Aktualno

 • Državni zbor potrdil novelo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

  Državni zbor je danes s 53 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A), ki je bil obravnavan po skrajšanem postopku. Zakon prinaša manjše spremembe, ki bodo omogočile pravilen prenos evropske direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v slovenski pravni red.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2021

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 2 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 173 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 117 EUR/MWh, kar je 8 % več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Na devetem javnem pozivu izbranih 41 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 48 prijav, izbranih pa je bilo 41 projektov skupne nazive električne moči 36,9 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa SPTE naprave na fosilno gorivo.

  več
 • V devetih mesecih 2021 izplačanih 102 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2021 znašala 137,4 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3840 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v devetih mesecih 2021 znašala 741,4 GWh, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo za 2,6 milijonov evrov več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2020. Največja proizvodnja električne energije po treh četrtinah leta 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

  več
 • Slovenija pristopila k pobudi "Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga"

  Slovenija je na COP26 podprla čisti energetski prehod.

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je včeraj na 26. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov za spremembo podnebja (COP26) udeležil Dneva energije. Slovenija je pristopila k pobudi Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga in podprla Izjavo o javni podpori k čistemu energetskemu prehodu.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je dosegel dobavitelj GEN-I s petino vse dobavljene električne energije končnim odjemalcem na trgu. Indeks stopnje koncentracije treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 49,5 %, na segmentu gospodinjskega odjema 57,3 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,4 %.

  več
 • Državni zbor potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo

  Zakon je objavljen v Uradnem listu RS. št. 172/2021.

  Državni zbor je 20. 10. 2021 s 75 glasovi za in 7 proti potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), ki v nacionalni pravi red prenaša Direktivo 2019/944/EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. Zakon pomembno dopolnjuje zakonodajni okvir, saj se nanaša na ureditev novega modela trga, uvaja nove vloge na trgu, v središče postavlja aktivni odjem in razvoj trga s prožnostjo. Zakon prinaša precej novosti pri razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci, med drugim pravico do pogodbe z dinamično ceno, vlogo aktivnega odjemalca in neodvisnega agregatorja ter energetske skupnosti državljanov.

  več
 • Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2021

  Nabavne cene bencinskega goriva so se v devetih mesecih leta 2021 povišale za 60 %, dizelskega goriva pa za več kot 50 %.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih dvignila za 6 %.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 145/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge oddajo najkasneje do 31. 1. 2022.

  več
 • Objava spremembe povabil OJS_2021 in ŠJS_2021

  Dodaten rok za oddajo vlog na obe povabili je 24. 1. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo dodaten rok v okviru obstoječih povabil posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega (OJS_2021) in širšega javnega sektorja (ŠJS_2021).

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več
NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika