Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Storitve, ki jih pri izvajanju rudarskih del po določbah tega zakona opravljajo fizične osebe v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov, revidiranjem rudarskih projektov in tehničnim vodenjem rudarskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji, se skladno s 109. členom Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1), štejejo za regulirane rudarske storitve. Osebe, ki takšne storitve opravljajo, morajo biti vpisane v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Imenik vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Pogoje in način vpisa v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu ureja 113. člen ZRud-1, razloge za izbris, način izbrisa in ponovnega vpisa pa 114. člen ZRud-1.

  

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB V RUDARSTVU  - stanje na dan 8. 7. 2019


OBRAZEC VLOGE ZA VPIS V IMENIK - velja od 17. 6. 2016

 

Kontaktna oseba:

Gabriela Börc Smolič
telefon: 01/4787-492
e-pošta: gabriela.borc-smolic@gov.si