Priprava osnutka NEPN

Ljubljana, 10. 1. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Sporočilo za javnost

Slovenija je s pripravo NEPN pričela oktobra 2017, ko je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo NEPN, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo. V njej poleg predstavnikov sodelujejo še predstavniki MOP, MKGP, SVRK, MF, MIZŠ in UMAR.

Medresorska delovna skupina je spomladi 2018 opravila pregled aktualnega stanja in tekom poletja pregled obstoječih ciljev po posameznih razsežnostih energetske unije. Na podlagi zahtev uredbe, da države članice osnutek NEPN Evropski komisiji predložijo do 31. 12. 2018, je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek NEPN, ki podaja presek že sprejetih ciljev, politik in ukrepov na vseh petih razsežnostih energetske unije do leta 2020 in v določeni meri do 2030.

Prvi osnutek NEPN temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo (le) na cilje in politike do 2020, zaradi česar prvi osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Prvi osnutek NEPN tako predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019. Vzporedno s procesom priprave prvega osnutka NEPN je Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2018 namreč pričelo s pripravo razpisa, katerega cilj je bil poiskati zunanjega partnerja, ki bi zagotovil ustrezne strokovne podlage in nudil potrebno tehnično in vsebinsko pomoč pri pripravi NEPN. Ministrstvo za infrastrukturo je tako na podlagi Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) aprila 2018 pripravilo strokovni dialog z gospodarskimi subjekti pred postopkom javnega naročanja. Javno naročilo za namen strokovne in tehnične podpore ter pripravo NEPN je bilo objavljeno v avgustu, v novembru pa je bila sklenjena pogodba s konzorcijem institucij s ciljem zagotoviti najširšo strokovno in profesionalno podporo pripravi NEPN.

Vodilni partner konzorcija institucij je Institut »Jožef Stefan«, sodelujejo še Inštitut za ekonomska raziskovanja, ELEK d.o.o., Elektro Gorenjska, d.d., ELES, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Center poslovne odličnosti EF, TOLART podjetje za poslovno svetovanje, Gozdarski inštitut, PLINOVODI d.o.o. Več informacij je na voljo prek spletne strani eNaročanje.


© 2012 - 2023 Portal Energetika