Dovoljenje za raziskovanje

Dovoljenje za raziskovanje določene vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno časovno obdobje se lahko izda samo na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa. Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme ministrstvo, pristojno za rudarstvo, in sicer:

  • na podlagi ugotovitve o interesu gospodarsko utemeljenega izkoriščanja mineralne surovine ali
  • na podlagi vloge, ki jo pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži posamezna zainteresirana pravna ali fizična oseba.

Vsebino vloge in pogoje za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje določa 25. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1).

Kadar prijavo na javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje oddata dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin. Postopek dražbe ureja 25.a člen ZRud-1.Kontaktna oseba:

Natalija Kokalj, podsekretarka
telefon: 01/478-85-14
e-pošta: natalija.kokalj(at)gov.si

 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika