Posodobitev strokovnih podlag

Posodobitev strokovnih podlag predstavlja najbolj zahteven in kompleksen proces priprave posodobitve NEPN, saj zahteva usklajeno uporabo in posodobitev več kompleksnih modelov za potrebne analize in izdelavo scenarijev ter energetskih in emisijskih bilanc, ki jih uporabljajo partnerji konzorcija (REES-SLO, GIS-toplotne karte, prometni model, modeli razvoja elektroenergetskega sistema, model LULUCF, kmetijski modeli, makroekonomski model idr.). Pomemben razvoj modelov bo usmerjen v analizo možnosti povezovanja energetskih sektorjev in izkoriščanja pozitivnih učinkov.

Velik izziv bo oblikovanje novih izhodišč in vhodnih modelskih podatkov glede na aktualne izredno dinamične in spremenjene razmere na globalnih energetskih in drugih trgih v obdobju pandemije Covid-19 ter vojaškega konflikta v Ukrajini (projekcije BDP in industrijske proizvodnje, cen energentov in CO2 kuponov, razvoja in razpoložljivosti novih tehnologij, surovin idr.). V tej luči bo potrebno upoštevati odločitev o izstopu iz premoga do najkasneje leta 2033, dvig podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 v okviru procesa »Pripravljeni na 55«, odločitve na podlagi zakonodajnih predlogov »REPowerEU«, ki jih je Evropska komisija objavila v maju 2022, ter druge relevantne odločitve na nacionalni in EU ravni.

Na podlagi podrobne analize novih izhodišč in okoliščin bo poseben poudarek namenjen oblikovanju različnih scenarijev NEPN (poleg modeliranja obstoječih ukrepov predvsem več scenarijev z dodatnimi ukrepi ter ambicioznimi dodatnimi ukrepi), s katerimi bi ustrezno analizirali možne smeri razvoja v Sloveniji ter na podlagi njihovih rezultatov pripravili kakovostne strokovne podlage za odločanje glede najboljših rešitev za Slovenijo. Čeprav je NEPN primarno usmerjen v obdobje do leta 2030, pa je potrebno kratkoročne ukrepe načrtovati povezano z dolgoročnimi usmeritvami podnebne nevtralnosti do leta 2050, zato bo dobro povezovanje kratkoročnih ukrepov v obdobju do leta 2030 in do leta 2040 z doseganjem dolgoročnih ciljev do leta 2050 ena ključnih usmeritev.

Ključna razvojna usmeritev bo povečanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih »Energy efficiency first« ter opuščanje fosilnih virov, kjer bo ključna uporaba OVE in nizkoogljičnih virov. Ministrstvo bo na podlagi projekta RES Slovenia, ki ga izvaja prek tehnične pomoči Evropske komisije, zagotovilo čim bolj kvalitetne vhodne podatke glede potencialov in možnega umeščanja OVE v prostor (predvsem VE, SE in HE).

Ves čas izvedbe projekta bo potekal intenzivni dialog s strokovno in širšo javnostjo. Pri tem bomo gradili na dobrih izkušnjah iz procesa priprave prvega NEPN, novih načinih komunikacije, ki so se uveljavili v času pandemije ter drugih inovativnih komunikacijskih pristopih.

Že v procesu priprave posodobitve strokovnih podlag si bomo aktivno prizadevali za dobro povezovanje in sodelovanje s pripravljavci okoljskega poročila NEPN (v kolikor bo okoljska presoja skladno z odločitvijo ministrstva pristojnega za okolje potrebna), s ciljem usklajenosti in iskanjem okoljsko sprejemljivih rešitev.


Predvideni rezultati in okvirna časovnica*

Delovni sklop Rezultati Časovnica

Posodobitev
strokovnih
podlag
za NEPN

Rezultat 3.1: Preliminarno posvetovanje z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti September in oktober 2022
Rezultat 3.2: Poročilo o rezultatih preliminarnega posvetovanja z javnostjo November 2022
Rezultat 3.3: Preliminarno poročilo o posodobljenih strokovnih podlagah in predstavitev javnosti 15. februar 2023
(predstavitev marec 2023)
Rezultat 3.4: Končno poročilo o posodobljenih strokovnih podlagah in predstavitev javnosti*
*Končno poročilo se v dogovoru z naročnikom po potrebi še posodobi do sprejema posodobitve NEPN (junij 2024)
8. januar 2024

* Časovnica je okvirna in se bo sproti prilagajala izvedbi projekta


PROJEKT RES SLOVENIA

Podrobnejše informacije o projektu RES Slovenia


OSNUTEK POSODOBITVE STROKOVNIH PODLAG ZA NEPN (Spomladi 2023)

Preliminarno posvetovanje z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti

Organizirali bomo preliminarno posvetovanje z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti. V okviru javnega posvetovanja se pripravi vsaj ena širša javna predstavitev in vsaj pet ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki (potenciali URE v industriji in stavbah, potenciali OVE, promet, elektro energetski sektor, plinski sektor, povezovanje sektorjev idr.). Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne onemogočajo, poteka v živo skupaj s prenosom prek spleta. Po zaključku posvetovanja se pripravi kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

  • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
  • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.


Poročilo o rezultatih preliminarnega posvetovanja z javnostjo

Dokument bo podal ključne zbrane usmeritve glede izvajanja in posodobitve NEPN, s ciljem čim večje vključenosti strokovne in druge javnosti v vseh korakih priprave.


Preliminarno poročilo o posodobljenih strokovnih podlagah

Pripravi se preliminarno poročilo o posodobljenih strokovnih podlagah in skupaj z njim pripravi javna predstavitev. Glavni cilj poročila je predstavitev osnutkov analiziranih scenarijev NEPN ter njihova predstavitev na več javnih dogodkih: skupaj s predstavitvijo osnutka NEPP (2.5) in izhodišč za posodobitev NEPN (4.2) ter z namenom pridobitve čim več odzivov in usmeritev za oblikovanje končnih scenarijev. Proces oblikovanja scenarijev poteka vzporedno in povezano s procesom posodabljanja ukrepov NEPN (4.2).


KONČNA POSODOBITEV STROKOVNIH PODLAG ZA NEPN (Spomladi 2024)

(maj 2024)

Aktivnosti, ki so potekale od poletja 2022, so bile uspešno zaključene in pripravljena je bila celovita posodobitev strokovnih podlag NEPN, ki je bila eden ključnih elementov priprave osnutka posodobljenega NEPN.


© 2012 - 2024 Portal Energetika