Umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na predpisanih prednostnih območjih

V skladu z Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) se določajo prednostna območja za postavitev naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov.

Z namenom podnebne nevtralnosti in spodbujanja deleža energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji se na določenih prednostnih območjih vzpostavlja specifičen postopek umeščanja fotonapetostnih naprav.

Predpisana prednostna območja, za katera je pri umeščanju fotonapetostnih naprav potrebno zagotoviti objavo Elaborata OVE

Skladno z ZUNPEOVE predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav med drugim zajemajo:

  • območja cestnih zemljišč, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih cest in servisnih prometnih površin;
  • železniško območje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varnost železniškega prometa;
  • območja objektov za proizvodnjo elektrike, razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj,
  • območja zaprtih odlagališč.

Investitorji, ki nameravajo postaviti fotonapetostne naprave na zgoraj navedena prednostna območja, so dolžni pred samim umeščanjem zagotoviti izdelavo in javno objavo Elaborata OVE.

ZUNPEOVE določa, da je potrebno izdelati in javno objaviti Elaborat OVE tudi v primerih, kadar se fotonapetostne naprave načrtujejo na območjih, ki so že bila predmet javnih objav prostorskih aktov ali osnutkov izvedbenih aktov s področja prometne ali v zakonu izrecno določene energetske infrastrukture. ZUNPEOVE v teh primerih omogoča postavitve fotonapetostnih naprav tudi, če v tem prostorskem izvedbenem aktu niso bile načrtovane.


Elaborat OVE

Elaborat OVE pripravi pooblaščeni prostorski načrtovalec in predstavlja celovit in multidisciplinaren dokument, ki službi investitorjem, strokovnim odločevalcem in zainteresirani javnosti pri razumevanju in vrednotenju energetskega projekta umestitve in izgradnje proizvodne naprave iz OVE.

Skladno z ZUNPEOVE mora Elaborat OVE vsebovati naslednje vsebine:

  • prikaz območja posega;
  • prikaz urbanistične, krajinske oziroma arhitekturne rešitve;
  • prikaz gospodarske javne infrastrukture, ki jo je potrebno zagotoviti v času postavitve in obratovanja ter način priključevanja proizvodne naprave na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo;
  • rešitve in ukrepe za varstvo okolja, upravljanje z vodami, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (vključno s varstvom pred požarom).

Namen Elaborata OVE je priprava strokovnih rešitev, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije ali druge dokumentacije za postavitev fotonapetostnih naprav. Za ustrezno izdelavo Elaborata OVE je ministrstvo, pristojno za energijo, pripravilo navodila za investitorje in pooblaščene prostorske načrtovalce:


Postopek seznanjanja javnosti

V okviru procesa umeščanja fotonapetostnih naprav na prednostnih območjih je skladno z zakonodajo za zagotavljanje transparentnosti in aktivnega sodelovanja zainteresirane javnosti vzpostavljen naslednji postopek seznanjanja javnosti in občine, na območju katere je načrtovana umestitev fotonapetostne naprave.

1. Javna objava osnutka Elaborata OVE

Na podlagi pobude investitorja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na spletnih straneh državne uprave in občina, na območju katere je načrtovana umestitev fotonapetostne naprave, zagotovita javno objavo osnutka Elaborata OVE ter poziva javnosti in občinam za podajo pripomb.

V pomoč investitorjem je ministrstvo, pristojno za energijo, pripravilo navodila za ustrezno pripravo poziva javnosti in občinam:

2. Pripombe in predlogi

Javnost in občine lahko podajo pripombe in predloge na osnutek Elaborata OVE na elektronski naslov investitorja in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v roku 30 dni po javi objavi osnutka Elaborata OVE.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete v postopku javnega seznanjanja in prispevate svoje pripombe ter predloge. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripombe sprejema na e-naslovu: gp.mopeping@govpong.si. Pri pošiljanju se kot zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE«.
 

3. Stališče do pripomb

Investitorji pooblastijo prostorskega načrtovalca za pripravo obrazloženega stališča do prejetih pripomb. Obrazloženo stališče do prejetih pripomb se skupaj s končno verzijo Elaborata OVE javno objavi na spletni strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer je objavljen osnutek Elaborata OVE.

V okviru javne objave sodelovanje nosilcev urejanja prostora oziroma mnenjedajalcev sicer ni zahtevano s predpisi, je pa priporočljivo, da se investitor čim prej seznani z njihovimi stališči o posegu, saj bodo ti organi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma drugih odločb, potrebnih za postavitev fotonapetostnih naprav, praviloma sodelovali kot mnenjedajalci ali soglasodajalci.


Pozivi javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku Elaborata OVE za umeščanje fotonapetostnih elektrarn

Proizvodna naprava Investitor Območje posega Občina udeležena v postopku Datum objave Datum zaključka
Sončna elektrarna Dobova VRATA DERŽIČ, DERŽIČ RUDOLF S.P. Odlagališče odpadkov Dobova v občini Brežice Občina Brežice 10. 5.2024 9. 6. 2024
Sončna elektrarna Dekani SENG d.o.o. Deponija odvečnega materiala Dekani Mestna občina Koper 7. 3. 2024 6. 4. 2024
Sončna elektrarna SE Jezerce Divača Energy SLO d.o.o. Avtocestni razcep Gabrk severno od naselja Divača Občina Divača 20. 12. 2023 19. 1. 2024
Sončna elektrarna FE D1 HESS, d.o.o. Odlagališče za sedimente D1 ob pretočni akumulaciji HE Brežice Občina Brežice 15. 12. 2023 14. 1. 2024

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika