political science master thesis examples of research paper outline business plan for embroidery business dissertation funding for public health business plan bar nsf research proposal example medical writing services

Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Storitve, ki jih pri izvajanju rudarskih del po določbah tega zakona opravljajo fizične osebe v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov, revidiranjem rudarskih projektov in tehničnim vodenjem rudarskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji, se skladno s 109. členom Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1), štejejo za regulirane rudarske storitve. Osebe, ki takšne storitve opravljajo, morajo biti vpisane v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Pogoje in način vpisa v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu ureja 113. člen ZRud-1, razloge za izbris, način izbrisa in ponovnega vpisa pa 114. člen ZRud-1.Kontaktna oseba:

Gabriela Börc Smolič
telefon: 01/4787-492
e-pošta: gabriela.borc-smolic(at)gov.si
 


POOBLAŠČENE OSEBE ZA IZVAJANJE RUDARSKIH DEL

Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov in njihovim revidiranjem, lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Javni del imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu vsebuje naslednje podatke o pooblaščeni osebi:

  • ime in priimek,
  • identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravljanje določene vrste rudarske storitve,
  • šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naziv,
  • vrsta opravljenega strokovnega izpit in
  • vrsta morebitnih drugih specialističnih znanj.

IMENIK POOBLAŠČENIH OSEB V RUDARSTVU  - stanje na dan 27. 10. 2020


VLOGA ZA VPIS V IMENIK

V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se na podlagi zahteve za vpis vpiše oseba, ki izpolnjuje z zakonom ZRud-1 predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb. Za vpis v imenik se izpolni vlogo na obrazcu:


© 2012 - 2020 Portal Energetika