Novica

Osnutek posodobitve NEPN (3.0) in okoljskega poročila poslana v mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Na podlagi prejetih pripomb in predlogov iz javnega posvetovanja z javnostjo je pripravljen nov osnutek posodobitve NEPN (verzija 3.0), ki vsebuje dopolnjena poglavja glede politik, ukrepov in načrtovanih učinkov. Izdelan osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja je bil skupaj z osnutkom NEPN poslan pristojnemu organu za pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe NEPN na okolje.

Vlada RS se je 22. junija 2023 na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS (Drugi predlog posodobitve NEPN (spomladi 2023)). Ta osnutek posodobitve NEPN je vseboval poleg prenove 1. poglavja (pregled priprave) osnutek posodobitve usmeritev in ciljev NEPN (2. poglavje NEPN) in osnutek posodobitve strokovnih podlag (tj. 4. poglavje NEPN).

Poleti in jeseni 2023 sta bila intenzivno v pripravi osnutka posodobitve preostalih dveh poglavij NEPN, tj. politik in ukrepov (3. poglavje) in ocene načrtovanih učinkov (5. poglavje). Pri tem smo pripravljavci osnutka posodobitve NEPN upoštevali osnutek posodobitve strokovnih podlag, predloge iz posvetovanja z javnostjo (spomladi in jeseni 2023) (Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023)) ter pripombe in predloge ministrstev. Osnutek 3. poglavja je bil namreč septembra in oktobra 2023 v intenzivnem medresorskem usklajevanju, hkrati je bil v oktobru 2023 pripravljen sklop dodatnih posvetov z javnostjo (glede prometa, stavb in prostorskega načrtovanja) (Dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN (jesen 2023)). Izvedeni so bili tudi ciljni posveti, med drugim posvet z industrijo (na GZS), posvet z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in posvet v Državnem svetu (novica), predstavniki MOPE pa so sodelovali tudi na Mladinskem podnebno-energetskem forumu (novica).

Glede dopolnitve osnutka posodobitve NEPN je treba poudariti, da so bile aktivnosti od poletja usmerjene predvsem v pripravo prvega in čim bolj celovito usklajenega osnutka prenove politik in ukrepov NEPN (3. poglavje). Osnutek posodobitve NEPN ostaja živ dokument in v nadaljevanju se bo nadaljeval proces dialoga na več ravneh z deležniki, pri čemer bo dokument še ustrezno dopolnjen in popravljen.

Vzporedno z aktivnostmi posodobitve NEPN so tekle tudi aktivnosti povezane s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Poleti in jeseni 2023 je potekala aktivnost vsebinjenja (priprava izhodišč za okoljsko poročilo), v okviru katere so bili izvedeni spletni vprašalnik in posveti z mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in drugimi zainteresiranimi deležniki (Vsebinjenje (poleti in jeseni 2023)). Ta aktivnost se je nato nadaljevala v intenzivno pripravo osnutka okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana območja (oktober, november in december 2023) (Priprava okoljskega poročila (jeseni 2023)).

Osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja sta bila pripravljena na podlagi dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN (verzija 3.0, 1. december 2023), pri čemer je bil tudi slednji skozi serijo internih posvetovanj v čim večji meri dopolnjen s preliminarnimi priporočili in omilitveni ukrepi, ki so izhajali iz okoljske presoje. Pri pripravi vseh dokumentov žal nismo uspeli upoštevati vseh morebitnih predlogov in pripomb ministrstev, organizacij in stranskih udeležencev glede vsebinjenja (izhodišč za pripravo okoljskega poročila), saj jih formalno nismo pravočasno prejeli. Ne glede na to želimo poudariti, da smo skrbno pregledali vse prejete pripombe in predloge tako glede posodobitve NEPN kot tudi glede vsebinjenja (izhodišč za okoljsko poročilo), ki smo jih prejeli v procesu  posvetovanja s strani številnih vključujočih se deležnikov, in jih tudi v čim večji meri upoštevali.

Vsi dokumenti so bili 15. decembra 2023 skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) posredovani Sektorju MOPE za okoljske presoje, ki je nato dolžen najkasneje v roku 30 dni pripraviti mnenje o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno, ali pa zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.

