Preliminarno posvetovanje z javnostjo

Potekalo bo predvidoma jeseni 2022 in bo namenjeno:

  • javni predstavitvi osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji,
  • posvetovanju z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti.

Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji bo odlična priložnost za prvo vključitev širše strokovne javnosti in vzpostavljanje podnebno energetskega dialoga v Sloveniji. Poleg predstavitve ocene stanja bodo predstavljeni glavni izzivi in usmeritve pri posodobitvi NEPN (oblikovanje nacionalnih ciljev 2030, strateška zanesljivost oskrbe z energijo, dolgoročno razogljičenje oskrbe z energijo idr.). Pripravljena bo vsaj ena širša javna predstavitev in več ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki. Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne bodo onemogočale, bo potekala v živo skupaj s prenosom prek spleta.

Po zaključku posvetovanja ne bomo odgovarjali ločeno na posamične pripombe, ampak bomo pripravili kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

  • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
  • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 2022. Obsegalo bo naslednje tematske sklope:

  1. spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah za posodobitev NEPN (26. avgust – 21. oktober),
  2. javno predstavitev (28. septembra 2022 na Fakulteti za elektrotehniko)
  3. ciljne posvete z deležniki (v oktobru oz. novembru 2022).

Odprto vabilo k sodelovanju v procesu posodobitve NEPN  DOCX; PDF

 


1. Spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah NEPN

Spletno posvetovanje je odprto od 26. avgusta 2022 do vključno 21. oktobra 2022 (8 tednov). V ta namen je pripravljen kratki dokument za razpravo, ki vsebuje nekatera izhodišča in podaja vprašanja za posvetovanje.

Spletno posvetovanje poteka prek spletne aplikacije. K oddaji predlogov in mnenj so vljudno vabljeni vsi zainteresirani deležniki in širša javnost.
Odgovore je možno oddati preko spletne ankete, ki je dostopna prek spodnje povezave:


Preliminarnega spletnega posvetovanja z javnostjo, ki je potekalo od 26. avgusta do vključno 21. oktobra 2022, se je udeležilo 135 predstavnikov zainteresirane javnosti. Od tega je bilo le 46 vnosov veljavnih in podrobneje obdelanih. Pripravljena je bila Analiza spletnega posvetovanja glede posodobitve NEPN (avgust-oktober 2022). Glavna sporočila spletnega posvetovanja bodo smotrno upoštevana pri posodobitvi strokovnih podlag za NEPN in pri pripravi prvega osnutka posodobitve NEPN.

V okviru spletnega posvetovanja in strokovnih posvetov je bilo predloženih tudi določeno število ločenih prispevkov, ki smo jih poskusili v čim večji meri smotrno upoštevati pri pripravi Analize spletnega posvetovanja in Poročilu o strokovnih posvetih. Vse prejete prispevke objavljamo spodaj.

Drugi prejeti prispevki v okviru preliminarnega posvetovanja za posodobitev NEPN:


2. Javna predstavitev

Javna predstavitev je potekala v sredo, 28. septembra, od 10:00 do 12:00 na Fakulteti za elektrotehniko v veliki predavalnici (P1). Napovednik dogodka

Javne predstavitve se je udeležilo okoli 95 udeležencev. Uvodnemu nagovoru ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra je sledila predstavitev procesa posodobitve NEPN, Poročila o izvajanju NEPN, rezultatov javnomnenjske raziskave »Odnos javnosti do obnovljivih virov energije« ter glavnih izzivov in usmeritev za posodobitev NEPN. Sledila je odprta razprava in vabilo vsem udeležencem, da se aktivno vključijo v proces posvetovanja. Sporočilo za javnost

Predstavljena gradiva iz dogodka:


3. Ciljni tematski posveti z deležniki

Za vzpostavitev širokega strokovnega dialoga in vključitev širše strokovne in druge javnosti v pripravo posodobitve NEPN je bil izveden niz ciljnih tematskih posvetov, z namenom oblikovanja širšega strokovnega soglasja ter pridobitve kakovostnih podatkov in stališč glede izhodišč in usmeritev pri prenovi NEPN ter kakovostnih vhodnih podatkov pri pripravi oz. posodobitvi scenarijev NEPN.

Na posvetih so bili obravnavani ključni dejavniki prihodnjega razvoja Slovenije, ključna področja, sektorji in tehnologije z največjimi izzivi in negotovostmi pri prihodnjem razvoju in zelenem prehodu v Sloveniji. Nabor in vsebina posvetov je bila oblikovana in prilagojena glede na rezultate in usmeritve iz preliminarnega procesa posvetovanja z javnostjo.

Pregled predvidenih tematskih posvetov
Posvet Kratek opis Termin

1. Gospodarski in družbeni razvoj Slovenije

Ključna pričakovanja in dejavniki prihodnjega razvoja Slovenije (projekcije BDP, gospodarskega razvoja, strukturne in družbene spremembe, pregled EU trendov, prihodnost energetsko intenzivne industrije v SLO, idr.) 20. 10. 2022
2. Prihodnost zemeljskega plina in alternativ Časovni okvir, cilji in obseg ozelenitve, ključne sektorske usmeritve, potencialni viri v Sloveniji, prihodnji razvoj plinske infrastrukture, zanesljivost oskrbe, idr. 16. 11. 2022
3. Zeleni prehod v industriji Ključni dejavniki izvedbe v Sloveniji, razpoložljivost tehnologij in energetskih virov za prehod v zeleno krožno gospodarstvo, realni časovni okvir, potrebna vlaganja in podpore države, idr. 21. 11. 2022
4. Trajnostni promet, zdaj ali nikoli? Nove usmeritve, tehnološke rešitve in prioritete v prometu za Slovenijo, časovni okvir izvedbe, finančni viri in izvedljivost, novi energetski viri v prometu, idr. 8. 11. 2022
5. Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev Strateški razmislek glede energetske prenove stavb, razvoja ogrevanja in hlajenja v stavbah in industriji, predvsem glede prednostne rabe virov in tehnologij, vzpostavitev učinkovitega povezovanja vseh energetskih sektorjev, idr. 22. 11. 2022
6. Razvoj, možnosti in omejitve oskrbe Slovenije z električno energijo

Razvoj in izvedljivost OVE in drugih nizkoogljičnih virov za proizvodnjo električne energije, hranilnikov energije, nujni razvoj distribucijskega omrežja, zanesljivost oskrbe, polnilna infrastruktura za e-vozila, e-oskrba pristanišč, idr.

14. 11. 2022
7. Alternativna goriva v prometu Nadaljevanje posveta “Trajnostni promet, zdaj ali nikoli?” s poudarkom na alternativnih gorivih v prometu 23. 11. 2022
8. Posvet z nevladnimi organizacijami glede posodobitve NEPN Na podlagi predhodnega posvetovanja in ciljnih posvetov bo konzorcij NEPN opredelil ključne predpostavke (temeljne usmeritve) za posodobitev strokovnih podlag, ki bodo predstavljene NVO-jem, sledila bo predstavitev iz njihove strani in razprava. 15. 12. 2022

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika