Spremljanje izvajanja NEPN

Spremljanje in poročanje o izvajanju NEPN predstavlja izredno pomembno aktivnost za pripravo posodobitve NEPN, ki mora temeljiti na dobri oceni stanja, ovir in priložnosti, s katerimi se soočamo v Sloveniji.

V Sloveniji smo v okviru letnega Podnebnega ogledala že vzpostavili kakovosten in širok nabor kazalcev za spremljanje izvajanja podnebne in energetske politike, nekateri od njih pa so že vključeni tudi v Kazalce okolja v Sloveniji, ki jih objavlja ARSO. Poleg izdelanih kazalcev bo za učinkovito spremljanje, ki ga bo sicer potrebno razširiti še na nekatere razsežnosti energetske unije (energetska varnost in trgi energije – to področje v veliki meri pokriva Agencija za energijo), ključna tudi njihova ustrezna interpretacija ter podana priporočila za izboljšanje prihodnjega izvajanja ukrepov.

Jeseni 2022 bo sprejet izvedbeni akt Evropske komisije, ki bo točno opredelil zahteve glede poročanja NEPN (celovito dvoletno poročanje Evropski komisiji). Dobra interpretacija stanja na podlagi zahtevanih kazalcev ter priporočila bodo bistvena za uspešno izvajanje in posodobitev NEPN.


Predvideni rezultati in okvirna časovnica*

Delovni sklop Rezultati Časovnica
Poročanje o
izvajanju
NEPN
Rezultat 2.1: Osnutek poročila o stanju izvajanja NEPN* v Sloveniji (po osnutku predloge Komisije za NEPP*)
*NEPN – Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt
*NEPP – Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo
1. julij 2022 
Rezultat 2.2: Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji September 2022
Rezultat 2.3: Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej 30. oktober 2022
Rezultat 2.4: Osnutek NEPP 15. januar 2023
Rezultat 2.5: Javna predstavitev NEPP Marec 2023
Rezultat 2.6: Evalvacija priprave osnutka NEPP in priporočila za naprej 1. september 2023

* Časovnica je okvirna in se bo sproti prilagajala izvedbi projekta


POROČILO O IZVAJANJU 2022

Poleti 2022 je bilo skladno s sklepom Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pripravljeno poročilo o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji. Poročilo je upoštevalo zadnje razpoložljive podatke in ocene (predvsem za leto 2020) in na kratko podalo ključne ugotovitve po posameznih razsežnostih energetske unije, tj. glede: a) ciljev, b) zadnjega stanja ter c) ocene izvajanja. Poročilu je bil priložen seznam ukrepov iz NEPN z informacijo o izvajanju posameznih ukrepov. Poročilo je sprejela Vlada RS 19. oktobra 2022 in ga posredovala Državnemu zboru v seznanitev.

Poročilo o izvajanju NEPN (2022)


Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji

Javna predstavitev, ki je potekala 28. septembra 2022, je bila odlična priložnost za prvo vključitev širše strokovne javnosti in vzpostavljanje podnebno energetskega dialoga v Sloveniji. Poleg predstavitve ocene stanja so bili predstavljeni glavni izzivi in usmeritve pri posodobitvi NEPN (oblikovanje nacionalnih ciljev 2030, strateška zanesljivost oskrbe z energijo, dolgoročno razogljičenje oskrbe z energijo idr.). Več informacij o javni predstavitvi in predstavljena gradiva so na voljo na podstrani Preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022).


Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej

Jeseni 2022 je bila pripravljena evalvacija priprave Poročila o izvajanju NEPN (2022), ki podaja kratko oceno procesa priprave poročila o izvajanju NEPN za Državni zbor Republike Slovenije ter na podlagi teh izkušenj oblikuje priporočila in predloge za uspešno izvedbo poročanja Komisiji o izvajanju NEPN do 15. marca 2023 ter priporočila za kvalitetno spremljanje izvajanja NEPN v Sloveniji.


CELOVITO DVOLETNO POROČILO 2023

Države članice so dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Komisiji. Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo (NEPP) bo pripravljeno skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 in izvedbeno uredbo Komisije, ki je bila sprejeta 15. novembra 2022 (Regulation MS reporting of information in the governance of the energy union; Annex - Regulation MS reporting of information in the governance of the energy union). Komisija bo pripravila tudi elektronsko platformo, prek katere bodo posredovana NEPP. Rok za predložitev prvega NEPP je 15. marec 2023.

V pripravo NEPP bo vključen čim širši nabor akterjev odgovornih za izvajanje NEPN in spremljanje izvajanja. Proces bo v čim večji meri prepleten tudi z vzporedno pripravo posodobljenih strokovnih podlag in scenarijev NEPN. Poleg poročanja Evropski komisiji bo pripravljeno tudi krajše zbirno poročilo, ki bo predstavljeno spomladi 2023.

V mesecu marcu 2023 je bilo izvedeno prvo celovito dvoletno energetsko in podnebno poročanje Evropski komisiji. Ko bo slednja pregledala poročane vsebine, bodo te v celoti objavljene na spletnih straneh Evropske komisije (povezava bo aktivirana po objavi).

Upoštevajoč, da je poročanje potekalo v obliki posredovanja surovih podatkov, je bilo za potrebe informiranja in ozaveščanja domačih splošnih in strokovnih javnosti pripravljeno krajše zbirno poročilo, ki je dostopno prek spodnjih povezav.


Javna predstavitev NEPP

Javna predstavitev NEPP in zaključkov poročila se v čim večji meri poveže z izdelanimi izhodišči in prvimi rezultati priprave posodobitve NEPN.

Javna predstavitev je potekala v četrtek, 6. aprila 2023 v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko. Napovednik dogodka

V prvem delu je bil poudarek na predstavitvi izhodišč za pripravo prvega osnutka posodobitve NEPN, vključno s predstavitvijo celovitega dvoletnega poročanja o izvajanju NEPN Evropski komisiji. Namen predstavitve je bil odpreti javni prostor za razpravo in spodbuditi javno posvetovanje. Več informacij o slednjem je na voljo na spletni podstrani Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023).


Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji in priporočila za naprej

Cij evalvacije je dvojen:

  1. identificirati pomanjkljivosti povezane s poročanjem o izvajanju NEPN, kot to določa Uredba EU 2018/1999 (dvoletno poročanje Komisiji), in predvideti rešitve za njihovo odpravo,
  2. predlagati poenotenje spremljanja izvajanja NEPN v Sloveniji, ki bo sledilo obveznostim iz Uredbe EU 2018/1999 in bo v čim večji meri integrirano v že vzpostavljeno letno spremljanje izvajanja podnebno energetske politike, ki bo omogočalo tekoče dvoletno poročanje Evropski komisiji ter hkrati  tudi čim bolj zmanjšalo administrativna bremena za vse sodelujoče deležnike.

Ključni rezultat je podati jasna priporočila in predloge za uspešno prihodnje izvajanje dvoletnega poročanja NEPP, skladno s prejetimi mnenji, ugotovljenimi pomanjkljivostmi ter izkušnjami prvega poročanja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika