Energetski projekti skupnega interesa

Evropska komisija je leta 2013 z Uredbo 347/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo določila bistvene koridorje in območja pomembna za izgradnjo integriranega energetskega omrežja. S to uredbo posega na področje urejanja prostora, presoj vplivov na okolje (tudi čezmejne) in sodelovanja javnosti, predvsem v smislu določitve jasnega časovnega okvira. Vnaša več pomembnih novosti, med drugim tudi določitev ti. nacionalnega pristojnega organa, ki mu podeljuje pristojnosti in odgovornosti pri koordinaciji in spodbujanju izdaje potrebnih dovoljenj, prioritetne koridorje in merila za določanje projektov skupnega interesa (angl. Projects of Common Interest – PCI), imenovanje evropskega koordinatorja v primeru težav (zamud) itd..
 
Cilj Uredbe 347/2013/EU je pospešitev izvajanja energetskih projektov in poenostavitev postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa. Več podatkov o evropskih projektih skupnega interesa je na voljo na spletni strani Evropske komisije. Uredba določa, da država članica ali pristojni organ do 16. maja 2014 objavi Priročnik o procesih dovoljevanja, ki se uporablja za projekte skupnega interesa. Priročnik se po potrebi posodablja in je na voljo javnosti.

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 06/2014). V skladu s to uredbo je nacionalni pristojni organ za izvajanje člena 8. Uredbe 347/2013/EU ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo, ki v ta namen izvaja naslednje naloge:

  • na področju prostora in graditve vodi postopke za izdajo celovite odločitve,
  • na področju energetike spremlja izvajanje Uredbe 347/2013/EU ter o tem obvešča Evropsko komisijo in regionalne skupine.

Republika Slovenija je združila naloge ti. nacionalnega pristojnega organa, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, z nalogami odgovornega organa za izdajo celovite odločitve. V ta namen je Vlada RS sprejela sklep o medresorski delovni skupini, pristojni minister pa sklep o operativni delovni skupini.

Evropska komisija janurja 2016 v Uradnem listu EU objavila Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/89 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (ang). Uredba vsebuje posodobljen seznam energetskih infrastrukturnih projektov skupnega interesa, s katerimi bo Unija lažje dosegla energetske in podnebne cilje. Na seznamu PCI 2015 je 108 projektov s področja električne energije, 77 s področja plina, 7 s področja nafte in 3 projekti s področja pametnih omrežij.


Seznam slovenskih elektroenergetskih in plinskih projektov skupnega evropskega interesa po predlagateljih

Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije (ELES, d.o.o.):

Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.):


© 2012 - 2024 Portal Energetika