Pregled klimatskih sistemov

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 341. člena Energetskega zakona (EZ-1).

Usposabljanje za redne preglede klimatskih sistemov


Usposabljanje in preizkus znanja izvaja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo, na podlagi pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo št. 2430-14-389001 z dne 21. 3. 2014 in sicer za obdobje treh let. Usposabljanja potekajo večkrat letno. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja, terminih in programu usposabljanja so objavljeni na straneh pooblaščenega izvajalca usposabljanja:


Pridobitev licence neodvisnih strokovnjakov za pregled klimatskih naprav

Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje (EZ-1, 341. člen, točka 2):
  • ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali v Motorna vozila, ladje in letala), skladno s predpisi o visokem šolstvu;
  • ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju klimatskih sistemov;
  • je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.

Pravna podlaga:

Obrazec vloge je na voljo v okviru Priloge 3 pravilnika.

Skladno s 341. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014) je v vlogi pod 10. točko potrebno jasno navesti in dokazati, da ima vlagatelj najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju klimatskih sistemov. V primeru, da je prostora premalo lahko to pojasni na dodatnem papirju.

Vloga mora vsebovati:

  • vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za opravljanje pregledov klimatskih sistemov,
  • fotokopijo potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi,
  • fotokopijo delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj 2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju klimatskih sistemov (razvidno mora biti trajanje obdobja; v kolikor iz dokazil ni razvidno, da gre za neprekinjeno zaposlitev, prosimo priložite izjavo podjetja, da ste nepreklicno zaposleni v podjetju od xx. xx do xx. xx),
  • fotokopijo potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki se ga dobi po opravljenem ustnem izpitu (ni obvezno),
  • osebna fotografija (priporočljivo 30 x 24 mm ali podobnih dimenzij),
  • dokazila, ki niso bila pridobljena v republiki Sloveniji je potrebno predložiti v overjenem prepisu.

Ko Ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za opravljanje pregledov klimatskih sistemov.

Vlogo pošljite na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana


Posredovanje poročil o rednem pregledu klimatskih sistemov

Poročila o rednem pregledu klimatskega sistema je skladno s Pravilnikom o rednih pregledih klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 26/2008) potrebno posredovati na Ministrstvo na infrastukturo po navadni ali elektronski pošti. Zaradi lažje vzpostavitve elektronskega registra je priložena oblika obrazca - podpisni del.


Podrobnejše informacije
Erik Potočar, e-naslov: erik.potocar@gov.si