Metodologija za pripravo lokalnega energetskega koncepta

Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom aktom predpiše metodologijo priprave, ki vključuje sodelovanje javnosti, ter obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta (LEK).

V LEK so opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije (EKS), akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:

  • Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN),
  • Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020,
  • Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020,
  • Akcijskim načrtom za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020,
  • Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
  • Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,
  • Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem.

Lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta od sprejetja teh dokumentov. LEK se sprejme na vsakih 10 let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

V LEK samoupravne lokalne skupnosti upoštevajo tudi nacionalne in lokalne cilje, in sicer:

  • nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom,
  • postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s potencialom učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.

Minister, pristojen za energijo, izda soglasje k LEK-u v roku 45 dni od prejema LEK oziroma najkasneje v 4 mesecih, če so samoupravne lokalne skupnosti pripravile skupen LEK. V primeru molka organa se šteje, da ministrstvo, pristojno za energijo, soglaša z LEK.

PRILOGE PRAVILNIKA:


NAPOTKI ZA IZDELAVO LEK

Na podlagi 18. člena pravilnika, je ministrstvo, pristojno za energijo, pripravilo informacijski priročnik, ki vsebuje podrobnejše napotke za izdelavo LEK.

Namen priročnika je omogočiti izdelovalcem LEK poenotena navodila glede obveznih vsebin LEK. S predpisano vsebino in postopki izdelave LEK želimo doseči, da bodo izdelani LEK-i čim bolj kakovostni in bodo pripomogli k dejanski izvedbi ukrepov v praksi. Cilj priročnika so kakovostni LEK-i, ki bodo lokalnim skupnostim čim bolj približali ukrepe s področij oskrbe, učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije, prometa ter s področja izobraževanja in osveščanja občanov.

Podrobnejše informacije:   

  • Jože Nerad (e-naslov: joze.nerad(at)gov.si; tel: 02/2341-497)

 

NADGRADNJA METODOLOGIJE ZA PRIPRAVO LEK

Ljubljana, 24. 1. 2022

Ministrstvo za infastrukturo je ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov (LEK), ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.


POROČANJE O IZVAJANJU LEK

Pravilnik določa tudi poročanje samoupravne lokane skupnosti o izvajanju LEK. Poročanje ministrstvu, pristojnemu za energijo, poteka enkrat letno na obrazcu iz Priloge 3 pravilnika.


Letno poročanje o izvajanju ukrepov iz LEK

Posredovanje podatkov o izvajanju ukrepov iz LEK (izpolnjena Priloga 3) se izvede skladno s pravilnikom do konca meseca marca tekočega leta za poročanje izvedenih ukrepov za preteklo leto. Poročanje se izvede preko portala za e-poročanje EPOS-G2. V skladu s 4. odstavkom 15. poglavja Priročnika za izdelavo lokalnega energetskega koncepta morajo biti obrazcu iz Priloge 3 priloženi skenirani izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju LEK. Izpolnjen obrazec Priloge 3 se skupaj z izpiski zapisnikov sej o obravnavi poročila LEK v aplikacijio EPOS-G2 posreduje v formatu PDF. Podrobnješe informacije

Tehnična pomoč za uporabo portala EPOS:


© 2012 - 2024 Portal Energetika