best resume writing services 2014 in australia creative writing tutorial reid holmes phd thesis homework help in oceanography vocabulary words for essay writing document based question essay help best online resume writing service engineers dissertation on leadership succession postgraduate application personal statement

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Uvodne aktivnosti - CPVO

Skladno z odločitvijo MOP, da je za strategijo treba izvesti CPVO, je MZI začelo z aktivnostmi izbire izvajalca priprave okoljskega poročila, ki bo ministrstvu tudi nudil celovito strokovno in tehnično podporo v postopku CPVO.

24. junija 2020 je bil, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), izveden strokovni dialog, na katerem je MZI obvestilo gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem, s ciljem pripraviti dokumentacijo za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Upoštevajoč rezultate strokovnega dialoga je MZI pripravilo javno naročilo, ki je bilo objavljeno 24. julija 2020 s ciljem, da najkasneje v mesecu septembru izbere izvajalca priprave osnutka okoljskega poročila in postopek CPVO uskladi s procesom priprave strategije.

Obveznosti izbranega izvajalca bodo:

 1. nuditi strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
 2. pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe strategije na varovana območja,
 3. strokovno in proaktivno sodelovati z družbo Deloitte, ki pripravlja osnutek strategije.

MZI in izbrani izvajalec si bosta v procesu izvedbe javnega naročila prizadevala zagotoviti čim manjši negativen vpliv na okolje. Aktivnosti bosta pri tem zasnovala na način, ki bo omogočil uspešno izvedbo CPVO v dogovorjenih rokih tudi v primeru epidemije bolezni (kot npr. COVID-19). Delo bo predvidoma potekalo v 4 delovnih sklopih (aktivnosti in njihova časovnica bodo celovito določene v zaletnem poročilu):

 • uvodne aktivnosti,
 • vsebinjenje,
 • priprava osnutka okoljskega poročila,
 • javna obravnava in dopolnitev okoljskega poročila.

Postopek posvetovanj z drugimi državami, skladno s 44. členom ZVO-1, ni predviden, saj se preliminarno ocenjuje, da izvedba strategije ne bo pomembno vplivala na okolje v drugi državi. Ne glede na to, bo izvajalec javnega naročila v okviru priprave okoljskega poročila celovito preučil in utemeljil, ali bi izvedba strategije lahko pomembno vplivala na okolje v drugih državah.

Osnutek okoljskega poročila bo izdelan v skladu z vso veljavno relevantno nacionalno zakonodajo, kar obsega inter alia:

 • Zakon o varstvu okolja;
 • Zakon o ohranjanju narave;
 • Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje;
 • Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Pri pripravi osnutka okoljskega poročila bo izbrani izvajalec upošteval najmanj tudi:

 • priročnik Evropske komisije z naslovom »Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment«;
 • smernice Evropske komisije glede upravljanja in zaščite območij Natura 2000;
 • ustrezne primere dobre prakse pri podobnih planih, zlasti pri pripravi metodologije za pripravo osnutka okoljskega poročila;
 • druge relevantne podlage in dokumente, ki jih izbrani izvajalec in MZI določita v začetnem poročilu ali v soglasju tekom CPVO.

© 2012 - 2020 Portal Energetika