Upravljanje z energijo v javnem sektorju

OSNOVNE INFORMACIJE


Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja tudi v prej omenjenih stavbah, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

Zavezanci za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo so upravljavci prej omenjenih stavb ali posameznih delov stavb.

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

1. Izvajanje energetskega knjigovodstva

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

2. Določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije so:

  • ukrepi za doseganje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, določenih s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
  • organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo energije;
  • vzdrževalni ukrepi.

3. Poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije


UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU – POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


POROČANJE PODATKOV ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika