Redni pregledi klimatskih sistemov - Informacije za državljane


1. Zakonodaja

Osnovo predstavlja evropska Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki v 15. členu določa:

"Države članice določijo potrebne ukrepe za uvedbo rednih pregledov dostopnih delov klimatskih sistemov ali sistemov za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 70 kW. Pregled vključuje oceno učinkovitosti in velikosti klimatskega sistema v primerjavi z zahtevami v zvezi s hlajenjem stavbe ter, kjer je ustrezno, upošteva, ali lahko zmogljivosti klimatskega sistema ali sistema za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje optimizirajo njegovo učinkovitost pri tipičnih ali povprečnih pogojih obratovanja.

Kadar se klimatski sistem ali sistem za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje ali zahteve v zvezi s hlajenjem stavbe po pregledu, opravljenem na podlagi tega odstavka, niso spremenile, se lahko države članice odločijo, da ne bodo zahtevale ponovne ocene velikosti klimatskega sistema."

Ta zahteva je vključena v našo zakonodajo preko naslednjih pravnih aktov:

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov določa vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z nazivno izhodno močjo nad 70 kW, ki so vgrajeni v stavbah.

2. Kaj je klimatski sistem?

Klimatski sistem je kombinacija elementov, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka regulirana in se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, vlažnosti in čistosti zraka. Klimatski sistem vključuje tudi hladilni sistem, ki je kombinacija elementov, ki zagotavljajo odvod toplote iz stavbe.

3. Kaj je nazivna izhodna moč?

To je največja toplotna moč, katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju.

4. Kdo mora zagotoviti redni pregled klimatskega sistema?

Zavezanec je lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 70 kW.

5. Kaj so obveznosti zavezanca?

Zavezanec mora:

 • hraniti dokumentacijo o izvedenih pregledih klimatskega sistema najmanj 10 let,
 • hraniti dokumentacijo o servisiranju in vzdrževanju najmanj 5 let,
 • za izvedbo pregleda klimatskega sistema zagotoviti dostop do klimatskega sistema in z njim povezanih klimatiziranih prostorov,
 • v primeru spremembe lastništva klimatskega sistema izročiti dokumentacijo novemu zavezancu.
6. Kdaj pregled ni obvezen?

Pravilnik opredeljuje nekaj izjem, za katere pregled ni obvezen. Tako se pravilnik ne uporablja za klimatske sisteme:

 • v industrijskih stavbah,
 • v nestanovanjskih kmetijskih stavbah,
 • v stavbah za opravljanje verskih obredov,
 • v začasnih stavbah s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj,
 • v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
 • ki obratujejo manj kot 150 ur na leto.

Klimatski sistemi ali sistemi za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje so oproščeni pregledov tudi kadar so predmet pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na podlagi pogodbe, ki določa dogovorjeno raven izboljšave energetske učinkovitosti teh sistemov in poleg tega vsebuje tudi naslednje sestavine:

 • navedbo zagotovljenih prihrankov, ki bodo doseženi z izvajanjem ukrepov po pogodbi;
 • trajanje pogodbe, pogoje in odpovedni rok;
 • referenčni datum za določitev doseženih prihrankov;
 • obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in dokumentiranje vseh sprememb med trajanjem pogodbe;
 • jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju doseženih zagotovljenih prihrankov.

Lastnik stavbe ali dela stavbe mora po prenehanju pogodbe iz prejšnjega odstavka zagotoviti prvi redni pregled v enem letu.

7. Kako pogosti so pregledi klimatskih sistemov?

Klimatski sistemi morajo biti pregledani najmanj vsakih pet let. Pregled se izvede posebej za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi.

8. Ali je pogostost pregleda lahko različna?

Neodvisni strokovnjak lahko na osnovi ocenjenih možnosti za povečanje energijske učinkovitosti klimatskega sistema in izboljšave kakovosti zraka predlaga lastniku stavbe krajši interval do naslednjega pregleda klimatskega sistema.

9. Kdo izvaja redne preglede klimatskih sistemov?

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco skladno s 40. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE).

10. Kaj obsega pregled klimatskega sistema?

Pregled klimatskega sistema obsega:

 • popis in pregled dokumentacije,
 • vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov,
 • pripravo predlogov izboljšav ter
 • izdelavo poročila o pregledu.

Pregled vključuje oceno učinkovitosti in velikosti klimatskega sistema v primerjavi z zahtevami v zvezi s hlajenjem stavbe ter priporočila za stroškovno učinkovito izboljšanje energetske učinkovitosti pregledanega sistema. Kadar je to ustrezno, pregled vključuje tudi oceno sistema pri tipičnih ali povprečnih pogojih obratovanja.

Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje tehnično mogoče in stroškovno učinkovite izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema ali sistema za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje ter alternativne rešitve.

11. Kaj obsega vizualni in funkcionalni pregled?

Vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema obsega:

 • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
 • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
 • ugotavljanje stanja glede nastavitve regulacije,
 • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema,
 • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.

© 2012 - 2023 Portal Energetika