Aktualno

 • Predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

  Udeležence je na predstavitvi zakona nagovoril minister Kumer (Avtor: MOPE).

  Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je potekala javna predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

  več
 • Dopolnitev Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

  Vlada RS je na 34. redni seji izdala novelo uredbe, s katero se določa najvišjo dovoljeno ceno plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote (sistemih daljinskega ogrevanja) za vrtce, osnovne šole in osnovne socialne službe. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 12/2023.

  več
 • Izdana Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

  Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov. Subvencija znaša 100 evrov za tono peletov.

  Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2023.

  več
 • Izdana Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja

  Najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote znaša 98,70 eura/MWh.

  Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Ur. l. RS, št. 44/2022), ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema, kjer distributer izvaja gospodarsko javno službo, in sicer preko individualnega ali skupnega odjemnega mesta. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2023.

  več
 • Potrjen Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije za obdobje 2023 do 2032

  Načrt v skladu s trajnostnimi potrebami uporabnikov distribucijskega sistema predvideva povečanje zmogljivosti in odpornosti proti motnjam, naprednost ter izkoriščanje prožnosti virov in bremen elektro distribucijskega omrežja.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energijo (SODO) je pridobil soglasje Agencije za energijo na Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2023 do 2032. Razvojni načrt vključuje izzive, ki jih prinaša razogljičenje, decentralizacija proizvodnje in množična uvedba elektrifikacije oziroma raba elektrike kot glavnega energenta v prometu in ogrevanju. Strateški dokument, ki je izdelan v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, je vsebinsko usklajen s cilji NEPN, ki distribucijsko omrežje električne energije prepoznava kot ključno infrastrukturo.

  več
 • V letu 2022 občutno zvišanje cen naftnih derivatov

  Glavni razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov.

  Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2022 zvišale v primerjavi z letom 2021. V letu 2022 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina višja za 23%, dizelskega goriva za 29% in UNP-avtoplina pa višja za 38%. Za tretjino je bila višja referenčna maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje.

  več
 • Obratovanje NEK podaljšano do leta 2043

  Zahteven postopek, v katerem je sodelovalo 50 strokovnjakov, je bil izpeljan v skladu z najvišjimi standardi in dobrimi praksami (Foto: NEK).

  Ministrstvo za okolje in prostor je kot prvo v Evropi izvedlo zahteven postopek presoje vplivov Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na okolje in izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043. V okviru postopka presoje vplivov na okolje so bile naslovljene vse okoljske tematike, preučile so se izboljšave za zagotavljanje varnosti, zmanjševanje verjetnosti za okoljske nesreče, odpornost na podnebne spremembe in zunanje dejavnike ter vplivu na vode v luči trenda segrevanja vodotokov v vzhodnem delu Slovenije.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 27. 3. 2023.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 4/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

  več
 • Izdana Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

  Vlada RS je na 31. redni seji sprejela uredbo, ki ureja določitev načina in postopka izplačila primernega nadomestila škode od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, ki nastaja dobaviteljem električne energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 4/2023.

  več
 • Izdana Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

  Vlada RS je na 31. redni seji sprejela uredbo, ki ureja določitev načina in postopka izplačila primernega nadomestila škode od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, ki nastaja dobaviteljem zemeljskega plina zaradi regulacije maloprodajne cene upravičencem, za katere je vlada omejila najvišje drobnoprodajne cene. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 4/2023.

  več
 • Izdana Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

  Vlada RS je na 54. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 13. 3. 2023.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 161/2022 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

  več
 • Izdana uredba o določitvi cene električne energije za določene javne zavode

  Z ukrepom so pred visokimi cenami električne energije dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

  Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

  več
 • Izdana uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz sistema za določene javne zavode

  Z ukrepom so pred visokimi cenami zemeljskega plina dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

  Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje, za izvajalce socialno varstvenih storitev ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika