Splošne smernice s področja energetike

Splošne smernice s področja energetike so zakonsko predpisana podlaga za pripravo prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. So del državnega prostorskega reda in se pripravijo vnaprej.

 

SMERNICE S PODROČJA ENERGETIKE GLEDE NA ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 99/2021; v nadaljevanju: ZUreP-3) Ministrstvo, pristojno za energijo, kot državni nosilec urejanja prostora za področje energetike pripravlja smernice in izdaja mnenja v postopkih priprave prostorskih aktov na občinski in medobčinski ali regionalni ravni.

Lokalni nosilci urejanja prostora so tisti organi občin, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki so kot taki določeni z občinskimi predpisi in akti, izdanimi za izvrševanje javnih pooblastil.

10. odstavek 41. člena ZUreP-3 določa, da nabor nosilcev urejanja prostora v postopku priprave posameznega prostorskega akta določi njegov pripravljavec glede na njegovo vsebino.

V skladu z omenjenim členom pripravljavcu oz. izdelovalcu prostorskega akta, kot nosilec urejanja prostora za področje energetike zaradi pomembnosti prostorskega načrtovanja pri pripravi državnih prostorskih aktov (DPN) nalagamo obvezo, da se za pripravo prostorskega načrtovanja pri pripravi prvih in drugih mnenj obvezno vključi tudi družbo ELES d.o.o. in družbo PLINOVODI d.o.o., ter družbe Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in Elektro Primorska d.d., ki so po pogodbi pooblaščene za izvajanje nalog distribucijskega operaterja družbe SODO d.o.o..

 

SMERNICE S PODROČJA ENERGETIKE GLEDE NA ENERGETSKI ZAKON

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 60/2019) so izvajalci energetskih dejavnosti in organi lokalne skupnosti dolžni na območju, ki ga pokriva lokalni energetski koncept (LEK), svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

V ta namen lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejmejo LEK, s katerim se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Na podlagi 465. člena EZ-1 pripravljavci prostorskih aktov pri njihovi pripravi upoštevajo smernice in mnenja ministrstva, pristojnega za energijo in operaterjev po tem zakonu


POVEZANI DOKUMENTI:

 

Kontaktna oseba:

  •    mag. Matej Praper (e-naslov: matej.praper8at)gov.si; tel: 02/2341-477)

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika