Redni pregledi klimatskih sistemov - Informacije za državljane

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. Zakonodaja
 2. Kaj je klimatski sistem?
 3. Kaj je nazivna izhodna moč?
 4. Kdo mora zagotoviti redni pregled klimatskega sistema?
 5. Kaj so obveznosti zavezanca?
 6. Kdaj pregled ni obvezen?
 7. Kako pogosti so pregledi klimatskih sistemov?
 8. Ali je pogostost pregleda lahko različna?
 9. Kdo izvaja redne preglede klimatskih sistemov?
 10. Kaj obsega pregled klimatskega sistema?
 11. Kaj obsega vizualni in funkcionalni pregled?


1. Zakonodaja 

Osnovo predstavlja evropska Direktiva 2010/31/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev), ki v 15. členu določa:

"Države članice predpišejo potrebne ukrepe za uvedbo rednih pregledov dostopnih delov klimatskih sistemov z nazivno izhodno močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti klimatskih naprav in njihove velikosti v primerjavi s hladilnimi zahtevami stavbe. Ocene velikosti ni treba ponovno izvesti, če se klimatski sistem ali hladilne zahteve stavbe v tem času niso spremenile. Države članice lahko znižajo pogostost takšnih pregledov ali jih po potrebi omilijo, če obstaja elektronski sistem za spremljanje in nadzor«.

Ta zahteva je vključena v našo zakonodajo preko:

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov določa vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z nazivno izhodno močjo nad 12 kW, ki so vgrajeni v stavbah.

2. Kaj je klimatski sistem ?

Klimatski sistem je kombinacija elementov, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka regulirana in se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, vlažnosti in čistosti zraka. Klimatski sistem vključuje tudi hladilni sistem, ki je kombinacija elementov, ki zagotavljajo odvod toplote iz stavbe.

3. Kaj je nazivna izhodna moč ?

To je največja toplotna moč, katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju.

4. Kdo mora zagotoviti redni pregled klimatskega sistema ?

Zavezanec je lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 12 kW.

5. Kaj so obveznosti zavezanca ?

Zavezanec mora:

 • hraniti dokumentacijo o izvedenih pregledih klimatskega sistema najmanj 10 let,
 • hraniti dokumentacijo o servisiranju in vzdrževanju najmanj 5 let,
 • za izvedbo pregleda klimatskega sistema zagotoviti dostop do klimatskega sistema in z njim povezanih klimatiziranih prostorov,
 • v primeru spremembe lastništva klimatskega sistema izročiti dokumentacijo novemu zavezancu.

6. Kdaj pregled ni obvezen ?

Pravilnik opredeljuje nekaj izjem, za katere pregled ni obvezen. Tako se pravilnik ne uporablja za klimatske sisteme:

 • v industrijskih stavbah,
 • v nestanovanjskih kmetijskih stavbah,
 • v stavbah za opravljanje verskih obredov,
 • v začasnih stavbah s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj,
 • v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
 • ki obratujejo manj kot 150 ur na leto.

7. Kako pogosti so pregledi klimatskih sistemov ?

Klimatski sistemi morajo biti pregledani najmanj vsakih pet let. Pregled se izvede posebej za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi.

8. Ali je pogostost pregleda lahko različna ?

Neodvisni strokovnjak lahko na osnovi ocenjenih možnosti za povečanje energijske učinkovitosti klimatskega sistema in izboljšave kakovosti zraka predlaga lastniku stavbe krajši interval do naslednjega pregleda klimatskega sistema.

9. Kdo izvaja redne preglede klimatskih sistemov ?

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco skladno s 341. členom Energetskega zakona.

10. Kaj obsega pregled klimatskega sistema ?

Pregled klimatskega sistema obsega:

 • popis in pregled dokumentacije,
 • vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov,
 • pripravo predlogov izboljšav ter
 • izdelavo poročila o pregledu.

Pregled vključuje tudi oceno učinkovitosti klimatskih sistemov in njihove primernosti glede na uporabo stavbe. Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje tehnično mogoče in stroškovno učinkovite izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema in alternativne rešitve.

11. Kaj obsega vizualni in funkcionalni pregled ?

Vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema obsega:

 • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
 • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
 • ugotavljanje stanja glede nastavitve regulacije,
 • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema,
 • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.