Aktualno

 • SET Plan konferenca 2021

  Konferenca bo poleg vsebinskih razprav gostila različne stranske dogodke, predstavitve primerov in razstave.

  Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Evropsko komisijo 25. in 26. novembra 2021 organizira redno letno konferenco o Strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (SET Plan konferenca 2021). Konferenca bo potekala na Bledu, možna pa bo tudi aktivna udeležba preko svetovnega spleta.

  več
 • Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2021

  Nabavne cene bencinskega goriva so se v devetih mesecih leta 2021 povišale za 60 %, dizelskega goriva pa za več kot 50 %.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih dvignila za 6 %.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v drugem trimesečju 2021

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju višja za 9 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 55 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 6 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa 35 EUR/MWh, kar je 4 % več kot leto prej.

  več
 • V prvem polletju 2021 subvencioniranih 533 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2021 znašala 127,4 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3834 proizvodnih naprav s skupno močjo 413 MW je v prvih šestih mesecih 2021 znašala 533,1 GWh, kar je 3 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo 67,9 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 145/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge oddajo najkasneje do 31. 1. 2022.

  več
 • Vlada določila besedilo novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije

  Vlada Republike Slovenije je na 90. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH). Zakon določa nove roke za izvedbo aktivnosti, potrebnih za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika RTH in proračunska sredstva za financiranje teh aktivnosti za obdobje od 2022 do 2024.

  več
 • Objava spremembe povabil OJS_2021 in ŠJS_2021

  Dodaten rok za oddajo vlog na obe povabili je 24. 1. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo dodaten rok v okviru obstoječih povabil posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega (OJS_2021) in širšega javnega sektorja (ŠJS_2021).

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi s plini

  Zakon o oskrbi s plini skladno s cilji dekarbonizacije plinskega sektorja omogoča spodbujanje priključevanja proizvajalcev obnovljivih in nizkoogljičnih plinov na distribucijski sistem.

  Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji določila besedilo Zakona o oskrbi s plini (ZOP), ki pokriva celotno področje oskrbe s plini iz povezanih prenosnega in distribucijskega sistema plina in je nastal z razlogom nadomestitve veljavnega Energetskega zakona po zaključenih vsebinskih področjih.

  več
 • Nove spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

  Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2021.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na razpis.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2021

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 8 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 1 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 165 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 108 EUR/MWh, kar je 2 % več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

  Preostala roka za oddajo vlog sta 2. 9. 2021 in 3. 2. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 131/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021). Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko upravičenci zadnje vloge oddajo najkasneje do 3. 2. 2022.

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za prvo polovico leta 2021

  Prvo polovico leta 2021 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn ter visok neto izvoz.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2021. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 6.140 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 7.089 GWh, kar je 4 % več kot v prvi polovici leta 2020. V Sloveniji smo v prvi polovici leta 2021 z domačo proizvodnjo pokrili 87 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več



DOGODKI


NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika