Novica

Za posodobitev NEPN bo izvedena celovita presoja vplivov izvedbe na okolje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V postopku priprave in sprejemanja posodobitve NEPN bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca priprave okoljskega poročila. Rok za predložitev ponudb je 5. januar 2023.

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je potrebno v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje. Z njo se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja, podnebnih ciljev in odpornosti na podnebne spremembe, krajine in kulturne dediščine v plan.

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je avgusta 2022 obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), da bo v letih 2022 - 2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Konec septembra je MZI prejelo odločbo MOP, da je v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti:

  • celovito presojo vplivov na okolje,
  • presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Skladno z Odločbo MOP, da je za posodobitev NEPN treba izvesti CPVO, je MZI pripravilo javno naročilo, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil, dodatne informacije pa so na voljo tudi na spletni strani Portala Energetika. Rok za prijavo je 5. januar 2023 do 10:00.

Cilj javnega naročila je poiskati izvajalca priprave okoljskega poročila. Njegove predvidene obveznosti bodo:

  • nuditi celovito strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
  • pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja,
  • strokovno in proaktivno sodelovati s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

CPVO ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v delu, ki obsega 77-87. člen. Skladno s tem bo izvedena tudi CPVO za Posodobitev NEPN. Več informacij o izvedbi CPVO bo objavljenih na spletnem mestu NEPN, ko MZI izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi aktivnosti in potek CPVO. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve za obdobje 24 mesecev.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika