Odmera rudarske koncesnine, rudarske sanacnine in nadomestila za pridobljeno mineralno surovino ob izvajanju gradbenih del ali melioracije

Skladno s prvim odstavkom 52. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) postane nosilec rudarske pravice z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in rudarske sanacnine. Plačilo rudarske koncesnine in sanacnine natančneje ureja Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 91/11 in 57/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Skladno z drugim odstavkom 7. člena Uredbe mora koncesionar priglasiti osnovo za odmero rudarske koncesnine po preteku leta, v katerem je imel rudarsko pravico za izkoriščanje, in sicer najkasneje do 30. januarja naslednjega leta. Osnovo za odmero rudarske koncesnine priglasi koncesionar ministrstvu na obrazcu, ki je Priloga 3 Uredbe in njen sestavni del. Nepravočasno oddan ali netočno izpolnjen obrazec pomeni prekršek, za katerega je zagrožena globa v višini 1000 EUR za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki opravlja dejavnost, ter 200 EUR za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika, ki stori tak prekršek.Plačilo nadomestila za pridobljeno mineralno surovino ob izvajanju gradbenih del in melioraciji ureja 92. člen ZRud-1. Določbo tega člena je deloma spremenil tretji odstavek 125. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), skladno s katerim se obveznost načina uporabe nekovinske mineralne surovine ne opredeli več v izreku gradbenega dovoljenja, ampak to investitor skladno s četrto alinejo prvega odstavka 63. člena GZ prijavi upravnemu organu vsaj osem dni pred pričetkom gradnje.

 

Kontaktna oseba - rudarske koncesnine

mag. Roman Čerenak, sekretar
telefon: 01/478-7489
e-pošta: roman.cerenak(at)gov.si


Kontaktna oseba - rudarske sanacnine in nadomestila po 92. členu ZRud-1

dr. Leopold Vrankar, sekretar
telefon: 01/478-8255
e-pošta: leopold.vrankar(at)gov.si