Novica

Izvedeni novi delavnici v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V mesecu maju 2019 sta bili v okviru priprave posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izvedeni dve interni komunikacijski delavnici na temo prometa ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s konzorcijem institucij pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan (IJS) 17. maja 2019 pripravilo interno delavnico na temo »Izzivi prometa pri strateškem načrtovanju in določanju ciljev NEPN«. Na interni delavnici so sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, ki pokrivajo področje prometa in energije, ter predstavniki konzorcija pod vodstvom IJS, ki pokrivajo področje strateškega načrtovanja na področju prometa.

Konzorcij institucij pod vodstvom IJS je na interni delavnici predstavil izhodišča in prve preliminarne rezultate, ki bodo še nadgrajeni, in kot ključne izzive prometa pri doseganju ciljev 2030 izpostavil:

  1. obvladovanje in upravljanje prometnega dela: hitrejše povečanje javnega potniškega prometa,
  2. razvoj prometne infrastrukture – železnica kot hrbtenica prehoda v nizkoogljično družbo,
  3. uporaba biogoriv, elektrifikacija in uporaba drugih OVE (H2, SNP, idr.) ter gradnja ustrezne polnilne infrastrukture.

Predstavljeno gradivo je objavljeno na spletni strani delavnice.

23. maja 2019 je konzorcij institucij pod vodstvom IJS v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organiziral interno delavnico na temo »Raziskave, razvoj in konkurenčnost«, sicer pete razsežnosti NEPN, ki je horizontalne narave in bo povezala ostale razsežnosti ter zagotovila podporni okvir za razvojne in inovacijske aktivnosti in pomembno prispevala k uresničevanju ciljev in prispevkov pri drugih razsežnosti energetske unije. Na interni delavnici so poleg predstavnikov konzorcija, ki pokriva razsežnost raziskav, inovacij in konkurenčnosti, sodelovali še predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Službe VRS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstva za infrastrukturo (MZI).

Predstavljeno gradivo je objavljeno na spletni strani delavnice.

Konec maja 2019 je konzorcij institucij pod vodstvom IJS predstavil izhodišča in prve rezultate projekcij NEPN, več informacij v novici.

V mesecu juniju 2019 bo konzorcij institucij pod vodstvom IJS pripravil celovito osvežitev strokovnih podlag in predlog posodobitve osnutka NEPN. Hkrati Slovenija enako kot druge države članice pričakuje še priporočila Komisije, ki jih bomo v največji možni meri vključili v posodobitev osnutka NEPN, in pričetek priprave osnutka okoljskega poročila glede NEPN (tj. celovite presoje vplivov na okolje). Izbira pripravljavca osnutka okoljskega poročila poteka pod okriljem Komisije, saj je ministrstvo za ta namen pridobilo finančna sredstva iz naslova tehnične pomoči. Ocenjujemo, da bo v primeru uspešno zaključenih postopkov na strani Komisije prišlo do podpisa pogodbe s pripravljavcem osnutka okoljskega poročila do konca junija 2019.

Ministrstvo bo zainteresirano javnost o vseh aktivnostih priprave strateškega dokumenta sproti obveščalo preko spletne strani NEPN.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika