Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih

PRAVNA PODLAGA

Energetski zakon (EZ-1) določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije pri končnih odjemalcih. Uredba določa obdobje in višino prihrankov energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije.

Uredba določa tudi višino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti za izvajanje programa Eko sklada.

Uredba skladno z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti širi krog zavezancev za plačevanje energetske učinkovitosti na vse odjemalce energije (vključno z zavezanci, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi kuponi-ETS zavezanci).

Zavezanci za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih po uredbi so vsi dobavitelji električne energije, toplote plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem.

Uredba določa:

 1.  višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki je za zavezance za posamezno obodbje določena:
  • za leto 2015 v višini 0,25 % prodane energije v letu 2014,
  • za leto 2016 v višini 0,50 % prodane energije v letu 2015,
  • za leto 2017 v višini 0,50 % prodane energije v letu 2016,
  • za leto 2018 v višini 0,75 % prodane energije v letu 2017,
  • za dobavitelje tekočih goriv v višini 0,25 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v preteklem letu.
 2. vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, ki so podrobneje določeni v 5. členu Uredbe, se delijo na:
  • ukrepe učinkovite rabe in večje rabe OVE pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji.
  • ukrepe učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah,
  • ukrepe učinkovite rabe energije v prometu,
  • ukrepe za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja.
 3. način doseganja prihrankov energije,
 4. izračun prihrankov energije,
 5. nakazilo finančnih sredstev Eko Skladu,
 6. višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Podrobnejše informacije o izvajanju Uredbe


© 2012 - 2020 Portal Energetika