Operativna delovna skupina Ministrstva za infrastrukturo


5. seja Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

24. novembra 2020 je v obliki videokonference potekala 5. seja Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Obravnavanih je bilo več tem, saj so priprava Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, z njo povezan postopek priprave celovite presoje vplivov na okolje ter priprava obeh območnih načrtov, kljub oteženemu delovanju zaradi epidemije virusa COVID-19, v polnem teku.

Člani so se najprej seznanili s potekom priprave celovite presoje vplivov na okolje. Osnutek okoljskega poročila je v pripravi in bi lahko bil že decembra poslan na Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo mnenja o ustreznosti. Predstavnik družbe Deloitte je nato predstavil trenutno stanje priprave akcijskih oz. območnih načrtov. Trenutno sta v skladu z razpisno dokumentacijo za izvajalca v fazi izdelave akcijska načrta, ki bosta predstavljala izhodišča za pripravo območnih načrtov. Poleg podrobnejše vsebine območnih načrtov je predstavil še splošni pregled prijavljenih projektov ter način oz. kriterije za njihovo nadaljnje ocenjevanje.

V okviru 3. točke je predstavnica Ministrstva za finance predstavila možnosti glede uporabe državnih pomoči pri podpori projektov, ki se bodo potegovali za sofinanciranje iz Sklada za pravični prehod. 4. točka dnevnega reda je bila namenjena vprašanju podelitve posebnega statusa obema premogovnima regijama v okviru Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Služba Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko temu nista naklonjena, saj poseben status regije za izvajanje evropske kohezijske politike ni potreben. Predstavnik MGRT je pod točko razno povedal, da se na ministrstvu zavzemajo, da bi v okviru Sklada za pravični razvoj sredstva lahko črpale tudi energetsko-intenzivne regije (Goriška, Gorenjska in Koroška). Študija o primernosti teh regij je sicer še v pripravi.


4. seja Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

15. septembra 2020 je v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani potekala 4. seja operativne delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij.

Na srečanju so se člani operativne delovne skupine najprej seznanili z osnutkom predloga nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki vsebuje različne scenarije prehoda za obe regiji na področjih energetike, okolja, gospodarstva ter človeških virov ter socialne infrastrukture.

V nadaljevanju so bile članom delovne skupine predstavljene prihajajoče aktivnosti v procesu celovite presoje vplivov na okolje. Delovna skupina se je dogovorila, da družba Deloitte kot izvajalec priprave strategije zbere pripombe in posodobi predstavljeni osnutek strategije, ki se ga predloži v celovito presojo vplivov na okolje.

V drugem delu srečanja je SVRK članom delovne skupine predstavil napredek v pogajanjih na predlogu uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, MOP pa trenutne aktivnosti v zvezi z Dolgoročno podnebno strategijo.


3. seja Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

19. junija 2020 je v Konferenčni dvorani na MZI potekala 3. seja Operativne delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Na seji je poleg članov uvodoma prisostvoval tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, pristojen za energijo, Blaž Košorok.

Na srečanju so se člani operativne delovne skupine seznanili z aktualnimi informacijami in aktivnostmi, Deloitte pa je predstavil ključne točke projekta priprave nacionalne strategije in obeh regijskih območnih načrtov.

V nadaljevanju se je operativna delovna skupina seznanila med drugim še s postopkom izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, možnostmi za financiranje prestrukturiranja (Mehanizem za pravični prehod) in zadnjimi informacijami glede pogajanj na ravni EU o predlogu uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod ter potekom priprave Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (v pripravi na MOP).


2. seja Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij

22. novembra 2019 je potekalo drugo srečanje Delovne skupine MZI za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Gostitelj srečanja je bilo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, in srečanje je potekalo v prostorih MZI.

Na srečanju je bil predstavljen projekt priprave nacionalne strategije in območnih načrtov za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške regije in Zasavske regije. Udeleženci so pregledali tudi, kaj glede premogovnih regij predvideva Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki je bil sprejet februarja 2020, ter se seznanili z prihodnjimi aktivnostmi deležnikov.


Uvodno srečanje

Foto: MZI

11. julija 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Šoštanj v prostorih Termoelektrarne Šoštanj organiziralo uvodno srečanje Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij skupaj s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki Slovenije v okviru "Platforme EU za premogovne regije v prehodu".

Srečanje je bilo namenjeno uvodni izmenjavi mnenj in predstavitvi izzivov, s katerimi se soočajo premogovne regije v prehodu po zaprtju tamkajšnjih rudnikov premoga.

Na dogodek v Šoštanju so bili vabljeni člani Delovne skupine Vlade RS za pripravo ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij in člani Operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, občin, energetskih podjetij, sindikatov, nevladnih organizacij, regionalnih razvojnih agencij ter Gospodarske zbornice Slovenije. Delegacijo EK je vodil vodja kabineta podpredsednika EK Maroša Šefčoviča, Juraj Nociar. Delegacijo so sestavljali še predstavniki generalnih direktoratov EK za energijo, okolje, regionalno in mestno politiko, podnebno politiko, raziskave in inovacije ter Podporne službe za strukturne reforme.

V okviru srečanja so se zvrstile tudi predstavitve vabljenih ostalih udeležencev srečanja.


© 2012 - 2020 Portal Energetika