Delitev stroškov za energijo v večstanovanjskih stavbah

Uporaba individualnih števcev ali delilnikov stroškov ogrevanja za merjenje individualne porabe toplote v večstanovanjskih stavbah, ki se ogrevajo z daljinskim ogrevanjem ali skupnim centralnim ogrevanjem, je koristna, kadar imajo končni odjemalci možnost uravnavanja lastne individualne porabe.

Že z Direktivo 2006/32/ES so bile države članice EU zavezane k zagotavljanju, da se končnim odjemalcem ponudijo individualni števci po konkurenčnih cenah, ki natančno odražajo njihovo dejansko porabo energije in zagotavljajo informacije o dejanskem času uporabe.

Nova Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU pa zahteva, da se toplotni števec ali števec za toplo vodo namesti na toplotni izmenjevalnik ali na mesto oddaje za vsako stavbo, ki se pri ogrevanju in hlajenju ali pri dobavi tople vode oskrbuje iz omrežja za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, ki oskrbuje več stavb.

Poleg tega direktiva zahteva, da se  v večstanovanjskih in večnamenskih stavbah, ki imajo centralni vir ogrevanja/hlajenja ali so oskrbovane iz omrežja za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, ki oskrbuje več stavb, za merjenje porabe toplote ali hlajenja ali tople vode v vsaki posamezni enoti, če je to tehnično izvedljivo in stroškovno učinkovito, namestijo tudi individualni števci porabe. Tam pa, kjer bi bila uporaba natančnih individualnih toplotnih števcev tehnično zapletena in draga, ker topla voda, ki se uporablja za ogrevanje, priteka v stanovanja ali iz njih odteka na več mestih, direktiva dopušča, da  se individualno porabo toplote meri  z individualnimi delilniki stroškov ogrevanja, nameščenimi na vsak radiator.

Delitev stroškov za toploto je v Sloveniji obvezna že od leta 2011 in ukrep se je izkazal kot učinkovit. Podatki namreč kažejo, da se je odjem toplote v večstanovanjskih stavbah na ta račun zmanjšal za okrog 15 %. Torej ukrep je prispeval k racionalnejši rabi energije in k doseganju cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020.

Direktiva 2012/27/EU še priporoča, da države članice za zagotovitev preglednosti in točnosti obračunavanja individualne porabe v večstanovanjskih stavbah, ki se oskrbujejo z daljinskim ogrevanjem ali hlajenjem ali kadar v njih prevladujejo lastni skupni sistemi ogrevanja ali hlajenja, lahko uvedejo pregledna pravila o delitvi stroškov porabe toplote ali tople vode v takšnih stavbah.

Na osnovi tega je bil v Energetskem zakonu (EZ-1) zapisan 357. člen, ki daje podlago za sprejet Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.


© 2012 - 2024 Portal Energetika