Proizvodne naprave na OVE in SPTE

Svetovno povpraševanje po električni energiji strmo narašča, zato je v svetovnem merilu spodbujanje proizvodnje električne energije brez uporabe fosilnih goriv  oz. z minimalno uporabo le-teh eden ključnih vidikov trajnostnega razvoja.


Obnovljivi viri energije (OVE)

OVE vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

Za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) se lahko uporabljajo različni viri, kot so:

  • veter,
  • sonce,
  • aerotermalna in geotermalna energija,
  • energija oceanov, hidrotermalna in vodna energija,
  • biomasa, plin iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin.

Obnovljivi viri energije (OVE) lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost, poleg tega pa industrija OVE kot eden najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost in razvoj podeželja. V primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz OVE nastajajo manjše emisije toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke na kakovost okolja. Okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe OVE privlačijo investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije. Razpršenost in dostopnost OVE omogoča boljšo uskladitev energije z lokalnimi potrebami. S povečevanjem uporabe postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim gorivom.


Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)

SPTE pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije in zaradi doseganja bistveno višjih izkoristkov kot pri ločeni proizvodnji postaja vse bolj pomemben način energetske proizvodnje.

Najbolj razširjena je uporaba naprav SPTE na fosilne vire energije, kot je zemeljski plin. Zemeljski plin uporabljamo neposredno v motorju z notranjim izgorevanjem (ali plinski turbini), ki poganja električni generator, odpadna toplota (npr. od izpušnih plinov) pa se uporabi za proizvodnjo koristne toplote, na primer za ogrevanje. Električno energijo lahko tehnološko na več načinov proizvajamo tudi z uporabo lesne biomase ali bioplina. Večje enote so že dolgo v uporabi, medtem ko mikro enote SPTE na lesno biomaso v komercialno uporabo prihajajo postopoma.


Proizvodna naprava

Proizvodna naprava je sklop opreme in potrebnih napeljav, ki pretvarja primarne vrste energije v električno energijo za oddajo v javno omrežje ali pokrivanje porabe lastnega odjema na ustreznem prevzemno-predajnem mestu.

Posamezniki ali podjetja se za izgradnjo proizvodnih naprav na OVE in SPTE odločajo iz različnih razlogov. Nekateri investitorji vidijo v tem dobro poslovno priložnost, drugi želijo prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, tretje morda prepriča energetska neodvisnost. Sam pristop in potrebni postopki izgradnje so, poleg formalnih zahtev, v veliki meri odvisni tudi od vrste proizvodne naprave na OVE oziroma proizvodne naprave s SPTE.


POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE - Pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja (tudi glede potrebnosti gradbenega dovoljenja)


© 2012 - 2024 Portal Energetika