Energetika


Aktualne vsebine

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Energetska bilanca obnovljivih virov in odpadkov
ENGIS - Geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije
 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Prispevek za energetsko učinkovitost
Prenova javnih stavb
Javni razpisi za sofinanciranje energetske sanacije stavb
Energetske izkaznice stavb
Redni pregledi klimatskih sistemov
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Statistične časovne vrste - Cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce 
Statistične časovne vrste - Bilanca električne energije na prenosnem in javnem omrežju, proizvodnja in poraba električne energije, tržni deleži dobaviteljev električne energije
Pregled cen električne energije vseh dobaviteljev za gospodinjske odjemalce
Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva
Cena za uporabo elektroenergetskega omrežja
Trošarina na električno energijo
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)


ZEMELJSKI PLIN

Statistične časovne vrste - Cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce
Statistične časovne vrste - Proizvodnja in poraba zemeljskega plina
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)

 
CENE NAFTNIH DERIVATOV

Aktualne modelske cene naftnih derivatov
Statistične časovne vrste - Cene naftnih derivatov


ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Energetsko dovoljenje in register
Splošne smernice s področja energetike
Javne razgrnitve in seznanitve glede državnih prostorskih načrtov
Statistične časovne vrste - Investicijska vlaganja v energetske objekte


UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB

Upravljanje družb ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika