Pregled klimatskih sistemov

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 40. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE).

Usposabljanje za redne preglede klimatskih sistemov


Usposabljanje in preizkus znanja izvaja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, na podlagi pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo in sicer za obdobje petih let. Usposabljanje poteka večkrat letno.

Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja, terminih in programu usposabljanja so objavljeni na spletnih straneh pooblaščenega izvajalca usposabljanja.


Pridobitev licence neodvisnih strokovnjakov za pregled klimatskih naprav


Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje (Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE. 40. člen, 2. odstavek):

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena tehnologija ali v podrobno področje motorna vozila, ladje in letala), v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja;
  • ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju klimatskih sistemov;
  • je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.

Pravna podlaga:

Obrazec vloge je na voljo v okviru Priloge 3 pravilnika.

Skladno s 40. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) je v vlogi pod 10. točko potrebno jasno navesti in dokazati, da ima vlagatelj najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju klimatskih sistemov. V primeru, da je prostora premalo lahko to pojasni v prilogi:

Vloga mora vsebovati:

  • vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za opravljanje pregledov klimatskih sistemov,
  • fotokopijo potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi,
  • fotokopijo delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj 2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju klimatskih sistemov (razvidno mora biti trajanje obdobja; v kolikor iz dokazil ni razvidno, da gre za neprekinjeno zaposlitev, prosimo priložite izjavo podjetja, da ste nepreklicno zaposleni v podjetju od xx. xx do xx. xx),
  • fotokopijo potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki se ga dobi po opravljenem ustnem izpitu (ni obvezno),
  • osebna fotografija (priporočljivo 30 x 24 mm ali podobnih dimenzij),
  • dokazila, ki niso bila pridobljena v republiki Sloveniji je potrebno predložiti v overjenem prepisu.

Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za opravljanje pregledov klimatskih sistemov.

Vlogo pošljite na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana


Podrobnejše informacije


Obrazec za posredovanje podatkov digitalnega potrdila


© 2012 - 2022 Portal Energetika