Energetsko dovoljenje

Na podlagi 52. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno omrežje, mora investitor pred pričetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za energijo.

Z energetskim dovoljenjem se opredeli:

 • podatke o imetniku energetskega dovoljenja;
 • podatke o lokaciji, na kateri je predvidena gradnja proizvodnega objekta;
 • tehnične podatke o proizvodnem objektu v smiselnih tolerancah, podatke o osnovnem gorivu ter o vrsti in maksimalnem deležu rezervnega goriva, podatke o maksimalni priključni moči, urni, dnevni ter letni proizvodnji električne energije;
 • načine in pogoje opravljanja energetske dejavnosti v proizvodnem objektu, okvirno opredelitev sodelovanja pri sistemskih storitvah omrežja ter zagotavljanje minimalnih zalog primarnih goriv v skladu z 294. členom Energetskega zakona;
 • pogoje, ki jih mora izpolniti imetnik energetskega dovoljenja po prenehanju obratovanja proizvodnega objekta. V energetskem dovoljenju se, če je za to vrsto energetskega objekta primerno, opredeli način in rok do kdaj se opravi odstranitev proizvodnega objekta po dokončnem prenehanju obratovanja proizvodnega objekta;
 • vpliv gradnje proizvodnega objekta na javno dobro ali drugo javno infrastrukturo;
 • obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministrstvu, pristojnemu za energijo, v skladu s predpisom, ki ureja posredovanje podatkov, ki so jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti

Minister, pristojen za energijo, s Pravilnikom o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016) predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za objekte za proizvodnjo električne energije, nazivne električne moči večje od 1 MW. Pravilnik odloča tudi način vodenja registra energetskih dovoljenj.


POGOJI IN MERILA ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA

Proizvodni objekt mora ustrezati naslednjim pogojem in merilom za izdajo energetskega dovoljenja:

 • nazivna električna moč predlaganega objekta mora biti večja od 1 MW;
 • predlagani objekt mora omogočati varno delovanje proizvodnega objekta in vanj vgrajenih naprav ter varno in zanesljivo delovanje omrežij ali sistemov, na katere bo objekt priključen;
 • predlagani proizvodni objekt, kakor tudi predlagano gorivo za proizvodnjo elektrike, morata biti usklajena z energetsko politiko oziroma Energetskim konceptom Slovenije (EKS) ter z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije (AN-OVE) in Akcijskim načrtom za učinkovito rabo energije (AN-URE);
 • tehnična zasnova predlaganega objekta mora ustrezati zadnjemu stanju tehnike;
 • v primeru ko sta na istih parcelah znotraj iste katastrske občine podani dve različni vlogi za izdajo energetskega dovoljenja, bo imela prednost vloga za tisti predlagani objekt, ki bo uporabljal obnovljive vire energije ali domače vire energije;
 • v primerih gradnje ali obsežne prenove termoelektrarne, s skupno vhodno toplotno močjo nad 20 MW, mora investitor izdelati oceno ali je projekt možno izvesti kot soproizvodnjo z visokim izkoristkom in mora investitor zagotoviti analizo stroškov in koristi uporabe soproizvodnje z visokim izkoristkom;
 • predlagani objekt mora biti zgrajen na lokaciji in na območju, kjer je dovoljeno oziroma predvideno izvajanje energetske dejavnosti;
 • predlagani objekt mora prispevati k izpolnjevanju ciljev države Slovenije iz strateških dokumentov o deležu obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije Evropske unije do leta 2020;
 • predlagani objekt mora prispevati k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v skladu z Operativnim programom ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020.

Usposobljenost prosilca

Prosilec za izdajo energetskega dovoljenja mora biti sposoben, tehnično, gospodarsko in finančno realizirati izgradnjo obravnavanega objekta. Tehnična, ekonomska in finančna sposobnost investitorja za realizacijo proizvodnega objekta, za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje, mora biti razvidna iz predinvesticijske zasnove ali iz ekonomske analize, ki mora vsebovati elemente iz predpisa, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.


VLOGA ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA IN IZDAJA ENERGETSKEGA DOVOLJENJA

Prosilec vloži vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za posamezno vrsto proizvodnega objekta na obrazcu iz prilog, ki sta sestavni del Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016):

 • Priloga 1 - Vloga za energetsko dovoljenje za objekt za proizvodnjo električne energije nazivne moči od 1 MW do 10 MW (DOC, PDF)
 • Priloga 2 - Vloga za energetsko dovoljenje za objekt za proizvodnjo električne energije nazivne moči 10 MW in več (DOC; PDF)

REGISTER ENERGETSKIH DOVOLJENJ

Ministrstvo, pristojno za energijo, vodi register energetskih dovoljenj. Ministrstvo v registru energetskih dovoljenj vodi:

 • evidenco prispelih vlog za izdajo energetskih dovoljenj po vrstnem redu prispetja,
 • evidenco izdanih energetskih dovoljenj po začetku veljavnosti Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS št. 19/2016),
 • evidenco odločb o zavrnitvi vlog za izdajo energetskih dovoljenj,
 • arhiv izdanih energetskih dovoljenj do 22. marca 2014.

Podatki iz registra so javni in objavljeni na spletni strani ministrstva.


Prejete vloge za izdajo energetskega dovoljenja


Evidenca odločb o zavrnitvi vlog za izdajo energetskih dovoljenj

V okviru postopka za pridobitev energetskega dovoljenja na podlagi Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št.  19/2016) ni bilo zavrnjenih vlog.


IZDANA ENERGETSKA DOVOLJENJA

Ministrstvo, pristojno za energijo objavlja register energetskih dovoljenj, ki so bili izdani na podlagi Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016).


Arhiv izdanih energetskih dovoljenj do sprejema EZ-1


© 2012 - 2021 Portal Energetika