Nadaljevanje priprave NEPN

V letu 2019 se bo aktivno nadaljevala priprava NEPN, ki bo vključevala med drugim tudi naslednje korake:

  • osvežitev in pripravo potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo,
  • široka posvetovanja z vsemi deležniki glede priprave NEPN, ki bodo potekala usklajeno s pripravo Dolgoročne strategije,
  • iterativni proces posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU,
  • izvedba celovite presoje vplivov na okolje,
  • regionalna posvetovanja, v katera bodo vključene najmanj sosednje države,
  • politična razprava in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Skladno z uredbo bo proces priprave NEPN usklajen s procesom priprave Dolgoročne strategije, ki jo morajo države članice pripraviti do 1. januarja 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo bo do konca prvega četrtletja leta 2019 skupaj s konzorcijem institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno podporo pripravi NEPN, pripravilo in objavilo še okvirni časovni in vsebinski pregled skupnih komunikacijskih delavnic za namen posvetovanj z javnostmi v postopku priprave NEPN.

V prvi polovici leta 2019 bo oblikovana tudi posebna večnivojska spletna platforma, ki bo služila obveščanju o postopku priprave NEPN, povezovanju lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe in poslovne skupnosti, vlagateljev in drugih ustreznih deležnikov ter spodbujanju razprave o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko.

Prvi osnutek NEPN bo skladno z osveženimi strokovnimi podlagami nadgrajen in v posvetovanju z javnostmi oblikovan v NEPN, ki bo podlaga za regionalna posvetovanja, ki jih Slovenija načrtuje v letu 2019. Slovenija načrtuje dvostranska posvetovanja s sosednjimi državami in morebiti tudi določenimi drugimi primerljivimi državami članicami EU.

Slovenija, ki sodeluje pri delu Tehnične skupine za pripravo NEPN pod vodstvom EK, si bo v procesu priprave osnutka NEPN in iterativnega dialoga z EK prizadevala za konstruktivno sodelovanje z EK in drugimi državami članicami EU, s ciljem da čim bolj ambiciozno prispeva k doseganju ciljev na ravni EU do 2030 ob pošteni porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.


© 2012 - 2022 Portal Energetika