Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema. Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije. Določena je s strani regulatorja trga - Agencije za energijo na podlagi metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Regulator trga (Agencija za energijo) kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke. Ta izhaja iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih glede na merilno mesto pristojni elektrooperater obračuna končnim odjemalcem.

Za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega in distribucijskega operaterja, ki se pokrivajo iz omrežnine, so določene naslednje tarifne postavke za posamezne odjemne skupine:

  • omrežnina za prenosni sistem,
  • omrežnina za distribucijski sistem,
  • omrežnina za priključno moč,
  • omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo.

Pri obračunavanju omrežnine elektrooperater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto. Elektrooperater uvrsti končnega odjemalca v odjemno skupino upoštevaje njegovo uvrstitev glede na napetostni nivo (VN, SN, NN), način priključitve (zbiralke, izvod), režim obratovanja (obratovalne ure) in vrsto odjema.

 

Za regulativno obdobje 2019–2021 je Svet Agencije za energijo na 50. redni seji sveta 21. junija 2018 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/18 in 47/18-popr. Nove tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 začnejo veljati 1. januarja 2019, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 82/18.

Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo v regulativnem obdobju 2019–2021 letno zviševale za 0,65 odstotka, tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem pa se bodo letno zniževale za 5,13 odstotka. Podrobnosti


Maribor, 20. 3. 2020

Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja korona virusa (COVID-19) aktivira izredni ukrep, da se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunavalo tarifne postavke za obračunsko moč. Sporočilo za javnost

Več podrobnejših informacij o omrežnini z arhivom tarifnih postavk za pretekla leta najdete na spletnih straneh Agencije za energijo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika