Energetika

Na področju oskrbe z energijo in energetskimi viri se izvajajo naslednje ključne aktivnosti:

 • priprava predlogov predpisov in strateških dokumentov iz področja energetike,
 • spremljanje oskrbe z energijo, priprava dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov,
 • nadzor delovanja gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
 • izdaja energetskih dovoljenj za proizvodne zmogljivosti,
 • priprava pobud, sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov,
 • izdaja soglasij na lokalne energetske koncepte (LEK) občin ter spremljanje, usmerjanje in nadzor nosilcev LEK.
 • izvrševanje pravic in dolžnosti lastnika v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb v družbah Eles, d.o.o., SODO d.o.o. in Borzen, d.o.o.,
 • priprava predpisov za vzpostavitev podpornih shem za spodbujanje proizvodnje električne energije iz  obnovljivih virov energije ter za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in izvajanje nalog v zvezi z državnimi pomočmi za področje energetike,
 • organiziranost in delovanje energetskega trga in sodelovanje z regulatorjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom.
 • upravljanje informacijskega sistema baze podatkov energetskega sektorja,
 • spremljanje in analiziranje poslovanja energetskih podjetij in izdelava letnih statističnih publikacij in ekonomskih analiz v energetiki,
 • izdelava in koordinacija letnih energetskih bilanc republike Slovenije,
 • izvajanje obveznosti poročanja podatkov institucijam EU (struktura cen naftnih derivatov in cene električne energije),
 • spremljanje zadolženosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja.

Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije se opravljajo opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije (URE), spodbujanja soproizvodnje z visokim izkoristkom ter izrabo obnovljivih virov energije (OVE) pri proizvodnji toplote in električne energije. Ključne aktivnosti zajemajo:

 • vodenje izvajanja nacionalne politike za učinkovitejšo rabo energije in za povečanje deleža obnovljivih virov energije v državi ter pripravljanje strateških dokumentov, nacionalnih programov, akcijskih načrtov in operativnih programov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
 • priprava in izvajanje prenosa direktiv EU ter ostalih spremljajočih predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v slovenski pravni red, 
 • sodelovanje z institucijami EU v postopkih sprejemanja direktiv in uredb ter ostalih strateških dokumentov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov,
 • priprava sistemskih rešitev ter strateških dokumentov za področje učinkovite rabe energije in področje obnovljivih virov energije,
 • usmerjanje in usklajevanje programov in mehanizmov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki jih izvajajo različna ministrstva, njihovi organi v sestavi, pokrajinski organi in drugi izvajalci spodbujevalnih programov, ki se financirajo iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti,
 • vodenje registra imetnikov energetskih izkaznic in pooblastil neodvisnih strokovnjakov,
 • usmerjanje in usklajevanje programov in mehanizmov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki jih izvajajo različna ministrstva, njihovi organi v sestavi, pokrajinski organi in drugi izvajalci spodbujevalnih programov, ki se financirajo iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti,
 • sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju evropske zakonodaje na področju URE in OVE,
 • sodelovanje v mednarodnih organih, telesih in delovnih skupinah in izvajanje mednarodnih projektov (CA-RES in CA-ESD),
 • pripravljanje in izvajanje programov ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in usposabljanja porabnikov energije, investitorjev in drugih ciljnih skupin,
 • pripravljanje in izvajanje spodbujevalnih programov za pomoč pri odločanju za investiranje v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (študije izvedljivosti, energetski pregledi, lokalni energetski koncepti),
 • pripravljanje javnih razpisov za sofinanciranje investicijskih projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov.

Aktualne vsebine

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Energetska bilanca obnovljivih virov in odpadkov
ENGIS - Geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije
Akcijski načrt za obnovljivo energijo (AN-OVE)

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Prispevek za energetsko učinkovitost
Prenova javnih stavb

Javni razpisi za sofinanciranje energetske sanacije stavb

Energetske izkaznice stavb
Redni pregledi klimatskih sistemov
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN-URE)

 
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Statistične časovne vrste - Cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce 
Statistične časovne vrste - Bilanca električne energije na prenosnem in javnem omrežju, proizvodnja in poraba električne energije, tržni deleži dobaviteljev električne energije
Pregled cen električne energije vseh dobaviteljev za gospodinjske odjemalce
Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva
Cena za uporabo elektroenergetskega omrežja

Trošarina na električno energijo

Energetski projekti skupnega interesa (PCI)


ZEMELJSKI PLIN

Statistične časovne vrste - Cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce
Statistične časovne vrste - Proizvodnja in poraba zemeljskega plina
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)

 
CENE NAFTNIH DERIVATOV

Aktualne modelske cene naftnih derivatov
Statistične časovne vrste - Cene naftnih derivatov


ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Energetsko dovoljenje in register
Splošne smernice s področja energetike

Javne razgrnitve in seznanitve glede državnih prostorskih načrtov

Statistične časovne vrste - Investicijska vlaganja v energetske objekte


UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB

Upravljanje družb ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika