CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Ozadje CPVO

Postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) poteka skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. V tem procesu se pripravi okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) je 7. 1. 2020 obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), da se bo v letu 2020 pripravil predlog strategije, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za strategijo treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Po dopolnitvi vloge 11. 2. 2020 z oceno stanja in razlogi za pripravo plana je 20. 5. 2020 MOP izdalo odločbo (št. odločbe: 35409-3/2020/16 z dne 20. 5. 2020), v kateri je:

»na podlagi vloge pripravljavca plana ter mnenj ministrstev in organizacij ugotovilo, da bo v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan, Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, treba izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode.
Zaradi vplivov na varovana območja bo treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.«

Odločba MOP je dostopna prek strani MOO in na spodnji povezavi:

 


Postopek priprave CPVO

CPVO za Strategijo bo potekala v več korakih:

  • priprava izhodišč za pripravo okoljskega poročila (vsebinjenje), v okviru katerega bo potekalo posvetovanje glede obsega in področij presoje v CPVO;
  • priprava osnutka okoljskega poročila, v okviru katerega bo potekalo posvetovanje z mnenjedajalci;
  • javna obravnava Strategije in okoljskega poročila, v okviru katere bo potekala javna razgrnitev strategije in okoljskega poročila ter posvetovanje z javnostjo in dopolnitev obeh dokumentov;
  • potrditev Strategije (tj. odločitev Ministrstva za okolje glede sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na okolje).

© 2012 - 2022 Portal Energetika