Novica

Načrt upravljanja kapitalskih naložb države v upravljanju vlade za leto 2023

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Na 45. redni seji Vlade RS je bil za leto 2023 sprejet letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna vlada. Med temi so tudi naložbe v družbah ELES, d.o.o., in Borzen, d.o.o., za spremljanje katerih je v skladu s 511. členom Energetskega zakona (EZ-1) zadolženo ministrstvo, pristojno za energijo.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja upravljanje kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna vlada. V letnem načrtu se opredelijo podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev, pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na proračun.

Ministrstva, na delovna področja katerih spadajo dejavnosti posameznih družb, spremljajo njihovo poslovanje ter uspešnost doseganja ciljev. Na delovno področje Ministrstva za infrastrukturo sodi gospodarska družba 2TDK, na delovno področje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport sodi gospodarska družba Holding Kobilarna Lipica, na delovno področje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo sodijo gospodarske družbe Eles, Borzen in Družba za upravljanje javnega potniškega prometa.

Vlada je omenjenim ministrstvom med drugim naložila, da pri spremljanju izpolnjevanja letnega načrta upravljanja poročajo Ministrstvu za finance, v poročilu pa navedejo informacije o doseženih rezultatih družbe, pojasnila o razlogih za bistvene odmike od sprejetih ciljev ter ukrepe in usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev. S spremembami in dopolnitvami Zakona o Slovenskem državnem holdingu se je ureditev spremljanja poslovanja družb v upravljanju vlade uskladila z ureditvijo, ki velja za družbe, s katerimi upravlja Slovenski državni holding.

Podrobnejše informacije o upravljanju kapitalskih naložb s področja energetike

Vir: MF

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika