Projekt: Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini

Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo (sedaj Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) je od decembra 2021 do januarja 2023 potekal projekt "Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini". Projekt so izvajali Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost, Inštitut za ekonomska raziskovanja in Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Namen projekta je bil:

  • razviti dolgoročno strategijo boja proti energetski revščini z ustreznimi, trajnostno naravnanimi politikami in ukrepi, vključno s spremljanjem izvajanja teh ukrepov,
  • okrepiti zmogljivosti odločevalcev na nacionalni ravni, da prevzamejo vodilno vlogo in odgovornost pri reševanju energetske revščine,
  • spodbuditi komunikacijo, povezovanje in sodelovanje med deležniki, ki delujejo na področju zmanjševanja energetske revščine.    

Projekt je potekal v dveh fazah.


Faze projekta

V prvi fazi je bilo analizirano stanje na področju energetske revščine v posameznih državah članicah EU in Sloveniji ter opredeljena energetska revščina. Pripravljeni so bili predlogi nacionalne definicije energetske revščine, merila za določanje ranljivih skupin prebivalcev in kazalniki za spremljanje energetske revščine ter zastavljen okvirni nacionalni cilj za zmanjševanje energetske revščine.

Glavni del druge faze projekta je predstavljala opredelitev politik in ukrepov za boj proti energetski revščini. Oblikovan je bil tudi predlog za povečanje zmogljivosti odločevalcev na nacionalni ravni za reševanje energetske revščine ter preučene možnosti in priložnosti za usklajevanje in povezovanje politik, zlasti energetske in socialne politike.


Gradiva projekta

Predstavitev projekta naročniku, 25. januar 2023:

Končno poročilo projekta, 26. januar 2023:

Uporaba gradiva je dovoljena ob navedbi vira.


© 2012 - 2024 Portal Energetika