Aktualno

 • Državni zbor potrdil Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

  Zakon bo bistveno pripomogel k razvoju elektromobilnosti, večji konkurenčnosti in nižjim cenam polnjenja.

  Državni zbor je 25. maja 2023 soglasno s 53 glasovi potrdil zakon, ki določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno uporabo infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ta med drugim predvideva vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje deleža vozil na alternativna goriva.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2023

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 49%, za negospodinjske porabnike pa višja za 44%.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 181 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 5%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 245 EUR/MWh, kar je 17% več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Objavljen javni razpis za prestrukturiranje daljinskih sistemov na OVE v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Roki za oddajo vlog so 5. 6. 2023, 20. 10. 2023, 20. 3. 2024, 20. 11. 2024 in 20. 3. 2025.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 50/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1).

  več
 • Sprejeti noveli interventnih zakonov, povezanih z energetsko draginjo

  V Uradnem listu RS št. 49/2023 sta objavljeni noveli Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) in Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A).

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2022

  Leta 2022 je zaznamovala podpovprečna domača proizvodnja elektrike iz hidro in termoelektrarn ter povečan uvoz.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2022. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 9.541 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 13.638 GWh, kar je 4% manj kot leta 2021. V Sloveniji smo v letu 2022 z domačo proizvodnjo pokrili 70% porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Objavljen javni razpis za krepitev distribucijskega omrežja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 46/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Obnovljivi viri in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1).

  več
 • V letu 2022 subvencioniranih 801 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2022 znašala 118 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3718 proizvodnih naprav s skupno močjo 395 MW je v letu 2022 znašala 800,8 GWh, kar je 18% manj kot leta 2021. Skupaj je bilo v letu 2022 za podpore izplačanih 94,8 mio EUR, kar je 26% manj kot leta 2021. Največja proizvodnja v letu 2022 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • V teku posvetovanje z javnostjo glede usmeritev in ciljev posodobitve NEPN

  Drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo trajal do vključno 3. maja 2023.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2023

  Nabavne cene pogonskih goriv so se v treh mesecih v povprečju znižale med 10% in 15%.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2023 znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 6%, dizelskega goriva za 9% in UNP – avtoplina za 6%. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 17%.

  več
 • Podaljšanje regulacije cene zemeljskega plina iz sistema do konca leta 2203

  Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen zemeljskega plina iz plinskega sistema za gospodinjske, male poslovne in druge upravičene skupine odjemalcev do konca leta 2023. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

  več
 • Podaljšanje regulacije cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta 2023

  Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjske odjemalce, skupne prostore v večstanovanjskih stavbah in male poslovne odjemalce do konca letošnjega leta z nespremenjenimi pogoji. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

  več
 • Podaljšanje regulacije cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja do konca leta 2023

  Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen električne energije za za mikro, mala in srednja podjetja do konca letošnjega leta z nespremenjenimi pogoji. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2022

  Za celoten maloprodajni trg električne energije v Sloveniji je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2022. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 50,3%, na segmentu gospodinjskega odjema 63,6%, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,0%.

  več
 • Vabilo k sodelovanju v posvetovanju glede usmeritev in ciljev posodobitve NEPN

  Zainteresirano javnost vljudno vabimo k sodelovanju.

  V aprilu 2023 bo potekal drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN. Javna predstavitev bo potekala v četrtek 6. aprila 2023 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Sledijo ciljni tematski posveti s strokovno javnostjo in splošno spletno posvetovanje.

  več
 • Posodobljen Načrt pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije

  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE) je sprejelo Sklep o sprejemu Načrta pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije. Skladno z Uredbo (EU) 2019/941 je Komisija Sloveniji poslala svoje pripombe in predloge v zvezi s prvo objavljenim načrtom, ministrstvo kot pristojni organ je načrt dopolnil. Načrt vsebuje scenarije za krize pri oskrbi z električno energijo, vlogo in pristojnosti pristojnega organa, postopke v primeru krize pri oskrbi z električno energijo, naloge kriznega koordinatorja, posvetovanje z deležniki in preizkuse odziva na izredne razmere.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika