Aktualno

 • Objavljena Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo. Akcijska načrta je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte v sodelovanju z regionalnimi in nacionalnimi deležniki. Na podlagi akcijskih načrtov bosta v prihodnjih mesecih pripravljena območna načrta za obe regiji.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega v prvem trimesečju 2021

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 3 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju nižja za 6 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 53 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 34 EUR/MWh, kar je 3 % manj kot leto prej.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi z električno energijo

  Vlada RS je na 80. redni seji določila besedilo predloga Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), čigar namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2021

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 6 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 153 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 106 EUR/MWh, kar je enako kot leto prej.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 25. 6. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 10. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) objavilo predlog dopolnitve uredbe za javno obravnavo. Predlog uredbe sledi novim ciljem iz področja energetke učinkovitosti iz sprejetega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki predvideva postopno povišanje prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti.

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2020

  Leto 2020 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn in jedrske elektrarne, zaradi manjšega končnega odjema pa tudi povečan neto izvoz.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 12.728 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 13.743 GWh, kar je 4 % manj kot leta 2019. V Sloveniji smo v letu 2020 z domačo proizvodnjo pokrili 92,6 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Posodobljene Smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 metrov

  Foto: GeoZS

  Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije objavilo posodobljeno verzijo smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov. Dokument vsebuje nadgrajene opredelitve podatkov za določanje potenciala, posodobljene kriterije za določanje vplivnega območja ter izboljšane postopke in metode za poročilo o dimenzioniranju plitvih geotermalnih sistemov.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več
 • Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2020

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije dobaviteljev na maloprodajnem trgu za leto 2020. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2020 dosegel GEN-I, d.o.o. z več kot petino vse prodane električne energije končnim odjemalcem na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev na celotnem maloprodajnem trgu je konec leta 2020 znašal 49,2 %, na segmentu gospodinjskega odjema 56,7 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,0 %.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

  Vlada RS je na 71. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE). Zakon vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje…

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2021

  Nabavne cene naftnih derivatov so ob koncu 1. četrtletja 2021 ponovno dosegle raven pred naftno krizo leta 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 10 %, dizelskega goriva za 12 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 13 %.

  več
 • Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 mio EUR sredstev.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 89 prijav, izbranih pa je bilo 83 projektov skupne nazive električne moči 102,6 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa vetrne elektrarne.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

  Roka za oddajo vlog sta 30. 4. 2021 in 24. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021). Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika