Javna razgrnitev in javna obravnava

10. marca 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejelo Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega (Strategija) na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

MOP v mnenju, na podlagi prejetih mnenj ministrstev in organizacij, obvešča MZI, da je dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno in se ga lahko javno razgrne, ter da se naj MZI strokovno opredeli o pripombi iz skupnega mnenja stranskih udeležencev: društva Focus, Umanotere in društva Prihodnost.

Glede osnutka Strategije, ki je bil predložen v postopek CPVO, MOP obvešča, da ni sprejemljiv, zato ga je treba popraviti in dopolniti z omilitvenimi ukrepi iz dopolnjenega okoljskega poročila, na podlagi mnenj in pripomb ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter mnenj in pripomb stranskih udeležencev.

Mnenje MOP ter mnenja in pripombe ministrstev in organizacij ter stranskih udeležencev, ki sodelujejo v postopku CPVO, so poleg drugih informacij na voljo na podstrani CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Priprava okoljskega poročila.

Po prejemu Mnenja Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na okolje je bil pripravljen posodobljen osnutek Strategije. Dopolnjeno okoljsko poročilo namreč ugotavlja, da bi imel v SAŠA regiji najmanjši negativni vpliv na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino ambiciozni scenarij (izstop iz premoga najkasneje leta 2033). Dodatne simulacije so tudi pokazale, da bo, upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %), obratovanje TEŠ s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. Po tem letu so zaradi bistvenih negativnih učinkov potrebni omilitveni ukrepi. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov.

Pri posodobitvi osnutka Strategije je bila poleg ugotovitev okoljskega poročila upoštevana tudi odločitev Medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, v kateri sodelujejo predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in MDDSZ. Ta je konec februarja sprejela odločitev, da se za namen javne obravnave Strategije in njenega okoljskega poročila za SAŠA regijo predlaga scenarij izstopa iz premoga najkasneje v letu 2033, ki je za okolje, naravo in zdravje ljudi najbolj pozitiven. Za regijo Zasavje pa se za namen javne obravnave predlaga t.i. Harmonični scenarij, ki predstavlja ravnotežje in omogoča izboljšanje kakovosti življenja v regiji ter hkrati spodbuja podjetništvo in potencial lokalnih podjetij (več o utemeljitvi izbora scenarijev je v osnutku Strategije, točka 1.5).


MZI je skladno z mnenjem MOP in odločitvijo Medresorske delovne skupine posodobil osnutek Strategije in pripravil zahtevani odziv na pripombe nevladnih organizacij.

Posodobitev osnutka Strategije, ki se razgrinja, je tako zajemala:

  • vključitev omilitvenih ukrepov, načel in priporočil iz dopolnjenega okoljskega poročila,
  • upoštevanje pripomb, ki so jih na osnutek Strategije podali mnenjedajalci in stranski udeleženci v postopku celovite presoje vplivov na okolje,
  • odločitev Medresorske delovne skupine državnih sekretarjev o izbiri scenarija, ki se ga predlaga v javni obravnavi za vsako od premogovnih regij.

Javna razgrnitev in javna obravnava posodobljenega osnutka Strategije (marec, 2021) ter dopolnjenega Okoljskega poročila in Dodatka potekata v skladu s 43. členom ZVO z namenom javnosti omogočiti seznanitev ter predložitev pripomb in mnenj.

Razgrinjajo se:

Javna razgrnitev in obravnava poteka od 15. marca do vključno 15. aprila 2021. Vaše pripombe in mnenja, prosimo, pošljite na gp.mzi@gov.si prek spodnjega obrazca. Vse pripombe in mnenja bodo objavljena.


Spremni dokumenti

Spodnji spremni dokumenti so namenjeni obrazložitvi, kako je bil upoštevajoč dopolnjeno okoljsko poročilo dopolnjen osnutek Strategije, ki se javno razgrinja (marec, 2021). Prek povezave spodaj je dostopen tudi prvotni osnutek Strategije, oktober 2020, ki je bil predložen v celovito presojo vplivov na okolje.


Pripombe iz javne obravave

Ljubljana, 21. 4. 2021

Vse pripombe in mnenja, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru javne razgrnitve in javne obravnave, so po pripombodajalcih objavljena spodaj:


Naslednji koraki

Po koncu javne razgrnitve in javne obravnave bo MZI, skupaj z obema konzorcijema, ki sodelujeta pri pripravi Strategije in okoljskega poročila, pregledal vse prejete pripombe in mnenja, jih v čim večji meri upošteval pri posodobitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila ter ju poslal v potrditev MOP, skladno s 46. členom ZVO.

Po potrditvi sprejemljivosti s strani MOP bo Strategija predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.


© 2012 - 2024 Portal Energetika