sledilo obveznostim iz Uredbe EU 2018/1999 in bo v čim večji meri integrirano v že vzpostavljeno letno spremljanje izvajanja podnebno energetske politike, ki bo omogočalo tekoče dvoletno poročanje Evropski komisiji ter hkrati  tudi čim bolj zmanjšalo administrativna bremena za vse sodelujoče deležnike.

Ključni rezultat je podati jasna priporočila in predloge za uspešno prihodnje izvajanje dvoletnega poročanja NEPP, skladno s prejetimi mnenji, ugotovljenimi pomanjkljivostmi ter izkušnjami prvega poročanja.


© 2012 - 2023 Portal Energetika