Dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN

(Dodano oktobra 2023)

Ustrezno programiranje ukrepov v procesu prenove NEPN je eden ključnih korakov pri posodobitvi NEPN, zato se je ministrstvo skupaj s konzorcijem NEPN odločilo jeseni 2023 izvesti dodatni sklop posvetov z zainteresirano javnostjo.

Na posvetih se želimo ciljno osredotočiti na nekatera ključna tematska področja glede:

  1. prenove ukrepov na področju prometa,
  2. prenove ukrepov na področju stavb,
  3. prenove ukrepov povezanih z urejanjem prostora.

Zainteresirano strokovno in splošno javnost vljudno vabimo k sodelovanju v sklopu posvetov, ki bodo potekali 18. oktobra 2023 v Hiši EU (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana).

Predviden dnevni red posveta:

  • 09:00 - 09:10: Prihod in registracija udeležencev
  • 09:15 - 11:00: Prenova ukrepov NEPN - sektor PROMET
  • 11:30 - 13:00: Prenova ukrepov NEPN - sektor STAVBE
  • 14:00 - 16:30: Prenova ukrepov NEPN (s poudarkom na OVE) - sektor PROSTOR

Gradiva za posvet bodo objavljena na tej spletni strani predvidoma v tednu pred posvetom.

Predstavitev predlogov ukrepov in spodbud v okviru izvedbe prenove NEPN - gradiva za posvet:


Zaključki posveta

Na posvetu glede prometa se je razprava osredotočila na načine zmanjšanja emisij v prometu s predlogi ukrepov, kot so zmanjšanje prometne aktivnosti, delo na daljavo, uvedba lokalnih pisarn, omejevanje prometa v mestih, omejitve hitrosti na avtocestah ter zbiranjem podatkov, ki bodo omogočali pametno polnjenje vozil in balansiranje omrežja. Glede potreb po širitvi tretjega pasu na ljubljanskem avtocestnem obroču so bila mnenja različna, vendar so se deležniki strinjali, da naj bo v primeru izgradnje ta namenjen javnemu potniškemu prometu ter vožnji v sopotništvu. Predstavniki ministrstva so povedali, da je v pripravi državna celostna prometna strategija, kjer bodo ukrepi podrobneje opredeljeni, saj sam NEPN ni usmerjen v ukrepe, ki so določeni na projekt natančno. Generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost je zaključek posveta pospremil z besedami, da je treba najti občutljivo ravnovesje med infrastrukturnimi, mehkimi, tehnološkimi in drugimi ukrepi ter novico, da lahko z novim upravljalcem javnega potniškega prometa, s pričetkom junija 2024 pričakujemo 20 % več možnosti pri rabi javnega potniškega prometa.

Na posvetu glede stavb je bilo v razpravi izpostavljeno, da bi bilo dobro bolje opredeliti oz. postopkovno izjasniti ukrepe oz. instrumente, da ne prihaja do težav pri izvajanju ter poskrbeti za kadrovske okrepitve, da se izogne situacijam, kjer razpoložljivih sredstev ni možno porabiti zaradi manka kapacitet. Predlagano je bilo dodatno spodbujanje energetskih prenov stavb preko Ekosklada, spodbujanje usposabljanja izvajalcev ter uvedba sprememb davčne zakonodaje (nov nepremičninski davek, ki bi sankcioniral prazna stanovanja, znižanje davka za oddajo, ki pri premajhni ponudbi ne učinkuje na prav način in vzpostavitev davčnih olajšav, ki bi spodbujale prenove).

Na posvetu glede umeščanja v prostor, je bil poudarek na umeščanju OVE v prostor za pravočasno doseganje podnebno energetskih ciljev. Udeleženci so se osredotočili na identifikacijo potreb občinskih organov in prostorsko načrtovalske stroke ter preprek pri uvajanju kapacitet OVE. Na posvetu je bilo poudarjeno, da je potrebno pri umeščanju zagotoviti čim zgodnejše vključevanje lokalnega prebivalstva ter ponuditi koristi za lokalno okolje. Izpostavljen je bil ukrep vzpostavitve tehnične pisarne, ki bi izobraževale in nudile informacije, tudi za privatne investitorje, o tem kaj se namerava umeščati in na kateri pravni podlagi. Udeleženci so identificirali tudi potrebo po celovitem popisu zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst Nature 2000, saj tako ne bi prihajalo do ad hoc zbiranj v času samih postopkov umeščanja in posledično predhodnega vedenja o tem, kje so posegi v prostor bolj tvegani. Podano je bilo tudi priporočilo, da se vzpostavi dobro načrtovanje na regionalni ravni in okrepi kapacitete prostorsko načrtovalske stroke na ministrstvih. Podan je bil tudi predlog za usmerjeno in družbeno sprejemljivo umeščanje pri pripravi državmnih prostorskih načrtov (DPN) za neznanega investitorja, s čimer bi večjo vlogo pri umeščanju prevzela država.

Posredovanje pripomb

Do vključno 17. novembra 2023 smo glede treh navedenih sklopov prejeli pripombe in predloge s strani naslednjih pripombodajalcev:

Št. Pripombodajalec in pripombe Datum prejema
1 Geografski inštitut Antona Melika – ZRC SAZU 24. 10. 2023
2 Skupina HSE 25. 10. 2023
3 Koalicija za trajnostno prometno politiko 25. 10. 2023
4 Trgovinska zbornica Slovenije – prvotni predlogi 25. 10. 2023
5 Trgovinska zbornica Slovenije – dodatni predlogi 16. 11. 2023
6 CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo 17. 11. 2023

 

Odzivno poročilo

Prejete pripombe so bile skrbno pregledane v novembru 2023 in so v največji meri ustrezno vključene v osnutek posodobitve prenove tretjega poglavja NEPN, kjer so opredeljeni ukrepi NEPN.

Odzivno poročilo po zaključenem dodatnem posvetovanja glede prenove ukrepov NEPN:


© 2012 - 2024 Portal Energetika