Pojasnilo glede ambicije Slovenije na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov

V osnutku posodobitve NEPN je predlagan cilj zmanjšanja skupnih emisij TGP za vsaj 55% do leta 2033 glede na leto 2005. Pri tem je cilj Slovenije na področju neETS do leta 2030 zmanjšati emisije TGP za vsaj 28-31% glede na leto 2005, kar je več, kot je za Slovenijo določeno v Uredbi (EU) o delitvi bremen (27%). Pri tem ministrstvo pojasnjuje, da so morebitne ocene ambicije Slovenije glede na leto 1990 neustrezne in nepravilne iz več razlogov. Referenčno leto, ki se uporablja za države članice EU za določanje ciljev v sektorju neETS, je leto 2005, skladno z Uredbo (EU) 2023/857. Referenčno leto, ki se uporablja za Slovenijo skladno z Okvirno konvencijo o spremembi podnebja (UNFCCC) in Pariškim sporazumom, je leto 1986 (in ne leto 1990, ki velja za države EU-15). Namreč, države, ki so v EU pristopile skupaj s Slovenijo, so zaradi gospodarske recesije in tranzicije v začetku 90-ih, ki sta povzročili obsežno gospodarsko recesijo in s tem znatno nižje emisije, lahko skladno s pravili UNFCCC izbrale drugo referenčno leto. Tako je Slovenija za referenčno leto za prvo kjotsko obdobje izbrala kombinacijo 1986 (emisije CO2, CH4 in N2O) ter 2005 (za emisije F-plinov). To je pomembno vedeti zato, da se zavedamo, da ne moremo primerjati emisij Slovenije z letom 1990 na enak način kot za države EU-15, ker so bile emisije na prebivalca v tem letu za Slovenijo znatno nižje kot za države EU-15. Če so emisije v tem letu znatno nižje, potem bo seveda tudi zmanjšanje emisij v 2030 manjše od zmanjšanja emisij, ki upošteva ustrezno referenčno leto. Ker so referenčne emisije (kombinacija emisij v 1986 in 2005) zelo podobne kot skupne emisije leta 2005, si je Slovenija v NEPN tudi za skupne emisije (ne samo za neETS) izbrala referenčno leto 2005.

Naslednji koraki

Aktivno bomo nadaljevali z delom na pripravi osnutka posodobitve NEPN, pri čemer bo med drugim dopolnjena ocena učinka načrtovanih ukrepov, vključene bodo morebitne pripombe in predlogi ministrstev in organizacij, ki jih bomo prejeli v okviru CPVO, ter tudi priporočila Evropske komisije, ki je najavila, da bo svojo oceno, skupaj s priporočili posameznim državam članicam, pripravila do sredine decembra 2023. Evropska komisija je do 15. novembra 2023 prejela 21 od 27 osnutkov posodobitve NEPN.

V začetku novega leta bomo zaključili s pripravo posodobitve strokovnih podlag (začetek leta 2024), izvedli regionalno posvetovanje, še eno obsežno posvetovanje z javnostjo ter medresorsko usklajevanje glede končnega osnutka posodobitve NEPN s ciljem celovito in ustrezno zaokrožiti pripravo osnutka posodobitve NEPN ter njegovo celovito presojo vplivov na okolje, da ga bomo lahko junija 2024 predložili v sprejem VRS in nato EK.

Zahvala

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo želi na tem mestu izpostaviti izjemno delo obeh konzorcijev, tj. konzorcija NEPN pod vodstvom IJS CEU in konzorcija CPVO pod vodstvom EIMV, ki sta z izjemnim trudom in predanostjo omogočila, da smo skupaj naredili ta korak. Hkrati želimo izpostaviti, da smo v številnih posvetovanjih in usklajevanjih, ki smo jih izvedli v letu 2023, prejeli izjemno obsežen odziv s strani zelo širokega kroga deležnikov, kar kaže, da se kot družba vedno bolj zavedamo izziva zelenega prehoda, pri njem sodelujemo in k njemu prispevamo. Vsem sodelujočim se tako želimo ob zaključku napornega leta 2023 iskreno zahvaliti za vaše sodelovanje in vaš prispevek!

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika