Predhodno posvetovanje in dialog

Predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN


Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo (le) na cilje in politike do 2020, zaradi česar osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019 in bo med drugim vključevala tudi osvežitev in pripravo potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo. Slednje bodo skupaj s predhodnim posvetovanjem in dialogom glede osnutka NEPN, ciljnimi komunikacijskimi delavnicami glede izpostavljenih vsebin NEPN in iterativnim procesom posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU, izhodišče za nadgradnjo osnutka NEPN.

Vzporedno bo potekala celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in obveščanje javnosti skladno s pravili CPVO. Osnutek NEPN bo skladno s tem nadgrajen tudi upoštevajoč ugotovitve okoljskega poročila in pripomb javnosti.

Nadgrajeni osnutek NEPN bo podlaga za regionalno posvetovanje in zaključno javno posvetovanje, ki bo potekalo vzporedno z razgrnitvijo okoljskega poročila v drugem delu leta 2019 ter politično razpravo in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

Vsi prispevki bodo javno objavljeni.

Več informacij in vprašanja za predhodno posvetovanje bodo objavljena na spletni podstrani »Dogodki in posvetovanja – predhodno posvetovanje in dialog«.


© 2012 - 2022 Portal Energetika