Aktualno

 • Prenova NEPN: celovita presoja vplivov na okolje – vabilo k sodelovanju

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi zainteresirane deležnike k sodelovanju pri oblikovanju okoljskih ciljev v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Sodelovanje je mogoče z izpolnitvijo vprašalnika in z udeležbo na posvetu o vsebinjenju.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Nova uredba predvideva dopolnitev, da se iz njene uporabe izvzame samo manjše naprave za individualno samooskrbo po ZSROVE, pri čemer je smiselno določiti mejo 50 kW priključne moči, saj je to tudi meja za enostavni postopek po 42. členu ZSROVE.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2023

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2023. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 52,6 %, na segmentu gospodinjskega odjema 65,1 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 49,1 %. V letu 2023 je iz trga izstopil en dobavitelj, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti prodaje električne energije končnim porabnikom.

  več
 • Javna obravnava Zakona o energetski politiki

  Javna obravnava zakona bo potekala do 15. 9. 2023.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon določa načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

  več
 • Začetek vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen NEPN

  Rok za izpolnitev vprašalnika za vsebinjenje CPVO za posodobitev NEPN je 21. 9. 2023.

  Stekle so aktivnosti vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Zainteresirane deležnike vabimo k sodelovanju pri oblikovanju okoljskih ciljev. Posvet z mnenjedajalci in drugimi deležniki je predviden septembra 2023.

  več
 • Na dvanajstem javnem pozivu izbranih 53 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Vsi izbrani projekti so sončne elektrarne.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 60 prijav, izbranih pa je bilo 53 projektov skupne nazive električne moči 15,7 MW. Med izbranimi projekti so izključno sončne elektrarne.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2023

  Tržna postavka cena za elektriko je bila v obdobju enega leta za gospodinjske in negospodinjske porabnike v povprečju višja za tretjino.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 194 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 7%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 246 EUR/MWh, kar je enako kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Rešitve s področja energetike iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

  4. avgusta 2023 so Slovenijo prizadele najhujše poplave v zgodovini.

  Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. S sprejetjem zakona bo omogočeno sprejetje nujnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Ukrepi na področju energetike so usmerjeni v zagotavljanje varnega delovanja energetske infrastrukture za oskrbo s toploto, plinom in električno energijo.

  več
 • V prvi polovici leta 2023 subvencioniranih 355 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2023 znašala 165 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3663 proizvodnih naprav s skupno močjo 395 MW je v prvih šestih mesecih 2023 znašala 335,3 GWh, kar je 23% manj kot v enakem obdobju leta 2022. Izplačano je bilo za 11% več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2022. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2023 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, ki so prejele tudi največ izplačil za podpore.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika