Podrobnejša obrazložitev delitve stroškov za toploto v stavbah s štirimi ali več deli

1   Za katere stroške se uporablja pravilnik in kako jih deli ?

Pravilnik določa način delitve celotnih stroškov, ki so odvisni od porabe in se nanašajo na dobavljeno toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oz. porabljeno gorivo v skupni kotlovnici. Celotni stroški vsebujejo stroške za ogrevanje in tudi stroške za pripravo tople vode. Celotni stroški pa ne vključujejo fiksnih stroškov, kot so stroški priključne moči, dimnikarskih storitev, investicij v kurilno napravo in podobno.

V postopku delitve se na osnovi 5. in 9. člena pravilnika celotni stroški v primeru stanovanjsko-poslovnih stavb najprej delijo na stanovanjski del stavbe in na poslovni del stavbe ter na stroške za ogrevanje in stroške pripravo tople vode. Tako v postopku delitve dobimo naslednje vrste stroškov za toploto (v konkretnih primerih ni nujno, da obstajajo vse vrste, lahko tudi samo ena):

 • strošek za ogrevanje stanovanjskega dela stavbe,
 • strošek za ogrevanje poslovnega dela stavbe,
 • strošek za pripravo tople vode stanovanjskega dela stavbe,
 • strošek za pripravo tople vode poslovnega dela stavbe.

 

Slika 1: Delitev celotnih stroškov na štiri dele

 

Posamezno vrsto stroška v nadaljnjem postopku delimo naprej na osnovi 10. člena pravilnika.

2   Kako se izračuna delež stroška za ogrevanje posameznega stanovanja ?

Strošek za ogrevanje stanovanjskega dela stavbe se na osnovi 10. člena pravilnika razdeli na 2 dela:

 • 1. del, ki se na posamezna stanovanja razdeli na osnovi odčitkov delilnikov in
 • 2. del, ki se na posamezna stanovanja razdeli glede na delež ogrevane površine.

Razmerje naštetih delov določi izvajalec delitve na osnovi 3. odstavka 4. člena pravilnika in sicer v razponu od 50:50 do 80:20. V povprečju je to razmerje 70:30, kar pomeni, da se 70 % stroška posameznega dela stanovanja določi glede na porabniški delež, preostalih 30 % pa glede na delež površine tega stanovanja.

 
2.1  Delitev na osnovi odčitkov delilnikov

V tem delu se deleži stroškov posameznih stanovanj določijo na osnovi odčitkov delilnikov, zato tem deležem stroškov pravimo »porabniški deleži« oz. PD, ker so ti deleži odvisni od porabe izkazane z delilniki. Ti porabniški deleži se določajo na osnovi 13., 14., 15., 18. in 19. člena pravilnika.

Porabniški deleži se najprej določijo za stanovanja, ki nimajo odčitkov delilnikov iz objektivnih okoliščin (11. člen pravilnika). Ti deleži so enaki deležem ogrevanih površin stanovanj glede na skupno ogrevano površino celega stanovanjskega dela stavbe.

V naslednjem koraku se določijo še porabniški deleži za stanovanja, ki nimajo odčitkov delilnikov iz krivdnih razlogov (12. člen pravilnika). Ti deleži so enaki trikratnim deležem ogrevanih površin stanovanj glede na skupno ogrevano površino celega stanovanjskega dela stavbe.

Nato se pristopi k izračunu PD stanovanj, za katera so odčitki delilnikov na razpolago. Vsakemu stanovanju se v postopku določi:

 1. osnovni PD na osnovi razmerja izmerjenih enot delilnikov stanovanja glede na vse izmerjene enote stanovanjskega dela stavbe (13. člen),
 2. korigiran PD, ki se ga dobi tako, da se osnovni PD pomnoži s korekturnim faktorjem (15.1 člen),
 3. PD, ki se ga izračuna tako, da se korigiran PD prilagodi na ogrevano površino stanovanj, ki imajo na razpolago odčitke delilnikov (15.4 člen),
 4. PD se navzdol omeji na 40 % deleža ogrevane površine stanovanja oz. navzgor omeji na 300 % deleža ogrevane površine stanovanja (18. člen),
 5. PD se ustrezno zmanjša oz. poveča, tako da je vsota končnih PD enaka 100 %.

Slika 2.a: Določitev deležev stroška za ogrevanje posameznih delov stavbe

 

Slika 2.b: Določitev porabniških deležev stroška za ogrevanje


2.2  Delitev glede na delež ogrevane površine

V tem delu se deleži posameznih stanovanj določijo na osnovi njihovega deleža ogrevane površine glede na celotno ogrevano površino vseh stanovanj. V pravilniku postopek zaradi enostavnosti ni posebej obravnavan.


2.3  Delež stroška za ogrevanje posameznega stanovanja

Delež stroška za ogrevanje posameznega stanovanja se določi na osnovi razmerja, določenega v 10. členu pravilnika, končnega porabniškega deleža posameznega stanovanja in deleža ogrevane površine posameznega stanovanja.

V primeru razmerja 70:30, ki pomeni, da se 70 % stroška posameznega dela stanovanja določi glede na porabniški delež, preostalih 30 % pa glede na delež površine, je delež stroška posameznega stanovanja za ogrevanje naslednji:

delež_stroška = 0,7 x končni_porabniški _delež  +  0,3 x delež_ogrevane_površine


2.4  Primer izračuna delitve stroškov za toploto v stavbah s štirimi ali več deli


© 2012 - 2023 Portal Energetika