Uvodne aktivnosti - CPVO

Skladno z odločitvijo MOP, da je za strategijo treba izvesti CPVO, je MZI začelo z aktivnostmi izbire izvajalca priprave okoljskega poročila, ki bo ministrstvu tudi nudil celovito strokovno in tehnično podporo v postopku CPVO.

24. junija 2020 je bil, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), izveden strokovni dialog, na katerem je MZI obvestilo gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem, s ciljem pripraviti dokumentacijo za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Upoštevajoč rezultate strokovnega dialoga je MZI pripravilo javno naročilo, ki je bilo objavljeno 24. julija 2020 s ciljem, da najkasneje v mesecu septembru izbere izvajalca priprave osnutka okoljskega poročila in postopek CPVO uskladi s procesom priprave strategije.

Obveznosti izbranega izvajalca bodo:

 1. nuditi strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
 2. pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe strategije na varovana območja,
 3. strokovno in proaktivno sodelovati z družbo Deloitte, ki pripravlja osnutek strategije.

MZI in izbrani izvajalec si bosta v procesu izvedbe javnega naročila prizadevala zagotoviti čim manjši negativen vpliv na okolje. Aktivnosti bosta pri tem zasnovala na način, ki bo omogočil uspešno izvedbo CPVO v dogovorjenih rokih tudi v primeru epidemije bolezni (kot npr. COVID-19). Delo bo predvidoma potekalo v 4 delovnih sklopih (aktivnosti in njihova časovnica bodo celovito določene v zaletnem poročilu):

 • uvodne aktivnosti,
 • vsebinjenje,
 • priprava osnutka okoljskega poročila,
 • javna obravnava in dopolnitev okoljskega poročila.

Postopek posvetovanj z drugimi državami, skladno s 44. členom ZVO-1, ni predviden, saj se preliminarno ocenjuje, da izvedba strategije ne bo pomembno vplivala na okolje v drugi državi. Ne glede na to, bo izvajalec javnega naročila v okviru priprave okoljskega poročila celovito preučil in utemeljil, ali bi izvedba strategije lahko pomembno vplivala na okolje v drugih državah.

Osnutek okoljskega poročila bo izdelan v skladu z vso veljavno relevantno nacionalno zakonodajo, kar obsega inter alia:

 • Zakon o varstvu okolja;
 • Zakon o ohranjanju narave;
 • Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje;
 • Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Pri pripravi osnutka okoljskega poročila bo izbrani izvajalec upošteval najmanj tudi:

 • priročnik Evropske komisije z naslovom »Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment«;
 • smernice Evropske komisije glede upravljanja in zaščite območij Natura 2000;
 • ustrezne primere dobre prakse pri podobnih planih, zlasti pri pripravi metodologije za pripravo osnutka okoljskega poročila;
 • druge relevantne podlage in dokumente, ki jih izbrani izvajalec in MZI določita v začetnem poročilu ali v soglasju tekom CPVO.

© 2012 - 2023 Portal Energetika