NOVICE


Ukrepi za omilitev draginje na področju energetike

Višanje cen električne energije, zemeljskega plina in naftnih derivatov je posledica negotovih razmer na energetskih trgih, ki so med drugim posledica vojne v Ukrajini. Vlada je za obvladovanje energetske draginje že sprejela nekatere sistemske in področne ukrepe, v pripravi pa so tudi novi.

Sistemske rešitve za obvladovanje kriznih razmer


Vlada Republike Slovenije je za ublažitev krize v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje.

Posredovanje za obravnavo visokih cene energije

Za blaženje posledic visokih cen energije in omejitev škode za odjemalce in gospodarstvo je bil decembra 2022 sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE).

Zakon, ki naslavlja krizne razmere na področju energetike, določa začasne ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ukrepe kontrole cen energije in energentov, prispevke in porabo presežnih prihodkov in druge ukrepe posredovanja pri visokih cenah energije.

Podrobnejše informacije

 


Pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za leto 2023

Za omilitev posledic energetske krize je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK).

Pomoč gospodarstvu za leto 2023 vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.

Za ukrep sofinanciranja visokih cen energentov bodo upravičenci izpolnil digitalno vlogo v aplikaciji agencije SPIRIT Slovenija do 28. februarja 2023.

Podrobnejše informacije - električna energija

Podrobnejše informacije - zemeljski plin


Zagotovljena nadomestna oskrba s plinom

Vlada Republike Slovenije je septembra 2022 dopolnila Zakon o oskrbi s plini. S spremembami je dopolnila definicijo opredelitev gospodinjskih odjemalcev plina, da bi se preprečile zlorabe in vsem gospodinjstvom zagotovilo pravico do osnovne oskrbe s plinom.

Zakon zagotavlja obvezno in nadomestno oskrbo s plinom vsem zaščitenim odjemalcem, ki bi nenadoma ostali brez dobavitelja ali ponudbe za novega dobavitelja (enako kot je že urejeno za električno energijo). Ob tem je zakon tudi razširil pojmovanje zaščitenih odjemalcem – po spremembi zakona mednje sodijo tudi osnovne šole in vrtci.

Podrobnejše informacije


Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen električne energije in zemeljskega plina za leto 2022

Za pomoč gospodarstvu je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, s katerim bo država pomagala s sofinanciranjem stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021.

Vloge se oddajajo v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija. Višina pomoči bo odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022.  

Podrobnejše informacije - električna energija

Podrobnejše informacije - zemeljski plin


Obvladovanje kriznih razmer pri oskrbi z energijo

Septembra 2022 je Državni zbor sprejel Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

S tem je opredelila podlago za opredelitev začasnih ukrepov za upravljanje v času povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, pa tudi ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.

Podrobnejše informacije


Enkratni energetski dodatek

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva.

Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Za izplačilo energetskega dodatka, ki bo izplačan najkasneje novembra 2022, ne bo treba vložiti vloge.

Podrobnejše informacije


Poroštveni zakon za energetska podjetja

Za zagotavljanje nemotene oskrbe s plinom je Državni zbor septembra 2022 sprejel Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije. S tem se energetskim družbam (GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin) zagotavlja zanesljiv dostop do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev.

Podrobnejše informacije


Priporočila za skrbno ravnanje z energijo

Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja, ki narekujejo, da se v luči varčevanja z energijo prostori ne ohlajajo na manj kot 25 °C, oziroma se v času ogrevalne sezone ne ogrevajo na temperaturo, višjo od 20 °C. Podrobnejše informacije

Prav tako so objavljena priporočila za varčevanje z energijo za gospodinjstva. Podrobnejše informacije


Znižan DDV za elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo

S sprejetjem Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov je za vse odjemalce električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 znižana stopnja DDV iz 22 % na 9,5 %.

Gre za komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen električne energije in zemeljskega plina, ki bo še dodatno zmanjšala posledice dviga cen energentov za vse odjemalce.

