Strateški razvojni dokumenti

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Okolje
Tematika: Energetska politika, podnebna politika
Ključne besede: Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg, raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Energetska politika, okoljska politika
Ključne besede: nacionalna strategija, opuščanje rabe premoga, prestrukturiranje, premogovne regije, Savinjsko-Šaleška regija, Zasavska regija, Premogovnik Velenje, TEŠ, območni načrt, Platforma za premogovne regije v prehodu, celovita presoja vplivov na okolje.

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti, finančne spodbude.

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

 

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, zemeljski plin
Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA TVEGANJA V SEKTORJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija
Ključne besede: oskrba z električno energijo, obvladovanje krize, sistemski operater, scenariji za krize, kibernetski napad, fizični napad, naravna nesreča, tehnična okvara, pandemija

STRATEGIJA ZA VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Promet
Tematika: Alternativna goriva
Ključne besede: Direktiva 2014/94/EU, strategija, akcijski načrt, nacionalni cilji, ukrepi, električna energija, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, biometan, bio-goriva, vodik, polnilna infrastruktura.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Področje: Evropska kohezijska politika
Tematika: promet, infrastruktura, okolje, trajnostna raba energije
Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika