Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Storitve, ki jih pri izvajanju rudarskih del po določbah tega zakona opravljajo fizične osebe v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov, revidiranjem rudarskih projektov in tehničnim vodenjem rudarskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji, se skladno s 109. členom Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1), štejejo za regulirane rudarske storitve. Osebe, ki takšne storitve opravljajo, morajo biti vpisane v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Pogoje in način vpisa v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu ureja 113. člen ZRud-1, razloge za izbris, način izbrisa in ponovnega vpisa pa 114. člen ZRud-1.

 

V času reorganizacije se vpisi v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu začasno ne izvajajo.


POOBLAŠČENE OSEBE ZA IZVAJANJE RUDARSKIH DEL

Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov in njihovim revidiranjem, lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Javni del imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu vsebuje naslednje podatke o pooblaščeni osebi:

  • ime in priimek,
  • identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravljanje določene vrste rudarske storitve,
  • šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naziv,
  • vrsta opravljenega strokovnega izpit in
  • vrsta morebitnih drugih specialističnih znanj.

IMENIK POOBLAŠČENIH OSEB V RUDARSTVU - stanje na dan 12. 1. 2023


VLOGA ZA VPIS V IMENIK

V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se na podlagi zahteve za vpis vpiše oseba, ki izpolnjuje z zakonom ZRud-1 predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb. Za vpis v imenik se izpolni vlogo na obrazcu: