Novica

Začetek vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Stekle so aktivnosti vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Zainteresirane deležnike vabimo k sodelovanju pri oblikovanju okoljskih ciljev. Posvet z mnenjedajalci in drugimi deležniki je predviden septembra 2023.

Rok za izpolnitev vprašalnika za vsebinjenje CPVO za posodobitev NEPN je 21. 9. 2023.

Po zaključku uvodnih aktivnosti so se začele aktivnosti vsebinjenja v okviru CPVO za posodobitev NEPN. V tej fazi bo konzorcij CPVO v sodelovanju z naročnikom, konzorcijem NEPN, mnenjedajalci in javnostjo preučil okoljska načela ter opredelil potrebne podatke in metodologijo za oceno vplivov.

V okviru faze vsebinjenja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vljudno vabi zainteresirano laično in strokovno javnost k sodelovanju pri oblikovanju predlaganih okoljskih ciljev okoljskega poročila in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobljenega NEPN na varovana območja. Sodelovanje je mogoče preko vprašalnika za vsebinjenje CPVO, ki je zastavljen kot spletna anketa. V vprašalniku so predlagani okoljski cilji, ki so predmet posvetovanja z deležniki. Okoljski cilji, ki bodo oblikovani v okviru vsebinjenja, bodo podlaga za vrednotenje vplivov posodobljenega NEPN, ki bo izvedeno tekom priprave okoljskega poročila v CPVO. Zainteresirane deležnike vljudno prosimo, da vprašalnik o vsebinjenju izpolnijo najkasneje do 21. septembra 2023.

Rezultati bodo integrirani v osnutku poročila o vsebinjenju, ki bo osnova za zunanje vsebinjenje. Več informacij o CPVO in vsebinjenju je na voljo tudi na spletni strani NEPN - Celovita presoja vplivov na okolje.

Postopek CPVO bo v procesu priprave okoljskega poročila in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobljenega NEPN na varovana območja omogočil tudi sodelovanje mnenjedajalcem, stranskim udeležencem in drugim deležnikom. Sodelovanje bo potekalo ves čas izvedbe CPVO. V okviru priprave okoljskega poročila bosta izvedena dva večja sklopa intenzivnega sodelovanja z deležniki:

  • posvet na temo vsebinjenja v okviru priprave izhodišč za pripravo okoljskega poročila bo potekal 25. septembra 2023 v prostorih Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO), med 13:00 in 16:00. Informacije o posvetu in gradivo (prvi osnutek poročila o vsebinjenju) bodo objavljene pred dogodkom. Gradivo bomo poslali tudi neposredno vsem sodelujočim, ki bodo izpolnjevali spletni vprašalnik;
  • javna razgrnitev in obravnava osnutka posodobitve NEPN in okoljskega poročila bo potekala predvidoma splomladi 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika