Projekt RES Slovenia

Slovenija je pridobila tehnično pomoč Komisije z namenom:  

  1. celovite analize in pregleda nadaljnjega potenciala rabe OVE za proizvodnjo električne energije.  Pri tem je treba upoštevati občutljivost in ranljivost zavarovanih vrst in habitatov, varstvo območij Natura 2000 in drugih območij pod različnim varstvom;
  2. analize in pregleda možnih pravnih, upravnih in izvedbenih ovir za rabo OVE v elektroenergetskem sektorju ter opredelitev dobrih praks, ki so skladne z zakonodajo EU in potencialno relevantne za Slovenijo;
  3. krepitve zmogljivosti in priprave komunikacijske strategije za nadaljnjo rabo OVE v elektroenergetskem sektorju.


Projekt se izvaja v letih 2021 - 2023. Pri projektu sodelujeta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor.


(November 2023)

Projekt se je pogodbeno zaključil konec meseca maja 2023. Tekom poletja 2023 so izvajalec tehnične pomoči, Evropska komisija in sodelujoči ministrstvi še pregledovali in usklajevali rezultate projekta. Končni rezultati, ki so bili pripravljeni skladno z začetnim poročilom, so objavljeni spodaj pri posameznih delovnih sklopih.


Spodaj so povezave na posamezne aktivnosti (delovne sklopa) projekta, kjer je na voljo več informacij in gradiv ter končni rezultati.


AKTIVNOSTI IN CILJI PROJEKTA

AKTIVNOST CILJ
Mapiranje potenciala & analiza ranljivosti Zagotoviti podrobno karto območij s tehničnim potencialom za spodbujanje rabe obnovljivih virov električne energije in karto ranljivosti biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine, voda in drugih varstvenih območij.
Analiza optimalnih območij za razvoj velikih OVE Opredeliti in temeljito preučiti ključna vprašanja, povezana z dolgoročno vzpostavitvijo elektroenergetske infrastrukture za OVE na identificiranih optimalnih območjih.
Analiza ovir in priporočila za izboljšavo pri razvoju OVE Opredeliti in analizirati identificirane ključne ovire za nadaljnjo rabo OVE v elektroenergetskem sektorju, vključno zakonodajnimi, upravnimi, izvedbenimi in drugimi ovirami, ter podati priporočila za njihovo odpravo.
Krepitev zmogljivosti Zagotoviti krepitev zmogljivosti in podporo pri usposabljanju vseh zadevnih zainteresiranih strani, ki sodelujejo v postopkih prostorskega načrtovanja, okoljskih presoj in izdajanja dovoljenj za načrte in projekte na področju OVE.
Komunikacijska strategija Oblikovati komunikacijsko strategijo za ozaveščanje o pomenu OVE in spodbujanje nadaljnje rabe OVE.
DOKUMENTI

 Podporni ukrep je bil izveden s financiranjem Evropske unije prek instrumenta tehnične podpore v sodelovanju z Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam (DG Reform) Evropske komisije.© 2012 - 2024 Portal Energetika