Aktualno

 • Cene električne energije na maloprodajnem trgu za leto 2022

  Tržna postavka cene električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za negospodinjske porabnike višja za 140%.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko referenčnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 4. četrtletje in celotno leto 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2022 znašala 161 EUR/MWh in je ostala na ravni povprečne cene iz leta 2021, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 208 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 79%.

  več
 • Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov

  Upravičenci lahko oddajo vlogo za subvencijo do vključno 31. 5. 2023.

  Na podlagi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) ter Uredbe o subvencijah za nakup lesnih peletov je Borzen objavil javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov. Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR.

  več
 • Vlada sprejela predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

  Zakon omogoča lažje umeščanje in postavitev proizvodnih naprav na OVE na lokacijah, kjer to doslej ni bilo mogoče (Foto: Stane Jeršič).

  Vlada RS je na 37. redni seji določila besedilo predloga zakona, ki ureja vzpostavitev območij prednostnega umeščanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) ter določa nekatere posebnosti umeščanja sončnih in vetrnih elektrarn na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje.

  več
 • Vlada sprejela predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

  Zakon bo v prihodnjih letih bistveno pripomogel k razvoju elektromobilnosti.

  Vlada RS je na 37. redni seji določila predlog besedila zakona, ki določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno uporabo infrastrukture za alternativna goriva v prometu. V to je vključen cestni, zračni in pomorski promet, velja pa za tri vrste energentov - električno energijo, vodik in zemeljski plin.

  več
 • V pripravi celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo glede izvajanja NEPN

  Države članice EU so dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Evropski komisiji. Slovenija je dolžna do 15. marca 2023 predložiti tako imenovano Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo (NEPP), čigar priprava že poteka.

  več
 • Izdana Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja

  Najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote znaša 98,70 eura/MWh.

  Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Ur. l. RS, št. 44/2022), ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema, kjer distributer izvaja gospodarsko javno službo, in sicer preko individualnega ali skupnega odjemnega mesta. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2023.

  več
 • Potrjen Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije za obdobje 2023 do 2032

  Načrt v skladu s trajnostnimi potrebami uporabnikov distribucijskega sistema predvideva povečanje zmogljivosti in odpornosti proti motnjam, naprednost ter izkoriščanje prožnosti virov in bremen elektro distribucijskega omrežja.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energijo (SODO) je pridobil soglasje Agencije za energijo na Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2023 do 2032. Razvojni načrt vključuje izzive, ki jih prinaša razogljičenje, decentralizacija proizvodnje in množična uvedba elektrifikacije oziroma raba elektrike kot glavnega energenta v prometu in ogrevanju. Strateški dokument, ki je izdelan v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, je vsebinsko usklajen s cilji NEPN, ki distribucijsko omrežje električne energije prepoznava kot ključno infrastrukturo.

  več
 • V letu 2022 občutno zvišanje cen naftnih derivatov

  Glavni razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov.

  Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2022 zvišale v primerjavi z letom 2021. V letu 2022 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina višja za 23%, dizelskega goriva za 29% in UNP-avtoplina pa višja za 38%. Za tretjino je bila višja referenčna maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje.

  več
 • Obratovanje NEK podaljšano do leta 2043

  Zahteven postopek, v katerem je sodelovalo 50 strokovnjakov, je bil izpeljan v skladu z najvišjimi standardi in dobrimi praksami (Foto: NEK).

  Ministrstvo za okolje in prostor je kot prvo v Evropi izvedlo zahteven postopek presoje vplivov Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na okolje in izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043. V okviru postopka presoje vplivov na okolje so bile naslovljene vse okoljske tematike, preučile so se izboljšave za zagotavljanje varnosti, zmanjševanje verjetnosti za okoljske nesreče, odpornost na podnebne spremembe in zunanje dejavnike ter vplivu na vode v luči trenda segrevanja vodotokov v vzhodnem delu Slovenije.

  več
 • Izdan Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

  Pravilnik stopi v veljavo 1. februarja 2023.

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je izdalo pravilnik, ki na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice stavbe. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2023.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 27. 3. 2023.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 4/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

  več
 • Izdana Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

  Vlada RS je na 54. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 13. 3. 2023.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 161/2022 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

  več
 • Izdana uredba o določitvi cene električne energije za določene javne zavode

  Z ukrepom so pred visokimi cenami električne energije dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

  Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

  več
 • Izdana uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz sistema za določene javne zavode

  Z ukrepom so pred visokimi cenami zemeljskega plina dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

  Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje, za izvajalce socialno varstvenih storitev ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

  več
 • Objavljeno javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

  Prvi rok za oddajo vlog je 27. 2. 2023.

  Na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost, Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika