Novica

Objavljeni rezultati projekta RES Slovenia

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Projekt RES Slovenia, ki se osredotoča na analizo potenciala rabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, se je izvajal prek instrumenta tehnične pomoči Evropske komisije v obdobju od 2021 do 2023.

Slovenija je jeseni leta 2020 v okviru instrumenta tehnične podpore Evropske komisije prejela potrditev financiranja Projekta RES Slovenia. Namen projekta je bil:

  • pripraviti celovito analizo in pregled nadaljnjega potenciala rabe obnovljivih virov energije (OVE) za proizvodnjo električne energije; pri čemer je bilo potrebno upoštevati občutljivost in ranljivost zavarovanih vrst in habitatov, varstvo območij Natura 2000 in drugih območij pod različnim varstvom;
  • pripraviti analizo in pregled možnih pravnih, upravnih in izvedbenih ovir za rabo OVE v elektroenergetskem sektorju ter opredelitev dobrih praks, ki so skladne z zakonodajo EU in potencialno relevantne za Slovenijo;
  • krepiti zmogljivost in pripraviti izhodišča za komunikacijsko strategijo za nadaljnjo rabo OVE v elektroenergetskem sektorju.

Pri projektu sta sodelovala Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor (v zaključku projekta v letu 2023 sta to Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za naravne vire in prostor).

Projekt je zajemal več delovnih sklopov, čigar rezultati so objavljeni na spletnih straneh projekta:

Skladno z Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) bo na podlagi rezultatov projekta v letu 2023 izdelana strokovna podlaga, ki bo določila potencial sonca in vetra za proizvodnjo električne energije ter vključevala analizo občutljivosti v povezavi s kriteriji ohranjanja narave, varovanja zdravja, varstva kulturne dediščine, upravljanja z vodami in drugimi pravnimi režimi, aktualizirani in uporabljeni za pripravo prvega akcijskega (OVE) programa in okoljskega poročila.

Rezultati projekta RES Slovenia predstavljajo tudi eno od strokovnih podlag za posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Vsem sodelujočim deležnikom pri projektu se iskreno zahvaljujemo za potrpežljivost, vztrajnost in dragocene prispevke!

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika