Aktualno

 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2020

  Leto 2020 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn in jedrske elektrarne, zaradi manjšega končnega odjema pa tudi povečan neto izvoz.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 12.728 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 13.743 GWh, kar je 4 % manj kot leta 2019. V Sloveniji smo v letu 2020 z domačo proizvodnjo pokrili 92,6 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Javna obravnava Zakona o oskrbi s plini

  Javna obravnava zakona bo potekala do 10. 6. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon pokriva celotno področje oskrbe s plini iz povezanih prenosnega in distribucijskega sistema plina in je nastal z razlogom nadomestitve veljavnega Energetskega zakona po zaključenih vsebinskih področjih.

  več
 • Posodobljene Smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 metrov

  Foto: GeoZS

  Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije objavilo posodobljeno verzijo smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov. Dokument vsebuje nadgrajene opredelitve podatkov za določanje potenciala, posodobljene kriterije za določanje vplivnega območja ter izboljšane postopke in metode za poročilo o dimenzioniranju plitvih geotermalnih sistemov.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več
 • Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2020

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije dobaviteljev na maloprodajnem trgu za leto 2020. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2020 dosegel GEN-I, d.o.o. z več kot petino vse prodane električne energije končnim odjemalcem na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev na celotnem maloprodajnem trgu je konec leta 2020 znašal 49,2 %, na segmentu gospodinjskega odjema 56,7 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,0 %.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

  Vlada RS je na 71. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE). Zakon vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje…

  več
 • Izdan Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdalo nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2021

  Nabavne cene naftnih derivatov so ob koncu 1. četrtletja 2021 ponovno dosegle raven pred naftno krizo leta 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 10 %, dizelskega goriva za 12 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 13 %.

  več
 • Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 mio EUR sredstev.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 89 prijav, izbranih pa je bilo 83 projektov skupne nazive električne moči 102,6 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa vetrne elektrarne.

  več
 • V letu 2020 subvencioniranih 962 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2020 znašala 129,6 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3839 proizvodnih naprav s skupno močjo 409 MW je v letu 2020 znašala 962,2 GWh, kar je 1,5 % več kot leta 2019. Skupaj je bilo v letu 2020 za podpore izplačanih 124,7 mio EUR, kar je 1 % več kot leta 2019. Največja proizvodnja v letu 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Nove nepovratne spodbude socialno šibkim občanom za reševanje energetske revščine

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil dva nova javna poziva za reševanje energetske revščine in sicer za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb ter za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

  Roka za oddajo vlog sta 30. 4. 2021 in 24. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021). Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

  Roki za oddajo vlog so 1. 4. 2021, 3. 6. 2021 in 2. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI


NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika