PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV // Uvodne aktivnosti

Izvajalec projekta »Priprava nacionalne strategije in akcijskih načrtov za izstop iz premoga v slovenskih premogovnih regijah« je v mesecu oktobru začel s pripravo predlogov Območnih načrtov za pravični prehod za SAŠA regijo in Zasavje. Načrta bosta veljala za obdobje 2021–2030 in bosta slonela na osnutku "Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda".

Ker oba programska dokumenta predvidevata operacionalizacijo ciljev strategije z navedbo konkretnih tipov operacij oziroma projektov, bosta skladno z načelom vključevanja regionalnih deležnikov ter pristopom »od spodaj navzgor« v veliki meri slonela na pobudah in projektnih zamislih teh deležnikov.

Načrta bosta iz širokega nabora projektnih idej izpostavila tista področja financiranja, ki bodo v nadaljnji vaji prioritizacije in dodatnega usklajevanja z deležniki prepoznana kot najpomembnejša in najustreznejša za financiranje v okviru Mehanizma za pravični prehod.

V četrtek, 22. 10. 2020 je bil izveden webinar za zainteresirane deležnike, kjer so bili predstavljeni ključni elementi priprave Območnih načrtov in obrazec za prijavo projektov. Predstavitev z Webinarja je dostopna prek spodnje povezave:


Priprava projektnih idej za območna načta za SAŠA in Zasavsko regijo

Da bi zagotovili čim višjo stopnjo lastništva, kakovosti in ustreznosti prioritet za financiranje v Območnih načrtih, ste vsi zainteresirani deležniki vabljeni, da se aktivno vključite v pripravo projektnih idej in nam svoje ideje projektov predstavite v pisni obliki prek spodnjega obrazca. Ideje bomo zbirali do 21. novembra 2020. Prosimo, da izpolnjene obrazce posredujete po elektronski pošti na naslov mpezdirping@deloittecepong.com.

Ključen pogoj prijave ter umestitev projektne ideje na t.i. »dolg seznam« projektnih idej je skladnost z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (uredba JTF). Za lažje izpolnjevanje je v prilogi tega obrazca podan tudi ilustrativni primer za projekt »Strešni vrtovi«. »Dolg seznam« projektnih idej bo nato ocenjen na podlagi predhodno usklajenih meril, zato je pomembno, da je celovito, jedrnato in natančno izpolnjen. Najbolje ocenjene projektne ideje bodo v procesu prioritizacije uvrščene na »ožji seznam« in vsebinsko smiselno vključene v Območna načrta.

Naj opozorimo še na nekaj pomembnih dejstev in trenutnih omejitev:

  • pogajanja na ravni EU glede končnega besedila uredbe JTF še niso končana, posledično pa se določene kategorije (denimo področja uporabe ali skupni kazalniki) lahko še spremenijo;
  • Uredba JTF ni nadomestilo kohezijske politike in je dosti ožje narave (če česa ni v 4. členu uredbe potem tudi ni namen JTF-a, da se to financira);
  • sodelovanje v pripravi projektnih idej ne zagotavlja vključitve projektne ideje v Območni načrt, prav tako pa vključitev v Območni načrt ni zagotovilo, da bo projekt tudi dejansko odobren s strani Organa upravljanja (npr. območni načrti in pogajanja sta dve različni stvari);
  • Uredba JTF ni edini vir financiranja prehoda (posebej pomembno je, da se pri razmisleku o virih financiranja upoštevata preostala stebra mehanizma za pravični prehod, in sicer InvestEU in EIB).

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo!


Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Tekom zbiranja projektnih predlogov za vključitev vsebin v območna načrta za pravičen prehod za SAŠA in Zasavsko regijo se je odprlo nekaj vprašanj deležnikov. Ta vprašanja so po eni strani pomembna za sam proces priprave predlogov projektov z uporabo objavljenega obrazca, po drugi strani pa tudi za razumevanje širšega konteksta priprave območnih načrtov.

Odgovori so pripravljeni kot pomoč deležnikom in temeljijo na trenutno razpoložljivih informacijah. Glede na to, da se zakonodajne podlage EU za financiranje v obdobju 2021-2027 še usklajujejo, bo za dokončno razjasnitev vseh dejstev potrebno počakati na razpet tega procesa. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so dostopni prek spodnje povezave:


© 2012 - 2022 Portal Energetika