Strateški razvojni dokumenti

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Okolje
Tematika: Energetska politika, podnebna politika
Ključne besede: Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg, raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Energetska politika, okoljska politika
Ključne besede: nacionalna strategija, opuščanje rabe premoga, prestrukturiranje, premogovne regije, Savinjsko-Šaleška regija, Zasavska regija, Premogovnik Velenje, TEŠ, območni načrt, Platforma za premogovne regije v prehodu, celovita presoja vplivov na okolje.

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska politika
Ključne besede: nacionalna energetska strategija, zanesljivost oskrbe, okoljska sprejemljivost, konkurenčnost, viri energije, raba energije, obnovljivi viri energije, učinkovira raba energije, zemeljski plin, jedrska energija, naftni derivati, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2006/32/ES, Direktiva 2012/27/ES, AN-URE 1, AN-URE 2, AN-URE 2020, energetska učinkovitost, prihranek  energije, prihranki emisij, cilji, instrumenti, ukrepi, finančne spodbude.

AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Obnovljivi viri energije
Ključne besede: Direktiva 2009/28/ES, akcijski načrt, AN OVE, nacionalni cilji, ukrepi, sektorski cilji, ocene učinkov, programi. 

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti, finančne spodbude.

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

 

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, zemeljski plin
Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

DRŽAVNA RUDARSKA STRATEGIJA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: gospodarjenje, naravni viri, raziskovanje, zaloge, viri, izkoriščanje,  programske usmeritve, akcijski načrt.

STRATEGIJA ZA VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Promet
Tematika: Alternativna goriva
Ključne besede: Direktiva 2014/94/EU, strategija, akcijski načrt, nacionalni cilji, ukrepi, električna energija, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, biometan, bio-goriva, vodik, polnilna infrastruktura.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Področje: Evropska kohezijska politika
Tematika: promet, infrastruktura, okolje, trajnostna raba energije
Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

OPERATIVNI PROGRAM UKREPOV ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Področje: Okoljska politika
Tematika: Varstvo okolja, zraka, podnebja
Ključne besede:  operativni program, toplogredni plini, emisije, ogljikov dioksid, potenciali, ukrepi, učinki, načrt financiranja, spremljanje izvajanja.© 2012 - 2021 Portal Energetika