Podrobnejše informacije


Regulirane cene naftnih derivatov

Od 21. junija 2022 dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev z naftnimi derivati izven avtocest in sproščen režim oblikovanja cen bencinskega in dizelskega goriva na avtocestah. Ključni cilj ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike. Od 13. septembra 2022 dalje je za čas kurilne sezone v veljavi tudi najvišja dovoljena višina marže za kurilno olje.

Država se je začasno odpovedala tudi okoljski dajatvi (CO2 taksa) na dizelsko gorivo, motorni bencin, kurilno olje in naravni zemeljski plin. Pri ceni dizelskega goriva na črpalkah avtocestnega križa je oproščeno plačevanje prispevka za obnovljive vire.

Podrobnejše informacije


Načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije

V okviru zelenega prehoda je razogljičenje energetskega sistema s povečano rabo obnovljivih virov energije nujno za doseganje podnebnih ciljev Evropske unije v letih 2030 in 2050.

Vlada Republike Slovenije je sprejela prvi "Dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za pet let v Sloveniji". Gre za ključen dokument, ki je obenem celovit pregled vseh razpoložljivih ukrepov in spodbud ter podlaga za zagotavljanje stabilnosti finančnih podpor z opredeljeno določeno namensko porabo prispevka za obnovljive vire energije.

Podrobnejše informacije


Solarizacija Slovenije

Vlada Republike Slovenije kot enega od ukrepov proti draginji načrtuje proces solarizacije oziroma pospešitev gradenj sončnih elektrarn v Sloveniji. Dolgoročni cilj je solarizacija za vsa gospodinjstva v Sloveniji. Pripravljajo se ukrepi, s katerimi bomo tretjini slovenskih gospodinjstev omogočili dostop do skupnostnih sončnih elektrarn. Sprejeli bomo ukrepe, ki bodo olajšali gradnjo velikih sončnih elektrarn. V prvi fazi bomo poiskali tiste točke v obstoječem električnem sistemu, kjer lahko zgradimo in priključimo večje sončne elektrarne. Tako bo mogoče na že obstoječe omrežje priključiti bistveno večjo moč sončnih elektrarn kot je današnja. Nato bomo prilagodili zakonodajo na način, da bomo odstranili administrativne ovire, in korak za korakom krepili tudi omrežje.

V naslednjih petih letih bomo vsem poskušali omogočiti možnost zagotovitve oskrbe z električno energijo za več desetletij. Cilj je, da bodo do leta 2030 vsa gospodinjstva v Sloveniji pri oskrbi z električno energijo v celoti neodvisna od fosilnih goriv in bodo imela lasten, dolgoročni energetski vir.


Pospešitev prehoda na alternativna goriva v prometu

Za vzpostavitev goste javno dostopne in interoperabilne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu je bil sprejet nov Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Cilj zakona je zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest ter povečati delež vozil na alternativna goriva.

Z razpoložljivi viri bo država okrepila spodbude za postavljanje javnih in zasebnih polnilnic, ki bo omogočila široko uporabo e-vozil, npr. ob večstanovanjskih stavbah, pri delodajalcih in na polnilnih parkih ob avtocestah. Spodbujen bo prehod javnega potniškega prometa na brezemisijska vozila ter prehod težkega tovornega prometa na brezemisijsko mobilnost.

Podrobnejše informacije


Določitev prednostnih območij za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn

Z namenomom učinkovitejšega doseganja cilja povečevanja deleža energije iz OVE je bil sprejet Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Zakon ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje. Na področju umeščanja proizvodnih naprav iz OVE določa proaktivnejšo vlogo države, ki med drugim vključuje pripravo akcijskega načrta, v katerem bodo določena prednostna območja umeščanja naprav za proizvodnjo električne energije iz sonca in vetra.

Podrobnejše informacije


Področne rešitve za obvladovanje kriznih razmer

Slovenija je za ublažitev energetske draginje dodatno sprejela ločene ukrepe iz področja električne energije, zemeljskega plina in naftnih derivatov.


Sprejeta zakonodaja interventnih zakonov zaradi energetske draginje


Zakonodajne rešitve v pripravi


© 2012 - 2024 Portal Energetika