Dolgoročno načrtovanje energetske politike

DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE SLOVENIJE DO LETA 2030

Ljubljana, 10. november 2014

Ministrstvo, pristojno za energijo, je za oblikovanje nacionalnega stališča glede podnebno - energetskih ciljev za leto 2030 in določitev nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti za leto 2020 iz nove Direktive o energetski učinkovitosti, pripravilo ažuriranje nacionalnih dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2030. Le-te so bile pripravljene v letu 2010 kot izhodišče za Nacionalni energetski program, čigar osnutek je bil v letu 2011 v javni obravnavi.

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) zahteva, da vsaka država članica določi okvirni nacionalni cilj povečanja energetske učinkovitosti in na tej podlagi določi tudi absolutno raven porabe primarne in končne energije leta 2020.

Strokovne podlage za podnebno - energetske cilje za 2030 in za ciljne prihranke energije za leto 2020 morajo temeljiti na projekcijah nacionalnih energetskih bilanc. Ažurirane bilance so bile pripravljene na osnovi bilance iz predhodne analize. Kot bazno leto izračunov je upoštevano leto 2011, upoštevani pa so tudi vsi razpoložljivi podatki za leto 2012 in 2013. Dolgoročne energetske bilance so ocenjene glede izpolnjevanja ciljev energetske politike in sprejetih mednarodnih obveznosti, ciljev podnebno-energetskega paketa EU ter glede možnosti pri oblikovanju ciljev v letu 2030. 

Dolgoročna bilanca temelji na naslednjih izhodiščih in metodah:

 • analizi ključnih razvojnih izzivov, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih okoliščin. Zlasti so pomembna pričakovanja glede gospodarske aktivnosti v Sloveniji in obsega prometnega dela; 
 • potrjenih, napovedanih in pričakovanih ukrepih in strateških usmeritvah v energetiki, vpetih v širšo razvojno politiko in v mednarodne dogovore ter na naboru dodatnih ukrepov energetske politike v sektorjih rabe in oskrbe z energijo;
 • analizi odzivov akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike;
 • kvantitativni oceni učinkov navedenih dejavnikov z metodo celostnega načrtovanja v energetiki, izračunani s sklopom povezanih modelov slovenskega energetskega sistema, vključno s simulacijo trga za električno energijo in ocenami prodora energetsko varčnih tehnologij.

Pripravljena je scenarijska analiza za več scenarijev razvoja zunanjih okoliščin in strategij izvajanja ukrepov v Sloveniji. Pripravljena je tudi analiza variant nekaterih ključnih parametrov oz. analiza občutljivosti.


NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM (NEP)


NEP - POROČILO O JAVNI OBRAVNAVI PREDLOGA NEP

Ljubljana, 09. februar 2012

Ministrstvo, pristojno za energetiko, je v okviru priprave Predloga Nacionalnega energetskega programa do leta 2030, 10. junija 2011 začelo z javno obravnavo, ki je trajala štiri mesece in je potekala v obliki pripomb na dva dokumenta:

 • Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo,
 • Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030.

V času javne obravnave NEP je bilo izvedenih okrog 20 predstavitev Predloga NEP s strani ministrstva, od tega 7 za najširšo javnost, ki so jih za razpravo o NEP pripravile različne organizacije. Odziv javnosti je bil zelo velik, ministrstvo je prejelo več kot dvainpetdeset pisnih pripomb, predlogov za spremembe in dopolnitve in stališč do obeh obravnavanih dokumentov: trinajst iz okoljskih nevladnih organizacij, dvanajst drugih neprofitnih in raziskovalnih institucij, štirinajst iz energetskih podjetij, šest interesnih združenj, dveh svetov regij in ene občine ter osmih posameznikov.

Sočasno z javno obravnavo NEP je potekalo tudi čezmejno posvetovanje s sosednjimi in zainteresiranimi državami, ki je obvezna sestavina postopka Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

O javni obravnavi NEP je pripravljeno poročilo s povzetkom za odločanje in stališči do pripomb oz. odgovori na pripombe na pripombe okoljskih nevladnih organizacij, Sveta za trajnostni razvoj, Svetom regij, občinam in posameznikom. Priložena so podporna gradiva iz javne obravnave.  Celotno poročilo je na voljo na spodji povezavi:


PREDSTAVITEV NEP IN OKOLJSKEGA POROČILA - JAVNA OBRAVNAVA

Ljubljana, 10. junij 2011

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač sta na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za NEP".

V NEP so opredeljeni  dolgoročni razvojni cilji in usmeritve nacionalne energetske politike, energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter spodbude in mehanizmi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije.
 

Javna razprava odprta do 15. oktobra 2011

Danes začenjamo javno razpravo o Osnutku predloga NEP, ki poteka pred medresorskim usklajevanjem in odločanjem na Vladi ter parlamentarno proceduro o NEP, ter ponuja možnost, da zainteresirana in najširša javnost izrazi svoja stališča in pobude za izboljšanje predlagane razvojne vizije energetike in se opredeli do ključnih odločitev in predlaganih rešitev.
 
Obravnava dokumentov NEP:

Navodilo za sodelovanje: 

 • Svoje pripombe in predloge ločeno na "Osnutek predloga NEP" in ločeno na "Okoljsko poročilo za NEP" pošljite na elektronski naslov nep.mg(at)gov.si do 15. oktobra 2011. Vse pripombe in predlogi bodo po končani obravnavi objavljeni na spletni strani ministrstva.

 

Nadaljnji postopek odločanja o NEP:

 • Javna obravnava in sočasno obvestilo-notifikacija sosednjim državam glede čezmejnih aktivnosti v NEP,
 • Dopolnjen Predlog NEP in OP NEP s pripombami iz javne obravnave,
 • Mnenje MOP glede sprejemljivosti NEP,
 • Vladna procedura za Predlog NEP,
 • Postopek odločanja o Predlogu NEP v DZ.


Z NEP povezani podporni dokumenti: 

Urnik razprav in vabila na posamezne dogodke, ki bodo organizirani v Ljubljani,  Mariboru, Prekmurju, Zasavju, na Primorskem in drugje po Sloveniji, bodo objavljeni na tej spletni strani.

 
POVZETEK NEP

Ljubljana, maj 2011

Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030 (NEP 2010-2030) je pripravljen skladno z zahtevami Energetskega zakona  in določa dolgoročne razvojne cilje in usmeritve upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter spodbude in mehanizme za spodbujanje uporabe OVE in izvajanje ukrepov za URE. Vsebuje cilje, usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, ukrepe za doseganje ciljev, perspektivne energetske bilance  in oceno učinkov glede doseganja ciljev.

POVZETEK  NEP 2010-2030 »Aktivno ravnanje z energijo«


VELJAVNA RESOULUCIJA O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU

Ljubljana, junij 2004


© 2012 - 2024 Portal Energetika