Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.

Skrajšano ime: Borzen, d.o.o.

Sedež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana


Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost družbe Borzen, d.o.o. je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko. Družba izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko. Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in podzakonskimi akti družba opravlja dejavnost operaterja trga in dejavnost Centra za podpore.

Kot operater trga družba izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami. S tem se omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeležencem trga z električno energijo.

Preko Centra za podpore družba nastopa kot operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.

 
Povezane družbe

Družba Borzen d.o.o. ima lastniški delež v družbi BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o. skupaj z družbo ELES d.o.o., vsaka v višini 50 % poslovnega deleža.


Financiranje

Družba se financira v skladu s prvim odstavkom 98. člena EZ-1. Družba upravlja s sredstvi prispevkov iz 377. člena EZ-1, sklepa pogodbe o podporah in izplačuje podpore, odkupuje električno energije po prvi alineji šestega odstavka 372. člena EZ-1 po ceni, ki jo določi vlada, odkupuje električno energije od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372. člena EZ-1, izvaja izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje in prodaja odkupljeno električno energije na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na energetski borzi.


Cilj aktivnega upravljanja

Cilj upravljanja družbe je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti. Zaradi izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe operaterja trga bo država v družbi tudi v prihodnje ohranjala 100 % lastniški delež.

 
Organi upravljanja 

Organi upravljanja družbe so: poslovodstvo, nadzorni svet in družbenik. Direktor družbe in trije člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno obdobje petih let.

Direktor: Martin Bratanič

Nadzorni svet ima pet (5) letni mandat in ga sestavljajo:

  • Peter Žmak (od 12.6. 2020 do 16. 4. 2024), predsednik
  • Tomaž Kokot (od 12. 6. 2020 do 16. 4. 2024), namestnik predsednika
  • Davorin Dimič (od 12. 6. 2020 do 16. 4. 2024), član


Skupščine družbe:


© 2012 - 2021 Portal Energetika