Novica

Javna obravnava Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), ki bo v teh ključnih obdobjih ustrezno naslovil področje umeščanja OVE v prostor.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 19. 10. 2022.

Republika Slovenija je skladno s pravnim okvirom EU zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25 % OVE v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa je Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Ti cilji se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije iz OVE v okviru paketa »Pripravljeni na 55« še zviševali, približati pa se jim je treba tako zaradi mednarodnih zavez kot tudi zaradi realnih posledic ne-ukrepanja na okolje.

Predmetni zakon je bil pripravljen v skladu z ugotovitvami strokovnih delavnic, ki so potekale v okviru tehnične pomoči Republike Slovenije v okviru projekta »RES Slovenija - Omogočanje uvajanja OVE v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji«. Ugotovljeno je, da se zastavljeni cilji glede umeščanja naprav na OVE lahko najbolj učinkovito dosežejo na način, da se pripravi en zakon, ki bo vsebinsko posegel v tiste relevantne zakone, ki vsebujejo ključne določbe za uvajanje OVE in jih je v skladu z zadanimi cilji potrebno v vsebini prilagoditi.

Zakon z namenom doseganja ciljev na področju deleža energije OVE v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje.

V luči usmeritev Evropske komisije in na podlagi ugotovitev projekta se s predlogom zakona urejajo naslednji vsebinski sklopi:

  • zahteva po vzpostavitvi območij prednostnega umeščanja OVE, kot tudi določitev nekaterih posebnosti umeščanja OVE na teh območjih;
  • posebnosti umeščanja prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje;
  • pod zakonsko določenimi pogoji se dovoljuje postavitev naprav na OVE tudi na območjih, kjer obstaja velik potencial, ki do sedaj ni bil izkoriščen (npr. fotovoltaika na protihrupnih ograjah avtocest, plavajoča fotovoltaika na umetnih jezerih, agrovoltaika, itd.).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 19. 10. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Opomba: v predlogu zakona, objavljenem na točki E-demokracija, so bili dne 26. 9. 2022 v  členu 13/1 narejeni redakcijski popravki.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika