Priprava podatkov za dopolnjevanje rudarske knjige

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14; ZRud-1) določa, da Geološki zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GeoZS) vodi in vzdržuje rudarsko knjigo. Rudarska knjiga je sestavljena iz rudarskega katastra in rudarskega registra, ki se vodita kot javna knjiga. Skladno z zakonom se morajo podatki iz rudarskega katastra in rudarskega registra redno pregledovati in dopolnjevati, vpisi in izbrisi iz rudarskega katastra in registra pa se izvajajo po uradni dolžnosti na podlagi javnega pooblastila.

Podatke iz tekočih upravnih postopkov GeoZS pridobi neposredno od ministrstva, pristojnega za rudarstvo, medtem ko za večino koncesij, ki so bile podeljene na podlagi 105. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 46/04 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: ZRud) GeoZS in ministrstvo ne razpolagata z dokumentacijo, ki jo navajajo dovoljenja za izkoriščanje v zvezi z definiranjem mej pridobivalnih prostorov.

V teh primerih je GeoZS na podlagi določil ZRud-1 dolžan pridobiti podatke in dokumentacijo od upravnega organa, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje, dovoljenje za izkoriščanje ali koncesijo za izkoriščanje, jo pregledati ter po uradni dolžnosti dopolniti podatke v rudarskem katastru in rudarskem registru. V primeru ugotovljene napake v dovoljenju za raziskovanje ali izkoriščanje ministrstvo predlaga izdajatelju dovoljenja izdajo sklepa o popravi pomote.

GeoZS, ministrstvo ali koncesionarji v posameznih primerih odkrijejo nejasnosti ali napake v definiciji mej pridobivalnih prostorov tudi v primeru koncesij, ki so bile podeljene na podlagi 17. člena ZRud.

Vzpostavitev rudarskega katastra in rudarskega registra je pomembna iz več razlogov:

 1. V zvezi s prenosi rudarskih pravic četrti odstavek 51. člena ZRud-1 določa, da če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi razpoložljivih podatkov v katastru pridobivalnih prostorov iz 14. člena tega zakona ne more določiti meje pridobivalnega prostora, ki je predmet prenosa rudarske pravice za izkoriščanje, ali kataster ne vsebuje vseh dokumentov, ki jih določa zakon, je ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prenos rudarske pravice za izkoriščanje mogoč šele po ugotovitvi mej pridobivalnega prostora in dopolnitvi katastra z manjkajočimi dokumenti. Prenosnik rudarske pravice mora v zvezi s tem ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predložiti vse podatke in dokumente, s katerimi razpolaga.
 2. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v 8. členu določa, da je treba v upravnem postopku ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. S tega vidika je zato poznavanje mej pridobivalnega prostora nujno tudi v teh primerih:
  • širitev obstoječih pridobivalnih prostorov,
  • podaljševanju rudarskih pravic,
  • podeljevanju koncesij v neposredni bližini obstoječih pridobivalnih prostorov,
  • priprava prostorskih aktov (ministrstvo, pristojno za rudarstvo, je eden od nosilcev urejanja prostora),
  • potrjevanje zalog in virov mineralnih surovin,
  • postopki v zvezi z nezakonitimi rudarskimi deli itd.

Postopek zbiranja in pregledovanja dokumentacije ter priprave podatkov za vnos v rudarsko knjigo je običajno dolgotrajen in zamuden. Nekatere upravne enote so namreč dokumentacijo iz postopkov izdaje dovoljenj že predale različnim arhivom, v nekaterih primerih pa so zadeve nepopolne in neurejene. V takšnih primerih lahko k hitrejšemu reševanju zadeve veliko prispeva koncesionar tako, da Geološkemu zavodu Slovenije oziroma ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, predloži na vpogled dokumentacijo, s katero razpolaga.


Kontaktna oseba:

mag. Roman Čerenak, sekretar
telefon: 01/478-7489
e-pošta: roman.cerenak(at)gov.si


© 2012 - 2023 Portal Energetika