Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema. Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije. Določena je s strani regulatorja trga - Agencije za energijo na podlagi metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Regulator trga (Agencija za energijo) kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke. Ta izhaja iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih glede na merilno mesto pristojni elektrooperater obračuna končnim odjemalcem. Pri določitvi metodologije obračunavanja omrežnine agencija kategorije uporabnikov sistema in medsebojna razmerja njihovih tarifnih postavk določi tako, da odražajo stroške, ki jih povzročajo pri uporabi sistema električne energije. 

Za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega in distribucijskega operaterja, ki se pokrivajo iz omrežnine, so določene naslednje tarifne postavke za posamezne odjemne skupine:

  • omrežnina za prenosni sistem,
  • omrežnina za distribucijski sistem,
  • omrežnina za priključno moč,
  • omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo.

Pri obračunavanju omrežnine elektrooperater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto. Elektrooperater uvrsti končnega odjemalca v odjemno skupino upoštevaje njegovo uvrstitev glede na napetostni nivo (VN, SN, NN), način priključitve (zbiralke, izvod), režim obratovanja (obratovalne ure), časovni blok in vrsto odjema.


Tarifne postavke omrežnine za leto 2024

Tarifne postavke omrežnine so za obdobje do 30. junija 2024 določene na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, za obdobje od 1. julija 2024 dalje pa so določene na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Aktu o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 118/23).

Več podrobnejših informacij o omrežnini z arhivom tarifnih postavk za pretekla leta najdete na spletnih straneh Agencije za energijo.


Ukrepi za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Leto 2022
Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022) je od 1. februarja do 30. aprila 2022 v veljavi začasni ukrep za oprostitev plačevanja tarifnih postavk omrežnine za distribucijski in prenosni sistem za vse odjemne skupine. Sporočilo za javnost

Leto 2020
Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja korona virusa (COVID-19) aktivira izredni ukrep, da se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunavalo tarifne postavke za obračunsko moč. Sporočilo za javnost


© 2012 - 2024 Portal Energetika