PRIPRAVA STRATEGIJE // Uvodne aktivnosti

Oblikovanje Delovne skupine Vlade RS za prestrukturiranje premogovnih regij

Po pristopu Slovenije k Platformi EU za premogovne regije v prehodu je bila s sklepom Vlade št. 02401-18/2019/4 z dne 30. 5. 2019 ustanovljena krovna delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij na ravni državnih sekretarjev. Njen mandat je opredeljen v točki 3 sklepa: »Naloga delovne skupine je določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije«.

Člani delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij so državni sekretarji iz Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Oblikovanje Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

S sklepom ministrice št. 360-45/2019/46 iz dne 17. 6. 2019 je bila ustanovljena operativna delovna skupina Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Skupina deluje kot podpora krovni delovni skupini Vlade RS. Delovna skupina opravlja naslednje naloge (vzeto iz sklepa ministrice z dne 17. 6. 2019):

  • obravnava vprašanja in po potrebi oblikuje mnenja in daje pripombe v odziv na nacionalne strategije in druge relevantne državne in resorne dokumente, ki so pomembni z vidika omogočanja pripravljanja in izvajanja ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij,
  • prejema in obravnava pobude zainteresirane javnosti ter podaja mnenja in pripombe na gradiva, ki jih obravnava delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij,
  • pripravlja izhodišča in usklajuje gradiva za potrebe delovne skupine iz prejšnje alineje,
  • nudi aktivno podporo skupini strokovnjakov Republike Slovenije v nacionalni skupini strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov Republike Slovenije v okviru iniciative Evropske komisije za premogovne regije v prehodu,
  • zagotavlja potrebno podporo pri pobudah projektov, ki bi se lahko sofinancirali iz naslova pravične tranzicije tudi iz sredstev Evropske unije, in spremlja njihovo izvajanje.

Operativna delovna skupina po potrebi opravlja tudi druge strokovne naloge. Za opravljanje posameznih nalog lahko skupina ustanovi ožje projektne podskupine.

Operativna delovna skupina vključuje širši nabor deležnikov. V njej so tako predstavniki šestih ministrstev, energetskih družb HSE, PV in TEŠ, šestih občin, treh sindikatov, obeh regionalnih razvojnih agencij, treh nevladnih organizacij in Mladih za podnebno pravičnost ter GZS in SDH.


Tehnična pomoč Evropske komisije

Ministrstvo za infrastrukturo je oktobra 2019 oddalo predlog projekta strukturne reforme »Priprava nacionalne strategije in akcijskega načrta za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije« za prijavo na razpis Programa EU za podporo strukturnim reformam 2019, na podlagi katerega je Republika Slovenija dobila tehnično pomoč (zunanjega izvajalca) pri pripravi ustreznih dokumentov v vrednosti 500.000 evrov.

V okviru projekta je bilo dogovorjeno, da izvajalec, ki ga izbere in plača Evropska komisija, pripravi:

  • analizo ključnih priložnosti in izzivov slovenskih premogovnih regij,
  • predlog nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda,
  • predlog akcijskega načrta za Savinjsko-Šaleško regijo s konkretnimi ukrepi v krajšem časovnem okvirju (10-20 let),
  • predloga akcijskega načrta za Zasavsko regijo s konkretnimi ukrepi v krajšem časovnem okvirju (10-20 let).

29. maja 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo obvestilo o podpisu pogodbe z izbranim zunanjim izvajalcem, svetovalnim podjetjem Deloitte. Ministrstvo za infrastrukturo je upravičenec (ang. beneficiary) pogodbe.


Začetek priprave strategije

16. junija 2020 se je odvil začetni sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za infrastrukturo in svetovalnega podjetja Deloitte. Na sestanku so bili določeni člani usmerjevalnega odbora, opredelile so se ključne aktivnosti priprave strategije in obeh območnih načrtov ter zastavljena časovnico priprave območnih načrtov, ki bo ustrezno usklajena s časovnico celovite presoje vplivov strategije na okolje. Skladno z dogovorjenim na začetnem sestanku bo v mesecu juliju 2020 pripravljeno in usklajeno začetno poročilo, ki bo celovito opredelilo proces priprave strategije in območnih načrtov.

V juliju in avgustu 2020 bo podjetje Deloitte kot izvajalec priprave osnutka strategije izvedlo vrsto aktivnosti (analiza priložnosti in izzivov, intervjuji z izbranimi deležniki idr.), na podlagi katerih bo pripravljen prvi osnutek strategije, ki ga okvirno pričakujemo v mesecu septembru 2020.


© 2012 - 2022 Portal Energetika