Energetsko dovoljenje

Na podlagi 35. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/2021) mora investitor za gradnjo objektov za proizvodnjo električne energije z nazivno električno močjo, večjo od 10 MW, ki so priključeni na javno omrežje, pridobiti dokončno energetsko dovoljenje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za energijo.

Investitor lahko v primeru gradnje iz prejšnjega odstavka zahteva izdajo energetskega dovoljenja po sprejetju državnega prostorskega načrta oziroma po sprejetju uredbe o najustreznejši varianti.

Energetsko dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako rekonstrukcijo objektov iz prvega odstavka te točke, ki spreminja energetske parametre objekta in katere obseg sprememb je tak, da je za rekonstrukcijski poseg treba pridobiti gradbeno dovoljenje.


VSEBINA ENERGETSKEGA DOVOLJENJA

Z energetskim dovoljenjem se določijo:

  • ­lokacija ali okvirno območje, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
  • ­vrsta objekta, vir energije ali gorivo, naprave, na katere se energetsko dovoljenje nanaša;
  • ­pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture;
  • ­obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministrstvu;
  • ­čas veljavnosti energetskega dovoljenja.

Minister, pristojen za energijo, s podzakonskim aktom podrobneje predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov.


VELJAVNOST ENERGETSKEGA DOVOLJENJA

Veljavnost energetskega dovoljenja je pet let od dneva njegove pravnomočnosti. Ministrstvo lahko v tem času veljavnost energetskega dovoljenja na zahtevo investitorja z odločbo podaljša, če investitor iz upravičenih razlogov ni mogel pravočasno izpolniti obveznosti iz naslednjega odstavka, vendar skupaj največ za pet let.

Če investitor v petih letih od pravnomočnosti energetskega dovoljenja ne vloži popolne zahteve za gradbeno dovoljenje oziroma popolne zahteve za izdajo celovitega dovoljenja za objekt za proizvodnjo električne energije, energetsko dovoljenje preneha veljati.


REGISTER ENERGETSKIH DOVOLJENJ

Ministrstvo, pristojno za energijo, vodi register energetskih dovoljenj. Ministrstvo vodi register energetskih dovoljenj. Podatki iz registra so javni.

Ministrstvo v registru energetskih dovoljenj vodi:

  • evidenco prispelih vlog za izdajo energetskih dovoljenj po vrstnem redu prispetja,
  • evidenco izdanih energetskih dovoljenj po sprejemu Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE),
  • evidenco izdanih energetskih dovoljenj od sprejema Energetskega zakona (EZ-1) do sprejema ZOEE,
  • evidenco izdanih energetskih dovoljenj do sprejema EZ-1.

Prejete vloge za izdajo energetskega dovoljenja


IZDANA ENERGETSKA DOVOLJENJA


Arhiv izdanih energetskih dovoljenj do sprejema EZ-1


© 2012 - 2024 Portal Energetika