Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih do leta 2020


Pravna podlaga:

Energetski zakon (EZ-1) določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije pri končnih odjemalcih. Uredba določa obdobje in višino prihrankov energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije.

Uredba določa tudi višino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti za izvajanje programa Eko sklada.

Uredba skladno z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti širi krog zavezancev za plačevanje energetske učinkovitosti na vse odjemalce energije (vključno z zavezanci, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi kuponi-ETS zavezanci).

Zavezanci za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih po uredbi so vsi dobavitelji električne energije, toplote plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem.

Uredba določa:

 1.  višino doseganja prihrankov energije za dobavitelje elektrike, toplote, zemeljskega plina, trdnih goriv ter kurilnega olja končnim odjemalcem, ki je za posamezno obodbje določena:
  • za leto 2015 v višini 0,25 % prodane energije v letu 2014,
  • za leto 2016 v višini 0,50 % prodane energije v letu 2015,
  • za leto 2017 v višini 0,50 % prodane energije v letu 2016,
  • za leto 2018 v višini 0,75 % prodane energije v letu 2017,
  • za leto 2019 v višini 0,75 % prodane energije v letu 2018,
 2. višino doseganja prihrankov energije za dobavitelje tekočih goriv za promet, ki je določena v višini 0,25 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v preteklem letu.
 3. vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, ki so podrobneje določeni v 5. členu Uredbe, se delijo na:
  • ukrepe učinkovite rabe in večje rabe OVE pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji.
  • ukrepe učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah,
  • ukrepe učinkovite rabe energije v prometu,
  • ukrepe za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja.
 4. način doseganja prihrankov energije,
 5. izračun prihrankov energije,
 6. nakazilo finančnih sredstev Eko Skladu,
 7. višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Podrobnejše informacije o izvajanju Uredbe


Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih od leta 2020 dalje

Pravna podlaga:

Zakon o učinkoviti rabi energije v 78. členu določa prehodno obdobje za doseganje prihrankov energije.

 • Dobavitelji elektrike, toplote, zemeljskega plina, trdnih goriv ter kurilnega olja končnim odjemalcem morajo v letu 2020 doseči prihranke v višini 0,75 % prodane energije v letu 2019.
 • Dobavitelji tekočih goriv za promet morajo:
  • v letu 2020 doseči prihranke v višini 0,25 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2019;
  • v letu 2021 doseči prihranke v višini 0,30 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2020;
  • v letu 2022 doseči prihranke v višini 0,40 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2021;
  • v letu 2023 doseči prihranke v višini 0,50 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2022;
  • v letu 2024 doseči prihranke v višini 0,60 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2023;
  • v letu 2025 doseči prihranke v višini 0,70 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2024.

© 2012 - 2024 Portal Energetika